แผนการศึกษาของนักศึกษา

แผนการศึกษา (รม.21) และใบรายชื่อนักศึกษา
วิชาเอกวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ปีการศึกษา
กลุ่มนักศึกษา
อ.ที่ปรึกษา
แผนการศึกษา (รม.21)
ใบรายชื่อ
2557 
ปี 1
EN-13
 ดร.พฤศยน นินทนาวงศา

57346CPE
 อ.มาโนช ประชา

57446CPE
 ดร.ศิริชัย เตรียมล้ำเลิศ

2556
ปี 2
56146CPE
 อ.เดชรัชต์ ใจถวิล

56346CPE
 ดร.วินัย วิชัยพาณิชย์

56446CPE
 อ.วีระชัย แย้มวจี

2555
ปี 3 
55146CPE
 ดร.กิตติวัณณ์ นิ่มเกิดผล 

55346CPE
 อ.สมรรถชัย จันทรัตน์

55446CPE
 อ.เจษฏา อรุณฤกษ์

2554
ปี 4
54146CPE
 อ.สิทธิ รักถนอม