เกี่ยวกับภาควิชา

 

 

 

เป้าหมายของภาควิชาฯ (Vision & Mission)

-สร้างวิศวกรคอมพิวเตอร์ที่มีความเป็นเลิศทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติด้วยหลักสูตรที่ทันสมัย รวมทั้งมุ่งเน้นให้มีประสบการณ์ในการทำงานจริงจากสถานประกอบการ

-มุ่งเน้นในด้านงานวิจัยและการประยุกต์ใช้ในทั้งระดับประเทศและระดับโลก


หลักสูตรที่เปิดสอน

 ปัจจุบันภาควิชาเปิดการสอนระดับปริญญาตรี  วุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  (สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)  ใช้ระยะเวลาเรียน  4  ปีและสามารถเรียนจบได้ภายใน  3  ปีกรณีเทียบโอนรายวิช


คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

         รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้า สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเท่า และรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์-คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์-สื่อสารหรือเทียบเท่า โดยใช้วิธีการเทียบโอนตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พพ.ศ.2550 และมีคุณสมบัติอื่นๆ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะฯ

 

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  จำนวน  147  หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30  หน่วยกิต

                1.1  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์                       6    หน่วยกิต

                1.2  กลุ่มวิชาภาษา                                                      12  หน่วยกิต

                1.3  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์                          6    หน่วยกิต

                1.4  กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการหรือกิจกรรม              1    หน่วยกิต

                1.5  กลุ่มวิชาบูรณาการ                                                 5    หน่วยกิต


2.  หมวดวิชาเฉพาะ  111  หน่วยกิต

                2.1  วิชาพื้นฐานวิชาชีพ                                                 52  หน่วยกิต
                     2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์    21  หน่วยกิต
                     2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม                             3
1  หน่วยกิต
                             1)  กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมsหลัก                 24  หน่วยกิต 
                             2)  กลุ่มวิชาพื้นฐานเพิ่มทักษะทางวิศวกรรม           7    หน่วยกิต                        

                2.2  วิชาเฉพาะด้าน                                                      59  หน่วยกิต
                     2.2.1 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม                               40  หน่วยกิต

                             1) กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรมหลัก                     36  หน่วยกิต 
                             2) กลุ่มวิชาบังคับบูรณาการทางวิศวกรรม               4   หน่วยกิต
                     2.2.2 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม                                12  หน่วยกิต 
                     2.2.3 กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ               7  หน่วยกิต 

                

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  6  หน่วยกิต

 

คุณสมบัติและความสามารถของผู้สำเร็จการศึกษา

สามารถจัดการระบบคอมพิวเตอร์  ทั้งทางด้านฮาร์ดแวร์  ระบบปฏิบัติการ  ระบบเครือข่าย  และระบบฐานข้อมูล

-  รวมทั้งมีความสามารถในการออกแบบและพัฒนาวงจรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทางด้านคอมพิวเตอร์  ออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล  และระบบเครือข่ายได้

-  มีความสามารถในการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในอัตราที่สูงและเป็นที่ยอมรับของคณาจารย์ในสถาบันที่นักศึกษาได้เข้าไปศึกษาต่อ  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 

เครื่องมือและอุปกรณ์ในการเรียน

                มีห้องประลองฝีมือทางด้านฮาร์ดแวร์ที่มีอุปกรณ์ครบครัน  เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประลองทางด้านซอฟต์แวร์ไม่ต่ำกว่า  120  ชุด

-อุปกรณ์เครือข่ายสำหรับทดลองการออกแบบและจัดการเครือข่ายแบบต่าง ๆ

-ชุดประมวลสัญญาณต่าง ๆ  ชุดจำลองและออกแบบวงจรดิจิตอล  ชุดทดลอง  แขนหุ่นยนต์  ชุดทดลองและประมวลผลภาพ

 

การฝึกความพร้อมของนักศึกษาก่อนจบการศึกษา

                คณะวิศวกรรมศาสตร์มีความมุ่งมั่นในการผลิตวิศวกรที่มีคุณภาพจึงได้ปรับปรุงระบบการฝึกงานเดิม  จากระยะเวลา  2  เดือนในภาคฤดูร้อนให้เป็น  1  ภาคการศึกษาปกติ  รวมทั้งได้นำแนวทางสหกิจศึกษามาปรับปรุงใช้ในหลักสูตร

 

ค่าเรียนตลอดหลักสูตรโดยประมาณ

                นักศึกษาภาคปกติ  100,000  บาท  และ  160,000  บาทสำหรับนักศึกษาภาคสมทบ หรือดูเพิ่มเติมที่ http://www.oreg.rmutt.ac.th/?page_id=3702

 

โครงการต่าง ๆ  ของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

                ฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้  ให้กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกรวมทั้งสถานประกอบการใกล้เคียงเช่นบุคลากรในสถาบันกองควบคุมโรคติดต่อรวมทั้งจัดอบรมให้กับบุคลากรในต่างประเทศ

 

โครงการ

-  การอบรมความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับบุคลากรของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ

-  เป็นที่ปรึกษาและพัฒนาระบบงานโรคเอดส์  และระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อให้กับกรมควบคุมโรคติดต่อ  กระทรวงสาธารณสุข

-  โครงงานอุตสาหกรรมสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี  (IPUS  /  RPUS

-  โครงการคอมพิวเตอร์แค้มป์สำหรับเยาวชนประจำปี  2548  จำนวน  200  คน

 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้จัดอบรม

-  โปรแกรมใช้ในสำนักงาน,  การสร้างโฮมเพจ,  การออกแบบและจัดการระบบฐานข้อมูล  และโปรแกรมสำเร็จรูปอื่น ๆ  ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกสถาบันฯ

การอบรมความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับบุคลากรของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ

โปรแกรมประยุกต์ด้านวิศวกรรม  สำหรับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกคณะวิศวกรรมศาสตร์