คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

หมายเหตุ : (AT) = @  

ลำดับที่
รูป
ชื่อ-สกุล
เบอร์โทร/อีเมลล์/โอมเพจ/วิชาที่สอน
1
 ดร.สุทินัน  พรอนุรักษ์
 Dr.Sutinun
 Pronanuluck
 

  : 0-2549-3464
  : sutinun.p(AT)en.rmutt.ac.th
  :

 วิชาที่สอน :
 - Microcontroller and Interfacing
 - Computer Engineering Laboratory
 - Operating Systems 

2

 ดร.วินัย   วิชัยพาณิชย์
 Dr.
Winai 
 Wichaipanitch

  : 0-2549-3465
  : winai.w(AT)en.rmutt.ac.th
  :

 วิชาที่สอน : 
 - เกษียณอายุราชการ กันยายน ปี2562

3
ผศ.วัฒนา พันลำเจียก

ผศ.วัฒนา พันธ์ลำเจียก
 Asst.Prof.
  Wattana Punlumjeak

  : 0-2549-3464
  : wattana.p(AT)en.rmutt.ac.th
  :

 วิชาที่สอน : 
 - Computer Programming
 - Software Engineering 
 

4 
 ผศ.ดร.อิฐอารัญ  ปิติมล
 Asst.Prof.Dr.
 It-arun Pitimon

  : 0-2549-3466
  : itarun.p(AT)en.rmutt.ac.th
  :

 วิชาที่สอน :
 - Computer Programming 
 - Computer Networks
 

5
 อ.พัฒณ์รพี  สุนันทพจน์
 Patrapee Sunantapot 

  : 0-2549-3461,3466
  : patrapee.s(AT)en.mutt.ac.th
  :

 วิชาที่สอน :
 - Computer and Information Technology Skills
 - Advanced Computer Programming 
 - Database  Systems 

6

 ดร.กิตติวัณณ์ นิ่มเกิดผล
 
Dr. Kittiwann
 Nimkerdphol

  : 0-2549-3464 
  : kittiwann.n(AT)en.rmutt.ac.th
  : http://web.en.rmutt.ac.th/ktw/

 วิชาที่สอน :
 - Image Processing and Computer Vision
 - Basic Electronics
 - Computer Architecture
 - Artificial Intelligence
 - Computer and Information Technology Skills

7
 อ.ณัชติพงศ์ อูทอง
 Nuchtiphong Ou-thong

  : 0-2549-3464 
  : nuchtiphong.o(AT)en.rmutt.ac.th
  :http://teacher.en.rmutt.ac.th/nuchtiphong.o

 วิชาที่สอน :
 - Advanced Digital System Design
 

8
 อ.มาโนช   ประชา
 Manoch Pracha
  : 0-2549-3464
  : manoch.p(AT)en.rmutt.ac.th
  : http://web.en.rmutt.ac.th/manoch/

 วิชาที่สอน :
 - Computer Programming
 - Theory of Computation
 - Computer and Information Technology Skills 
9
ดร.ศิริชัย เตรียมล้ำเลิศ

ดร.ศิริชัย เตรียมล้ำเลิศ
 Dr.Sirichai Triamlumlerd

  : 0-2549-3464
  : sirichai.t(AT)en.rmutt.ac.th
 
http://sites.google.com/en.rmutt.ac.th/sirichai-tll/main
 วิชาที่สอน : 
 - Computer and Information Technology Skills
 - Java Programming 
 - Object-Oriented Programming

10
Mr.Deachrut
 อ.เดชรัชต์  ใจถวิล
 Deachrut Jaithavil

  : 0-2549-3467 
  : deachrut.j(AT)en.rmutt.ac.th
  :
http://teacher.en.rmutt.ac.th/deachrut.j

 วิชาที่สอน : 
 - Computer Programming
 - Advanced Topics in Computer Software
 - Cooperative Education in Computer Engineering 

11 อ.วีระชัย  แย้มวจี
 Weerachai Yaemvachi

  : 0-2549-3466
  : weerachai.y(AT)en.rmutt.ac.th
  : http://www.en.rmutt.ac.th/weerachai.y

12
 อ.เจษฎา   อรุณฤกษ์
 Jedsada Arunruerk

  : 0-2549-3467
  : jedsada.a(AT)en.rmutt.ac.th
  :

