ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหะการ
          วัสดุจัดเป็นทรัพยากรที่มีค่าต่อมวลมนุษย์  ไม่ว่าจะเป็นวัสดุที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือวัสดุที่เกิดจากการสังเคราะห์  มนุษย์ล้วนสามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดเทคโนโลยีหรือ   นวตกรรมใหม่ๆ  ได้เสมอ  ศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมวัสดุ  จึงเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งซึ่งนำคุณประโยชน์มาสู่มนุษยชาติอย่างเหลือคณานับและเป็นศาสตร์ที่ลึกซึ้งจนอาจกล่าวได้ว่าสามารถศึกษาและพัฒนาได้อย่างไม่มีวันสิ้นสุด

          
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหะการเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีหน้าที่ในการผลิตบุคลากร ที่มีความรู้และคุณภาพสู่สังคม โดยมีเป้าหมายในการที่จะเปิดการเรียนการสอนใน 3 สาขาวิชาเอก คือ
     1. สาขาวิชาวิศวกรรมพลาสติก ซึ่งเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2527 และเป็นมหาวิทยาลัย แห่งแรกที่เปิดการเรียนการสอน ในระดับปริญญาตรีแบบครบวงจร         โดยเนื้อหาการสอนครอบคลุม ตั้งแต่เรื่องวัสดุพลาสติก กระบวนการผลิต การทดสอบ การควบคุมคุณภาพ การประกอบและตกแต่งผลิตภัณฑ์ตลอดจนการออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก  มุ่งเน้นการศึกษาในส่วนทฤษฎีและทักษะปฏิบัติ 
     2. สาขาวิชาเอกวิศวกรรมโพลิเมอร์ เป็นสาขาวิชาใหม่ที่เริ่มเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2546