รายละเอียดการรับสมัครและการเข้าศึกษาต่อ
Image
รายละเอียการรับสมัครและการเข้าศึกษาต่อ
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ที่
หลักสูตร/รายละเอียด
จำนวนที่รับ
วิชา
ที่สอบ
แผนการ
ศึกษา
ปกติ
สมทบ
1
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
ภาคปกติ 4 ปี
รับสมัครวุฒิ    
        ปวช. ช่างไฟฟ้า, ช่างอิเล็กทรอนิกส์
        ม.6   (วิทย์-คณิตย์) หรือกลุ่มการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ภาคปกติ 4 ปี ยังรับจากการสอบ Admissions
ปีการศึกษา 2551 ที่ผ่านมา
คะแนนสูงสุดคือ 5,730 คะแนน
คะแนนต่ำสุดคือ 5,464 คะแนน

20
-
 
 
2
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
ภาคปกติ 3 ปี / ภาคสบทบ
3 ปีครึ่ง
รับสมัครวุฒิ
        ปวส. ช่างอิเล็กทรอนิกส์
                ช่างอิเล็กทรอนิกส์-คอมพิวเตอร์
                ช่างอิเล็กทรอนิกส์-สื่อสาร
                ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์

30
40
 

ปกติ
 


สบทบ

 

การจัดการเรียนการสอน
ปกติ   จัดการเรียนการสอนในเวลาราชก
สมทบ จัดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ

        วันจันทร์-วันศุกร์    เวลา 17.00-21.00 น.
        วันเสาร์-วันอาทิตย์  เวลา 08.00-21.00 น.

    
หมายเหตุ
รายละเอียดวิชาที่สอบนี้ เป็นรายละเอียดของการสอบเข้าในปีการศึกษา 2551
การสมัครสอบเข้าปี 2552 อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม
จากคู่มือการสอบเข้าประจำปี 2552


เริ่มขายใบสมัคร

ประมาณเดือน พฤศจิกายน ของทุกปี สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) โทร. 0-2549-3600-23
 เว็ปไซต์ : http://www.rmutt.ac.th

 

หลักสูตรและสาขาวิชาอื่นๆ ที่น่าสนใจทางด้านคอมพิวเตอร์
สำหรับวุฒิ ม.6 และ ปวช.

ที่
หลักสูตร/รายละเอียด
จำนวนที่รับ
คณะที่เปิดรับ
ปกติ
สมทบ
1
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

หลักสูตร ค.อ.บ. 5 ปี (ได้รับใบประกอบวิชาชีพครู)
รับสมัครวุฒิ    
        ปวช. ช่างไฟฟ้า, ช่างอิเล็กทรอนิกส์, ช่างคอมพิวเตอร์
        ม.6   (วิทย์-คณิตย์) หรือกลุ่มสารการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
20
-


2
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)

หลักสูตร 4 ปี (ไม่ได้รับใบประกอบวิชาชีพครู)
รับสมัครวุฒิ
        ปวช. ทุกสาขาวิชา
        ม.6   ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า
30
-
3
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
(เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา)

หลักสูตร 4 ปี (ไม่ได้รับใบประกอบวิชาชีพครู)
รับสมัครวุฒิ
        ปวช. ทุกสาขาวิชา
        ม.6   ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า
15
50
4
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
หลักสูตร 5 ปี (ได้รับใบประกอบวิชาชีพครู)
รับสมัครวุฒิ
        ปวช. ช่างไฟฟ้า, ช่างอิเล็กทรอนิกส์,
                ช่างคอมพิวเตอร์, หรือเทียบเท่า

        ม.6   (วิทย์-คณิตย์) หรือกลุ่มการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
10
-
5
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
(ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

หลักสูตร 4 ปี
รับสมัครวุฒิ
        ปวช. ทุกสาขาวิชา

        ม.6   ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า
60
-
6
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต(เทคโนโลยีมัลติมิเดีย)
หลักสูตร 4 ปี
รับสมัครวุฒิ
        ปวช. ทุกสาขาวิชา
 
        ม.6   ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า
10
20
7
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
หลักสูตร 4 ปี
รับสมัครวุฒิ
        ม.6   (วิทย์-คณิตย์) หรือกลุ่มการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
20
-
8
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
หลักสูตร 4 ปี
รับสมัครวุฒิ
        ม.6   (วิทย์-คณิตย์) หรือกลุ่มการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
30
-

 

หลักสูตรและสาขาวิชาอื่นๆ ที่น่าสนใจทางด้านคอมพิวเตอร์
สำหรับวุฒิ ปวส.

ที่
หลักสูตร/รายละเอียด
จำนวนที่รับ
คณะที่เปิดรับ
ปกติ
สมทบ
1
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)

หลักสูตร อส.บ. (ต่อเนื่อง)
รับสมัครวุฒิ    
        ปวส. ช่างอุตสาหกรรม เทคนิคคอมพิวเตอร์,
               ช่างอิเล็กทรอนิกส์หรือไฟฟ้า(คอมพิวเตอร์)
               หรือเทียบเท่า

-
20
2

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
(ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
 
หลักสูตร 2 ปี
รับสมัครวุฒิ
        ปวส. บริหารธุรกิจ ทุกสาขา

ไม่รับ
- สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทวิชาเทคโนโลยี
  สารสนเทศ/สายช่างอุตสาหกรรม
-สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

40
70

 

3
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีมัลติมิเดีย)
(หลักสูตรเทียบโอน)
รับสมัครวุฒิ  
        อนุปริญญา ทุกสาขา
        ปวส. ทุกสาขา
        ปริญญาตรี ทุกสาขา
 20
 -
4
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
หลักสูตรเทียบโอน (ประมาณ 2 ปี - 2 ปีครึ่ง)
รับสมัครวุฒิ
        ปวส. ประเภทวิชาช่างอุตสหกรรม
        และประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
        หรือเทียบเท่า

-
70