คณะศึกษาดูงานจากสมาคมสหกิจศึกษาไทย
Thursday, 07 May 2009
Imageรศ.ดร นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมศึกษาดูงานสหกิจศึกษา จากสมาคมสหกิจศึกษาไทย
โดยมี ผศ.ดร.สมชัย หิรัญวโรดม คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์อาจารย์ณัชติพงศ์ อูทอง หัวหน้างานสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และ อาจารย์ วิโรจน์ พิราจเนนชัย ประธานกลุ่มพัฒนาซอฟแวร์ทางด้านสหกิจศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ
ณ ห้องประชุมริลลอุบล ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒ เวลา ๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.