ระเบียบสหกิจศึกษา
Monday, 28 June 2010
  ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ว่าด้วยกองทุนสหกิจศึกษา พ.ศ. 2547
   ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน
             โครงการสหกิจศึกษาและฝึกงานทางวิศวกรรม พ.ศ. 2550 
   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  การจัดการระบบสหกิจศึกษา พ.ศ. 2550
   หลักเกณฑ์การนิเทศ
   คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสหกิจศึกษา