Home บุคลากร อาจารย์ รองศาสตราจารย์ ดร.บุญยัง ปลั่งกลาง
อีเมล พิมพ์ PDF


รองศาสตราจารย์  ดร.บุญยัง   ปลั่งกลาง
Associate.Prof.Dr.Boonyang   Plangklang 

ตำแหน่ง
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

คุณวุฒิการศึกษา:
  วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  MSc.(Electronics System) Paderborn University, Germany.
  Dr.-Ing. (Electrotechnik), Kassel University, Germany.
                   
ติดต่อ:
  ห้อง E 602  
  ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  คณะวิศวกรรมศาสตร์
  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  39 หมู่ 1 ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12110
  โทรศัพท์: 02-549 3562
  โทรสาร: 02-549-3422
  E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

วิชาที่สอน:
  ระดับปริญญาตรี
    Microprocessor
    Fundamental of Electrical Engineering [เอกสารประกอบการสอน]
  ระดับปริญญาโท
    Hybrid System
    Energy Technology
    Energy Laboratory

งานวิจัยที่สนใจ:           
  พลังงานทดแทน
  ไฟฟ้าแรงสูง

บมความทางวิชาการ/วิจัย:

https://scholar.google.co.th/citations?user=2gSjDusAAAAJ&hl=th&oi=ao

B. Plangklang, An Embedded Interactive Monitoring Website for hybrid system in rural area, Kassel Energy Symposium, 2002 Germany

B. Plangklang, Decentralized interactive monitoring website for PV-Grid connected system, EU PV Conference, 2004, Paris, France

B. Plangklang, Promoting PV- grid-connected systems for reducing a peak cooling load demand of air condition systems, The 3rd International Symposium of Eco-Ennergy and Material Science Engineering, 6-9 April 2005, Lotus Hotel Pang Suan Kaew, Chiangmai, Thailand.

B. Plangklang, An Embedded Monitoring System for A PV-Diesel Hybrid System, EECON28, Phuket, 2005, Thailand

B. Plangklang, A Low-cost Monitoring System for PV-Diesel Hybrid System, CMD2006, Changwon, April 2-5, 2006, Korea

B. Plangklang. A Low cost high performance Tesla Transformer for testing 115 kV lone post insulator, POWERCON2006, Chongqing, 22-26 October 2006, China

บุญยัง ปลั่งกลาง และคณะ, ความเสียหายที่เกิดในคาปาซิเตอร์ของการออกแบบหม้อแปลงเทสล่า, การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29, 9-10 พฤศจิกายน 2549, เมืองพัทยา

บุญยัง ปลั่งกลาง, ระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อเข้ากับสายส่งเพื่อลดการใช้พลังงานในอาคารสำนักงาน, การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29, 9-10 พฤศจิกายน 2549, เมืองพัทยา

Boonyang Plangklang et al, An investigation of PV- grid-connected systems for reducing power demand of an office building in Thailand, Sustainable Energy and Environment SEE2006, 21-23 November 2006, Bangkok, Thailand

Boonyang Plangklang et al, System Performance of a 3 phase PV Grid Connected System installed in Thailand : Data Monitored Analysis, World Renewable Energy Network International Conference, 4-8 Feb 2007, Australia

Boonyang Plangklang  et al, Design and Implementation of  the Grid-Connected PV Monitoring System, IASTED AsiaPES 2007, Phuket, Thailand

Boonyang Plangklang, PV Hybrid System modeling for rural electrification, 6th Asia Pacific Conference on Sustainable Energy and Environmental Technologies, May 7-11, 2007, Bangkok, Thailand

Boonyang Plangklang et al, Partial Discharge Measurement for High Voltage Cable Terminators Using Air Compression, ECTI-CON 2007, Mae Fah Luang, Chiang Rai, Thailand

Boonyang Plangklang et al, The Design of High Voltage Cable Terminators for Partial Discharge and Dielectric Loss Measurement of 24 kV XLPE Cable, ISH 2007, 26-31 August, Ljubljana, Slovenia

Boonyang Plangklang et al, Energy Consumption Analysis of Residence Houses in Thailand for PV Application, EU PVSEC 2007, 3-7 September 2007, Milan, Italy

