Home แบบฟอร์มวิทยานิพนธ์

แบบฟอร์มวิทยานิพนธ์

แบบฟอร์มการสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานพนธ์

ขั้นตอนการสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์  Download
1.  แบบฟอร์ม วศ. 01-025   Download
2.  แบบฟอร์ม วศ. 01-035   Download
3.  แบบฟอร์ม วศ. 01-045   Download  (สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและร่วม)
4.  แบบฟอร์ม วศ. 01-055   Download
แบบฟอร์มการขอสอบวิทยานพนธ์

ขั้นตอนการขอสอบวิทยานิพนธ์    Download
1.  แบบฟอร์ม วศ. 04-012   Download
2   แบบฟอร์ม วศ. 04-022   Download
3.  แบบฟอร์ม วศ. 01-045   Download  (สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก  ภายนอก)

 

Electrify Your Dreams

วิศวกรรมไฟฟ้า มทร. ธัญบุรี

วิศวกรรมไฟฟ้า มทร