Skip to content
You are here: หน้าหลัก arrow งานวิจัยและโครงงาน
ผลงานวิจัยและโครงงานนักศึกษา
ภาควิชาฯ มีผลงานวิจัยและโครงงานนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันต่างๆ ทั้งทางด้านการพัฒนาซอฟแวร์ ฮาร์ดแวร์ และหุ่นยนต์แบบต่างๆ เช่น ชนะการประกวดการแข่งขันพัฒนาเกมส์ ซึ่งจัดโดยเนคเทค โครงการคลังสินค้าอัตโนมัติซึ่งได้รับทุนจาก สกว. ระบบ Car positioning ผ่านระบบ GIS โครงงานนักศึกษาที่เป็นที่ยอมรับ เช่น ระบบรักษาความปลอดภัยภายในอาคารผ่านระบบเครือข่าย เครื่องตรวจสอบความขาวของข้าว ซอฟแวร์อำนวยความสะดวกในสำนักงานต่างๆ
 

WORLD IPV6 LAUNCH is 6 June 2012  The Future is Forever