บุญยัง ปลั่งกลาง และคณะ, การวิเคราะห์ค่าความเครียดสนามไฟฟ้าแรงสูงในขดลวด Lp  และ Ls ของหม้อแปลงเทสล่าเพื่อศึกษาหาประสิทธิภาพของการออกแบบสร้าง, การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30, 25-26 ตุลาคม 2550, โรงแรมเฟลิกซ์ริเวอร์แควรีสอร์ท, กาญจนบุรี

Boonyang Plangklang et al, Micro-Grid System in Thailand : Concept , Prospect and Principle Operation, The 5th Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium (5th EMSES), 21-24 November 2007, Pattaya, Thailand

Boonyang Plangklang et al, Analysis of Energy Consumption and Behavior of Television in Resident Houses in Thailand, The 5th Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium (5th EMSES), 21-24 November 2007, Pattaya, Thailand

Boonyang Plangklang et al, Voltage Flicker Mitigation In Wind Farm By Using DSTATCOM, The 5th Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium (5th EMSES), 21-24 November 2007, Pattaya, Thailand

Boonyang Plangklang et al, A Study Model of AC Solid State Circuit Beaker, The 5th Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium (5th EMSES), 21-24 November 2007, Pattaya, Thailand

Boonyang Plangklang et al, Optimal Position of Lp in Tesla Transformer, The 5th Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium (5th EMSES), 21-24 November 2007, Pattaya, Thailand

Boonyang Plangklang et al, Control and Management of Power Use in RMUTT Campus for Reducing the Energy Costs, The 5th Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium (5th EMSES), 21-24 November 2007, Pattaya, Thailand

Boonyang Plangklang et al, Study of Electric Field Effect on Photovoltaic (PV) by Lightning Impulse and Its Protection, The 5th Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium (5th EMSES), 21-24 November 2007, Pattaya, Thailand

Boonyang Plangklang et al, A Sustainable PV-Hybrid System for an Isolated House in Thailand: Case Study RMUTT Energy House, Status and Report, The 5th Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium (5th EMSES), 21-24 November 2007, Pattaya, Thailand

Boonyang Plangklang et al, Energy Saving Technique for Street Lighting Load, Status and Report, The 5th Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium (5th EMSES), 21-24 November 2007, Pattaya, Thailand

C. Jordaan, Boonyang Plangklang, A Mobile PV-Wind-Hybrid System Electrification in Germany : Status and report, The Greater Mekong Subregion Academic and Research Network (GMSARN2007), December 12-14, 2007, Ambassador City Jomtien Hotel, Pattaya, Thailand

บุญยัง ปลั่งกลาง และคณะ, การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้พลังงานของบ้านพักอาศัยในประเทศไทยเพื่อเป็นแนวทางในการอนุรักษ์พลังงาน, การประชุมวิชาการ เครือข่ายการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา, 17-19  มกราคม  2551, โรงแรมโซฟิเทล ราชา ออคิด, ขอนแก่น

Boonyang Plangklang et al, A Practical Method for Quickly PV sizing, การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 6 , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (The Sixth PSU-Engineering Conference : PEC-6), 8-9 พฤษภาคม, 2551, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่

บุญยัง ปลั่งกลาง และคณะ, ไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้วด้วยกระบวนการทรานส์เอสเทอริฟิเคชั่นแบบไม่ใช้ความร้อน, การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4, 14-16 พฤษภาคม 2551, ณ โรงแรมโรสการ์เด้น ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐม

บุญยัง ปลั่งกลาง และคณะ, การศึกษาสมรรถนะของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ชนิดอะมอร์ฟัสซิลิคอนในรอบ 4 ปี, การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4, 14-16 พฤษภาคม 2551, ณ โรงแรมโรสการ์เด้น ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐม

บุญยัง ปลั่งกลาง และคณะ, การเชื่อมต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลขนาดเล็กเข้ากับระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ : ข้อเท็จจริง คุณภาพทางไฟฟ้า ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข, การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4, 14-16 พฤษภาคม 2551, ณ โรงแรมโรสการ์เด้น ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐม

บุญยัง ปลั่งกลาง และคณะ, คุณสมบัติและคุณภาพของแบตเตอร์รี่ที่เหมาะสมสำหรับระบบพลังงานจากแสงอาทิตย์, การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4, 14-16 พฤษภาคม 2551, ณ โรงแรมโรสการ์เด้น ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐม

บุญยัง ปลั่งกลาง และคณะ,หลักการออกแบบระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและเหมาะสม, การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4, 14-16 พฤษภาคม 2551, ณ โรงแรมโรสการ์เด้น ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐม

บุญยัง ปลั่งกลาง และคณะ, ความสามารถในการต้านทานฟ้าผ่าของอิฐก่อสร้าง, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 13, 14-16 พฤษภาคม 2551, โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช พัทยา

Boonyang Plangklang et al, A Practical Method for Quickly PV sizing, The 6th Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium (6th EMSES), 25-26 May 2008, Kyoto University, Japan

Boonyang Plangklang et al, Performance and Characteristic of suitable PV Battery for sustainable PV system, The 6th Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium (6th EMSES), 25-26 May 2008, Kyoto University, Japan

Boonyang Plangklang et al, Analysis of High voltage Electric field Stress in LP and LS coils of Tesla Transformer for studying the efficiency design, The International Conference on Electrical Engineering 2008 (ICEE 2008), 6-10 July, Okinawa, Japan

Boonyang Plangklang, System Performance of a PV-Hybrid System for an isolated household: RMUTT Energy House Thailand, The Greater Mekong Subregion Academic and Research Network (GMSARN2008), 12-14 November 2008, Kunming, China

บุญยัง ปลั่งกลาง และคณะ, ระบบวัดและแสดงผลพลังงานที่ได้จากแสงอาทิตย์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิชาการ, 27 -29 สิงหาคม 2551, โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา, ตรัง

บุญยัง ปลั่งกลาง และคณะ, ชุดการทดสอบการทนความดันของถังต้มน้ำในเครื่องทำน้ำอุ่น, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิชาการ, 27 -29 สิงหาคม 2551, โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา, ตรัง

บุญยัง ปลั่งกลาง, ระบบไฟฟ้าพลังงานทดแทนผสมผสานขนาดเล็กสำหรับพื้นที่ชนบทห่างไกล, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิชาการ, 27 -29 สิงหาคม 2551, โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา, ตรัง

Boonyang Plangklang et al, Design and Analysis of PV Hybrid System for Isolated Household Electrification, EU PVSEC 2008, 1-5 September 2008, Valencia, Spain

บุญยัง ปลั่งกลาง และคณะ , การออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบถูกต้องและรวดเร็ว,  การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31, โรงแรมรอยัลฮิลส์ กอล์ฟรีสอร์ท แอนด์สปา นครนายก, 29-31 ตุลาคม 2551,

บุญยัง ปลั่งกลาง และคณะ, การศึกษามาตรการเพื่อการอนุรักษ์พลังงานในโรงแรมขนาดกลาง: โรงแรมอาน่ารีสอร์ทแอนด์สปา เกาะช้าง, การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 (E-NETT5), มหาวิทยาลัย นเรศวร จังหวัดพิษณุโลก,29 เมษายน–1พฤษภาคม 2552

บุญยัง ปลั่งกลาง และคณะ, หลักการและรูปแบบในการควบคุมระบบผลิตไฟฟ้าผสมผสานจากพลังงานแสงอาทิตย์, การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 (E-NETT5), มหาวิทยาลัย นเรศวร จังหวัดพิษณุโลก,29 เมษายน–1พฤษภาคม 2552

Boonyang Plangklang et al, CONTROL STRATEGIES FOR PV HYBRID POWER SUPPLY, EU PVSEC 2009, 21-25 September 2009, in Hamburg, Germany

Boonyang Plangklang et al, ASSESSMENT OF PV SYSTEM FOR DECENTRALIZED RURAL ELECTRIFICATION, 21-25 September 2009, in Hamburg, Germany

Boonyang Plangklang et al, A New Interactive Software for the Design and Analysis of PV Hybrid System for Target Area in Thailand, The Greater Mekong Subregion Academic and Research Network (GMSARN2009), 25-27 November 2009, Ha Long City, Vietnam


แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2020 เวลา 20:38 น.  

Electrify Your Dreams

วิศวกรรมไฟฟ้า มทร. ธัญบุรี

วิศวกรรมไฟฟ้า มทร