สรุปสถิติจำนวนนักศึกษา
สรุปจำนวนนักศึกษา
วิชาเอกวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สำรวจ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2551
ปีการศึกษา
กลุ่มนักศึกษา
อ.ที่ปรึกษา
ชาย
หญิง
รวม
2551
ปี 1
51146CPE
อ.สิทธิ รักถนอม
36
8
44
51346CPE
อ.สมรรถชัย จันทรัตน์
35
6
41
51446CPE
อ.มาโนช ประชา
39
1
40
2550
ปี 2
50146CPE
ผศ.วัฒนาพันธ์ลำเจียก
34
8
42
50346CPE
อ.วีระ คมปรียารัตน์
40
3
43
50446CPE
ดร.สุทินัน พรอนุรักษ์
33
2
35
2549
ปี 3
49147CNM
ดร.สุทินัน พรอนุรักษ์
43
12
55
49347CNM
อ.ณัชติพงศ์ อูทอง
40
1
41
49447CAT
ผศ.อิฐอารัญ ปิติมล
25
-
25
2548
ปี 4
48547CNM
ดร.วินัย วิชัยพาณิชย์
43
7
50
48647CNM
ผศ.อิฐอารัญ ปิติมล
3
3
6
 48647CAT
อ.ศิริชัย เตรียมล้ำเลิศ
24
7
31
2547
47547CNM
อ.ศิริชัย เตรียมล้ำเลิศ
17
4
21
47647CNM
อ.วีระ คมปรียารัตน์
5
-
5
47647CAT
ดร.วินัย วิชัยพาณิชย์
4
-
4
รวมจำนวนทั้งสิ้น
421
62
483