ติดต่อภาควิชา
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์

บ้านเลขที่:
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ถนนรังสิต-นครนายก คลองหก
ธัญบุรี ปทุมธานี
ประเทศไทย
12110

เบอร์โทรศัพท์: 02 549 3460
แฟกซ์: 02 549 3462

การติดต่อ