   วิชาที่สอน : 
   - Computer Programming
   - Computer Organization and Assembly
   - Computer Hardware Laboratory
   - Computer and Information Technology Skills
13
 ผศ.นชิรัตน์  ราชบุรี
 Asst.prof Nachirat Rachburee

  : 0-2549-3467 
  : nachirat.r(AT)en.rmutt.ac.th
  :
http://teacher.en.rmutt.ac.th/nachirat.r

 วิชาที่สอน :
 - Computer Programming
 - Data Structure and Algorithms 
 

14

 อ.สมรรถชัย  จันทรัตน์
 Samatachai Jantarat

  : 0-2549-3467
  : samatachai.j(AT)en.rmutt.ac.th
  : http://teacher.en.rmutt.ac.th/samatachai.j

   วิชาที่สอน :
   - Computer Programming
   - Digital Circuit and  Logic Design 
   - Embedded System 
   - Computer software Laboratory
15
 อ.สิทธิ   รักถนอม
  Sitti  Rugtanom

  : 0-2549-3467
  : sitti.r(AT)en.rmutt.ac.th
  : http://www.facebook.com/#!/sitti.rugtanom

วิชาที่สอน :
 - Computer Programming
 - Computer Engineering Laboratory
 - 
Special Problems in Computer Software
 - Computer and Information Technology Skill
 - Mobile Application Development 

  - ลาศึกษาต่อภายในประเทศ

16
 ผศ.ดร.พฤศยน   นินทนาวงศา
Asst.prof Dr.Prusayon Nintanavongsa 

  : 0-2549-3467
  : prusayon.n(AT)en.rmutt.ac.th
 
  https://pn.en.rmutt.ac.th 
วิชาที่สอน :
 
- Computer Programming
 - Data Communications
 - Computer Networks
 - Computer and Information Technology Skills

17
 อ.ธนสิน   บุญนาม
 Thanasin  Bunnam

  : 0-2549-3467
  : thanasin.b(AT)en.rmutt.ac.th
  :

วิชาที่สอน :
 - ลาศึกษาต่อต่างประเทศ

18

 ดร.ปอลิน กองสุวรรณ Dr.Pauline Kongsuwan 

  : 0-2549-3464
  : pauline.k(AT)en.rmutt.ac.th
 https://sites.google.com/a/en.rmutt.ac.th/pkongsuwan

วิชาที่สอน :
 - Computer Programming
 - Information System Analysis and Design 
 - Computer Engineering Pre-Project
 - Computer and Information Technology Skills

19
พิชยพัชยา ศรีคร้าม
 อ.พิชยพัชยา ศรีคร้าม
 Pitchayapatchaya Srikram

  : 0-2549-3469
:pitchayapatchaya.S (AT)en.rmutt.ac.th
  :

วิชาที่สอน : 
 - ลาศึกษาต่อต่างประเทศ 


เจ้าหน้าที่ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1
 ชุติกาญจน์ แก่นเพ็ชร
 Chutikan Kanphat
 ตำแหน่ง
:
 เจ้าพนักงานธุรการ
 
  : 0-2549-3460
  : airaya.k(AT)en.rmutt.ac.th
  : facebook

2
กิติธัช คงงาม
กิติธัช คงงาม
Kititach Kongngam
 ตำแหน่ง
:
นักวิชาการศึกษา
(ด้านห้องปฏิบัติการ)
  : 0-2549-3463
  : kititach.k(AT)en.rmutt.ac.th
  :

3

ตำแหน่งว่าง
ว่าง

 ตำแหน่ง
:
นักวิชาการศึกษา
(ด้านห้องปฏิบัติการ)
  : 0-2549-3469
: (AT)en.rmutt.ac.th
  :

4

 วิริยะ  กล่อมเกลี้ยง
 Wiriya KlomKiang
 ตำแหน่ง
:
เจ้าพนักงานห้องปฏิบัติการ
 
  : 0-2549-3463
  : wiriya.k(AT)en.rmutt.ac.th
 Computer Engineering Rmutt
5

 

 

 วิมล   เหมะธุลิน
 Wimol Hematulin
 ตำแหน่ง
:
 พนักงานบริการ
 

  : 0-2549-3460,3463
: mol_25( (AT)hotmail.com
: