ผังกรรมการบริหาร


คณะกรรมการบริหาร
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี


อ.มาโนช ประชา
หัวหน้าภาควิชาฯ
 


ดร.ศิริชัย เตรียมล้ำเลิศ
รองหัวหน้าภาควิชาฯ
 ฝ่ายบริหาร


ผศ.นชิรัตน์ ราชบุรี
รองหัวหน้าภาควิชาฯ
ฝ่ายวิชาการ
 


อ.สมรรถชัย จันทรัตน์
รองหัวหน้าภาควิชาฯ
ฝ่าย
วิจัยพัฒนาและบริการวิชาการ 


ดร.ปอลิน กองสุวรรณ
รองหัวหน้าภาควิชาฯ
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
 


อ.เดชรัชต์ ใจถวิล
หัวธุรการหน้าภาควิชาฯ