นักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2/2551
Wednesday, 20 May 2009
 Imageขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2/2551
 1นายอนุชิต  บุญเรือน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 
 2นายสาวิตร  จำลองแก้วภาควิชาวิศวกรรมโยธา 
 3นายทยากร  เชาวลิต ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 4นายปรัชญานันท์  ปกป้อง ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
 5นางสาวปาลิตา  เถาหมอภาควิชาวิศวกรรมอคอมพิวเตอร์
 6นายศุภากร  วิสุทธิโช ภาควิชาวิศวกรรมอคอมพิวเตอร์
 7นายธีรพงษ์  ลาดลี ภาควิชาวิศวกรรมอคอมพิวเตอร์