แบบฟอร์มโปสเตอร์ปริญญานิพนธ์

ข้อกำหนดการทำโปสเตอร์สำหรับโครงงานปริญญานิพนธ์
1. มีตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2. มีชื่อ ภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัยฯ ตามลำดับ
3. มีชื่อโครงงานปริญญานิพนธ์
4. บรรยายรายละเอียดของโครงงานอย่างย่อ
5. มีรูปผลงานแสดงอย่างชัดเจน
6. ใช้โปรแกรม Adobe Photoshop ในการส่งต้นฉบับต้องแยกเลเยอร์ด้วย ส่งไฟล์นามสกุล .psd

ขนาดของโปสเตอร์ (หน่วยเป็นพิกเซล)
กว้าง 2591 พิกเซล   สูง 3657 พิกเซล
ความละเอียด Resolution 72 pixels/inch

ดาวน์โหลดโครงต้นฉบับพร้อมโลโก้
Image

ตัวอย่างงานโปสเตอร์ปริญญานิพนธ์
Image Image Image