Home บุคลากร อาจารย์ อาจารย์ ธีระพล เหมือนขาว
อีเมล พิมพ์ PDF


อาจารย์ ธีระพล   เหมือนขาว
Mr.Theerapol   Muankhaw

คุณวุฒิการศึกษา:
  วศบ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  วศม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
               
ติดต่อ:             
  ห้องพักอาจารย์ชั้น 2  (ห้อง11203) ตึกวิศวกรรมไฟฟ้า 
  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  39 หมู่ 1 ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12110
  โทรศัพท์: 02-549-3420
  โทรสาร: 02-549-3422
  E-mail:
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

วิชาที่สอน:            
  Electrical System Design
  Engineering Electronics
  Engineering Electronics Laboratory
  Fundamental of Electrical Engineering
                                                            
งานวิจัย:          
  ระบบไฟฟ้า , ระบบป้องกัน
  การประหยัดพลังงานของระบบไฟฟ้า
  หุ่นยนต์    


บทความทางวิชาการ/วิจัย

1.การพัฒนาระบบบริหารจัดการหม้อแปลงและระบบจำหน่ายแรงต่ำแบบบอัตโนมัติ ประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้าราชมงคล ครั้งที่ 1 , 2551

2.โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบระบบไฟฟ้าแรงต่ำ” การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้าราชมงคล ครั้งที่ 2 , 2552

3.การพัฒนาฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ สำหรับระบบจำหน่ายแรงดันสูงปานกลางของบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เพื่อทบทวนการจัดลำดับเวลาการทำงานของอุปกรณ์ป้องกันให้สัมพันธ์กัน” การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้าราชมงคล ครั้งที่ 2, 2552


หัวหน้าโครงการ

1. “การพัฒนาระบบบริหารจัดการหม้อแปลงและระบบจำหน่ายแรงต่ำแบบบอัตโนมัติ” กฟภ., พ.ศ. 2551

2. “การพัฒนาฉนวนบุชชิ่งหม้อแปลงจากวัสดุผสมยางพาราและขยะพลาสติก” สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  พ.ศ. 2551

ที่ปรึกษาโครงงาน 

1. “การพัฒนาระบบฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบสำหรับระบบจำหน่ายแรงดันสูงปานกลางของสถานีไฟฟ้าองค์รักษ์เพื่อการทบทวนการจัดลำดับเวลาของอุปกรณ์ป้องกันให้สัมพันธ์กัน”, พ.ศ. 2548

2. “การพัฒนาระบบฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบสำหรับระบบจำหน่ายแรงดันสูงปานกลางของสถานีไฟฟ้าย่อยธรรมศาสตร์ เพื่อการทบทวนการจัดลำดับเวลาของอุปกรณ์ป้องกันให้สัมพันธ์กัน”, พ.ศ. 2548

3. “การพัฒนาระบบฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบสำหรับระบบจำหน่ายแรงดันสูงปานกลางของบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)เพื่อการทบทวนการจัดลำดับเวลาของอุปกรณ์ป้องกันให้สัมพันธ์กัน”  , พ.ศ. 2548

4. “การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าของโรงงานอุตสาหกรรมด้วยโปรแกรม ETAP”, พ.ศ. 2549

5. “การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าของโรงงานอุตสาหกรรมด้วยโปรแกรม NEPLAN”, พ.ศ. 2549

6.“การพัฒนาระบบฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบสำหรับระบบจำหน่ายแรงดันสูงปานกลางของสถานีไฟฟ้าย่อยธัญบุรี เพื่อการทบทวนการจัดลำดับเวลาของอุปกรณ์ป้องกันให้สัมพันธ์กัน”, พ.ศ. 2550

7. “การพัฒนาโปรแกรมออกแบบระบบไฟฟ้า”, พ.ศ. 2550

วิทยากรอบรม       

1. “โครงการอบรมช่างติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบมืออาชีพ” บ.เพาเวอร์บาย, พ.ศ. 2548

2.“ไฟฟ้ากับการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ : ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร” กองกำกับการวิทยาการตำรวจ เขต 11  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ , พ.ศ. 2549

3. “โครงการพัฒนาหลักสูตรการอนุรักษ์พลังงานในระบบการใช้พลังงานหลักด้านแสงสว่าง”  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2550


ผุ้เข้าอบรม

หลักสูตร  “การออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่าง” , TIEA.

หลักสูตร  “มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย” , TESIA

หลักสูตร  “คุณภาพระบบไฟฟ้าและการติดตั้งตัวกรองฮาร์โมนิก” , TESIA

หลักสูตร  “Maintenance of Electrical Equipment for Industrial Power System” , IEEE   Thailand Section.

หลักสูตร  “Relay Protection For Industrial Power System” , IEEE Thailand.

หลักสูตร  “การฝึกอบรมด้านหุ่นยนต์” ประเทศเกาหลีใต้ , 2552

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 02 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 14:02 น.  

Electrify Your Dreams

วิศวกรรมไฟฟ้า มทร. ธัญบุรี

วิศวกรรมไฟฟ้า มทร