คณะทำงานโครงการสหกิจศึกษาและฝึกงานทางวิศวกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

ผศ.ดร.ศิวกร อ่างทอง
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ประธานกรรมการที่ปรึกษาโครงการ
 
 

ดร.กิตติวัณณ์ นิ่มเกิดผล
หัวหน้างานสหกิจศึกษา
 
 

นางสาวกาญจนา สาลี
เจ้าหน้าที่ฝ่ายนิเทศและจัดหางาน
 
 

นางสาวอรณี  จันทร์สุข
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนและวางแผน
 
 

นางสาวนิตยา บุญตะนัย
เจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรม