กำหนดการโครงการปฐมนิเทศ 1/52
Friday, 01 May 2009
 Image 

กำหนดการโครงการปฐมนิเทศ นักศึกษาสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2552 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2552

กำหนดการโครงการปฐมนิเทศ นักศึกษาสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2552
ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2552
- - - - - - - - - - - - - - - - -


08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.30 น. พิธีเปิด และบรรยายพิเศษ โดย คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
09.30 – 12.00 น. บรรยายเรื่อง “กิจกรรม 5 ส เบื้องต้น” และ “ระบบคุณภาพ ISO”
                            โดย ทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จากบริษัท ดีดีเค (ประเทศไทย) จำกัด
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น. บรรยายเรื่อง “การใช้อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการทำงานและการเตรียม
                            ความพร้อมก่อนการปฏิบัติงาน” โดย วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จากบริษัท ซูซูกิมอเตอร์ จำกัด
15.00 – 16.00 น. บรรยายเรื่อง “ระเบียบและข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติของนักศึกษาสหกิจศึกษา” และ
                            “การใช้และการจัดส่งแบบฟอร์มสหกิจศึกษา”
                            โดย หัวหน้างานสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
16.00 – 16.30 น. บรรยายสรุปและพิธีปิด โดย หัวหน้างานสหกิจศึกษา


*************************************************************************************
วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2552 (นศ. 301 คน)
1. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2. ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
3. ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
4. ภาควิชาวิศวกรรมเคมีและวัสดุ
5. ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2552 (นศ. 299 คน)
1. ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2. ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
3. ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ
4. ภาควิชาวิศวกรรมอิเลคทรอนิกส์และโทรคมนาคม
5. ภาควิชาวิศวกรรม วัสดุและโลหการ

หมายเหตุ นักศึกษาสหกิจประจำภาคการศึกษาที่ 1/2552 ต้องเข้ารับการปฐมนิเทศทุกคน ผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมงานได้จะต้อง
แจ้งให้งานสหกิจศึกษาทราบ ภายในวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2552

สำหรับการแต่งกายของนักศึกษา
1. นักศึกษาชายให้สวมเสื้อสีขาว กางเกงสีดำ รองเท้าหุ้มส้น
2.นักศึกษาหญิงสวมเสื้อขาว กระโปรงสีดำ รองเท้ารัดส้นหรือหุ้มส้น ห้าม นักศึกษาที่เข้าร่วมงานใส่เสื้อช็อป และกางเกงยีนส์ โดยเด็ดขาด!