รายละเอียดการประกันอุบัติเหตุ

รายละเอียดการประกันอุบัติเหตุ

          นักศึกษาที่เข้ามารับบริการทางการศึกษา ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จะต้องทำประกันอุบัติเหตุทุกคน  จนจบหลักสูตรการศึกษา โดยชำระค่าเบี้ยประกัน ปีละ
140  บาท   ในกรณีที่นักศึกษาได้ทำประกันอุบัติเหตุแล้ว  หรือไม่ประสงค์จะทำประกัน
ต้องแจ้งให้มหาวิทยาลัยฯ   ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร   เพื่อเก็บเป็นหลักฐาน และจะไม่
เรียกร้องกับทางมหาวิทยาลัยฯ ในกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ


          การรักษาพยาบาลในกรณีที่ประสบอุบัติเหตุ นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ
สามารถเข้ารักษาได้ทั้งโรงพยาบาลของรัฐบาล โรงพยาบาลเอกชนและคลีนิค โรงพยาบาล-
เอกชน    ที่สามารถยื่นบัตรประกันอุบัติเหตุ  พร้อมด้วยบัตรประจำตัวประชาชน
โดยไม่ต้องสำรองค่าใช้จ่าย
  คือ  โรงพยาบาล เอกปทุม โรงพยาบาลปทุมเวช โรงพยาบาล
แพทย์รังสิต
ฯลฯ ทั้งนี้ต้องเข้ารักษาพยาบาลภายใน 24 ช.ม.   หลังจากเกิดอุบัติเหตุเท่านั้น
แต่หลังจาก 24 ช.ม. ไปแล้ว ก็ให้สำรองค่าใช้จ่ายไปก่อนแล้วนำหลักฐานมายื่นที่
กองพัฒนานักศึกษา มทร.ธัญบุรีเพื่อส่งเรียกร้องค่าสินไหมกับบริษัทต่อไป


ความคุ้มครอง
1.
ผู้ได้รับความคุ้มครอง หรือ นักศึกษา มทร.ธัญบุรี นักเรียนโรงเรียนสาธิตอนุบาล
ราชมงคล และผู้ทำประกันอุบัติเหตุ
2.
ผู้รับผลประโยชน์ คือ ผู้เอาประกัน และ/หรือทายาทโดยชอบตามกฎหมาย
3.
ระยะเวลาในการคุ้มครองประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนและ
นักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2551 ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2552 และ
นักศึกษาเก่า ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2551 ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2552
4.
ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุทุกชนิดทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมง และการประกอบกิจกรรม
ต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานที่ขณะพักผ่อนอยู่กับบ้าน หรือเดินทางไป-กลับ ระหว่างบ้าน
กับสถานศึกษา ท่องเที่ยวทัศนศึกษา   การเดินทางทั้งทางบก   ทางน้ำ ทางอากาศ หรือ
ซ้อม-เล่นกีฬา      การขับขี่หรือซ้อยท้ายรถจักรยานยนต์    การขับหรือโดยสารรถยนต์
การถูกฆาตกรรม     หรือถูกทำร้ายร่างกายโดยเจตนาหรือไม่เจตนา       ภัยจากจลาจล
การนัดหยุดงาน และภัยจากอุบัติเหตุอื่น ๆ
5.
ให้ความคุ้มครองร่างกายของผู้เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุ   และมีผลทำให้ผู้เอาประกัน
สูญเสียอวัยวะ  เช่น แขน   ขา   สายตานิ้วมือ   ข้อนิ้วเท้า  การรับฟัง  การพูดออกเสียง
ทุพพลภาพถาวร
6.
คุ้มครองอุบัติเหตุจากการปฏิบัติของนักเรียน     นักศึกษาในห้องปฏิบัติการทุกประเภท
ทุกสาขาวิชาที่เปิดสอนในมทร.ธัญบุรี
 
ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
1.
ค่าเบี้ยประกันคนละ 140 บาท/คน/ปี
2.
เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ 160,000 บาท (หากเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุภายในมหาวิทยาลัยฯ
บริษัทฯ จะจ่ายค่าสินไหมให้ผู้รับประโยชน์เพิ่ม รายละ 40,000 บาท)
3.
เสียชีวิตจากโรคภัยไข้เจ็บ (ที่มิใช่อุบัติเหตุ) บริษัทฯ จะช่วยเหลือเป็นค่าปลงศพให้
รายละ 10,000 บาท (ยกเว้นกรณีเสียชีวิตจากสาเหตุด้วยโรคเอดส์, โรคที่
เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ, โรคที่เกี่ยวกับพิษสุราเรื้อรัง, การทำแท้งบุตรหรือคลอดบุตร, การเสริมสวยหรือศัลยกรรมตกแต่ง
4.
ค่ารักษาพยาบาล 17,000 บาท ต่ออุบัติเหตุต่อครั้ง (ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุภายใน
มหาวิทยาลัยฯ บริษัทฯ จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ 20,000 บาท ต่ออุบัติเหตุต่อครั้ง)
ในกรณีได้รับอุบัติเหตุต้องเข้าพักรักษาตัวในห้อง ICU บริษัทฯ จะจ่ายเงินชดเชยให้
วันละ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 7 วันต่อครั้ง
(นับเฉพาะวันที่ต้องนอนอยู่ในห้อง ICU เท่านั้น)
 
หลักฐานที่ต้องใช้ในการเรียกร้องสินไหมประกันอุบัติเหตุ (กรณีรักษาพยาบาล)
1.
แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
2.
ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล (ตัวจริง)
3.
ใบรับรองแพทย์ (ตัวจริง)
  
หลักฐานที่ต้องใช้ในการเรียกร้องสินไหมประกันอุบัติเหตุ
(กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ หรือถูกฆาตกรรม)
1.
แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
2.
สำเนาใบมรณบัตร
3.
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ ผู้เสียชีวิตและผู้รับประโยชน์
4.
สำเนาทะเบียนของผู้เสียชีวิตและผู้รับประโยชน์
5.
สำเนาหนังสือรับรองการตายจากสถานพยาบาล
6.
สำเนาบันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจ
7.
สำเนาใบชันสูตรพลิกศพ
8.
สำเนาใบรับรองการตาย (จากสถาบันนิติเวชสำนักงานแพทย์ใหญ่
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ)
9.
หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา
  
หลักฐานที่ต้องใช้ในการเรียกร้องสินไหมประกันอุบัติเหตุ
(กรณีตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงและถาวร)
1.
แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
2.
สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ทุพพลภาพ และผู้รับประโยชน์
3.
สำเนาทะเบียนของผู้ทุพพลภาพและผู้รับประโยชน์
4.
ถ้อยคำผู้รับผลประโยชน์
5.
ใบรับรองแพทย์ ระบุว่าเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงและถาวร
6.
สำเนาประวัติการรักษาพยาบาล (ทั้งหมด)
7.
รูปถ่ายตำแหน่งของส่วนที่เกิดอุบัติเหตุ
  
รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถใช้บริการได้
ดาวโหลดเอกสารแผ่นพับการประกันอุบัติเหตุ
  
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 โทร. 0-2549-3022