คณะเยี่ยมชมสหกิจจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม
Thursday, 07 May 2009

Image รศ.ดร จุไรรัตน์  ดวงเดือน  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมด้วย ผศ.ดร. สมชัย หิรัญวโรดม คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ณัชติพงศ์  อูทอง หัวหน้างานสหกิจศึกษา ให้การต้อนรับคณะกรรมการงานสหกิจศึกษา จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม

 ในการศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.