Home บุคลากร อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ องอาจ แสดใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ องอาจ แสดใหม่

อีเมล พิมพ์ PDF
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ องอาจ   แสดใหม่
Asst.Prof. Ong-Art   Sadmai

ตำแหน่งบริหาร

    หัวหน้าธุรการภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

คุณวุฒิการศึกษา:

     วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
     วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี    

ติดต่อ:

  ห้องธุรการภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
  
  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  39 หมู่ 1 ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12110

โทรศัพท์: 02-549 3420
โทรสาร:  02-549-3422
E-mail:  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
             อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

วิชาที่สอน:            

Basic of Electrical Engineering
Electrical Machine Laboratory
Fundamental of Electrical Engineering [เอกสารประกอบการสอน]

งานวิจัย:          

  พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy)
  ระบบไฟฟ้ากำลัง (Power System)

บทความทางวิชาการ/วิจัย

โครงการวิจัย

1.องอาจ แสดใหม่, สมชัย หิรัญวโรดม  “การศึกษาผลของอุณหภูมิที่มีผลต่อการผลิตพลังงานไฟฟ้าของแผงพลังงานแสงอาทิตย์” หัวหน้าโครงการวิจัย

2.องอาจ แสดใหม่, สมชัย หิรัญวโรดม “การ ศึกษาและออกแบบระบบโฟโตโวลตาอิกชนิดต่อเชื่อมกับกริดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขนาด 5 kWp กรณีศึกษาสำหรับพื้นที่บริการนักศึกษาและประชาชนทั่วไป” ผู้ร่วมโครงการวิจัย

3.องอาจ แสดใหม่, สมชัย หิรัญวโรดม “ระบบติดตามและเฝ้าดูการผลิตพลังงานไฟฟ้าของระบบโฟโตโวลตาอิก ชนิดต่อเชื่อมกับกริดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แบบออนไลน์” หัวหน้าโครงการวิจัย


ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติ/นานาชาติ

1. องอาจ แสดใหม่, สมชัย หิรัญวโรดม, “การศึกษาและวิเคราะห์การติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดต่อเชื่อมสายส่งกำลังไฟฟ้า กรณีศึกษาอาคารเรียนรวม”, การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า, ครั้งที่ 31, 29 – 31 ตุลาคม 2551,    ณ รอแยลฮิลส์ กอล์ฟรีสอร์ท แอนด์สปา จ.นครนายก

2. องอาจ แสดใหม่, สมชัย หิรัญวโรดม, บุญยัง ปลั่งกลาง “การศึกษาผลกระทบของอุณหภูมิที่มีผลต่อการผลิตพลังงานไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์”, การประชุมเครือข่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล, 19 – 21 พฤศจิกายน 2551 , ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ.ปทุมธานี

3. องอาจ แสดใหม่, สมชัย หิรัญวโรดม “การศึกษาผลกระทบของอุณหภูมิที่มีผลต่อการผลิตพลังงานไฟฟ้าของแผงพลังงานแสงอาทิตย์” การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5, 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2552  ณ วิทยาลัยพลังงานทดแทน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก

4. องอาจ แสดใหม่, สมชัย หิรัญวโรดม “การศึกษาและออกแบบระบบโฟโตโวลตาอิกชนิดต่อเชื่อมกับกริด ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขนาด 5 kWp สำหรับโหลดปั๊มน้ำ” การ ประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5, 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2552  ณ วิทยาลัยพลังงานทดแทน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก

5. องอาจ แสดใหม่, สมชัย หิรัญวโรดม “การศึกษาและวิเคราะห์การติดตั้งปั๊มน้ำชนิดสามเฟสในระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปภายใต้การทดสอบในสภาวะมาตรฐาน” การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์ มอ. ครั้งที่ 7, 21-22 พฤษภาคม 2552 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จ.สงขลา

7. องอาจ  แสดใหม่ และสมชัย หิรัญวโรดม “การ จำลองและวิเคราะห์ก่อนการติดตั้งจริงของระบบพลังงานแสงอาทิตย์ 10 kWp สำหรับมอเตอร์ปั๊มน้ำพุ 3 เฟสเชื่อมต่อกับระบบจำหน่ายของการไฟฟ้า” การประชุมวิชาการพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 1, 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2553  กรุงเทพฯ

8. องอาจ แสดใหม่  “การวิเคราะห์ระบบโฟโตโวลตาอิก 10 กิโลวัตต์ชนิดเชื่อมต่อกับการไฟฟ้า อำเภอธัญบุรี”, การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า, ครั้งที่ 33, 1-3 ธันวาคม 2553, ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน จ.เชียงใหม่

9.   องอาจ แสดใหม่, สมชัย หิรัญวโรดม “การศึกษาและออกแบบระบบโฟโตโวลตาอิกขนาด 1kW สำหรับซุ้มอาหารขนาดเล็ก”การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7, 3-5 พฤษภาคม 2554  ณ Phuket orchid resort and spa จ.ภูเก็ต

10. องอาจ แสดใหม่ “การแก้ตัวประกอบกำลังไฟฟ้า เพื่อลดค่าพลังงานไฟฟ้าในโรงงาน” การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2554, 20-21 ตุลาคม 2554 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ จอมเทียน พัทยาจังหวัดชลบุรี

11. องอาจ แสดใหม่, สมชัย หิรัญวโรดม “ข้อมูลพลังงานไฟฟ้าของระบบพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 10kW ” การประชุมเครือข่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (EENETT2012), 3  - 5  เมษายน  2555  ณ โรงแรมแกรนด์พาราไดซ์ อ.เมือง จ.หนองคาย

12. พล วุฒิ อังกาทิพย์,   ชัยยุทธ์ ทรัพย์ประเสริฐ, องอาจ แสดใหม่, สมชัย หิรัญวโรดม “การออกแบบเครื่องให้อาหารสัตว์เลี้ยงแบบอัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย์” E-NETT 2012, 2  - 4  พฤษภาคม  2555  ณ โรงแรมตักศิลา อ.เมือง จ.มหาสารคราม

13. O.sadmai S.hiranvarodom “Design and Analysis of 10 kWp Photovoltaic System for 3 phase fountain motor Grid Connected System to Distribution System” 7th Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium, Chiang Mai, Thailand 19-22 Nov. 2009

14. O.Sadmai, S.Hiranvarodom 2010 "System Performance Analysis of 10 kWp Photovoltaic System Grid Connected Type Installed at a Thai University" In Proceeding of  renewable energy 2010  conference. Yokohama , Japan , 27 June – 2 July. Pacifico Yokohama.

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 07 สิงหาคม 2020 เวลา 14:26 น.  

Electrify Your Dreams

วิศวกรรมไฟฟ้า มทร. ธัญบุรี

วิศวกรรมไฟฟ้า มทร