ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
          ภาควิชาวิศวกรรมเคมีเป็นหนึ่งใน 9 ภาควิชาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับการจัดตั้งในปี พ.. 2536 มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตวิศวกรเคมีให้แก่องค์กรและอุตสาหกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต โดยสามารถปฏิบัติงานซึ่งครอบคลุมถึงการออกแบบและควบคุมหน่วยอุปกรณ์ต่างๆ  ในอุตสาหกรรม ตลอดจนการพัฒนากระบวนการผลิต

          
ในระยะเริ่มแรกภาควิชาฯ ได้ให้บริการด้านการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมเคมี ให้กับนักศึกษาหลายสาขาของคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์  ภาควิชาวิศวกรรมเคมีได้เปิดทำการสอน  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (4 ปี) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2542 ภาควิชาวิศวกรรมเคมีสามารถรับนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีประมาณปีละ 35 คน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตของภาควิชาวิศวกรรมเคมี       นอกจากจะมีความทันสมัยครอบคลุมเนื้อหาหลักของสาขาวิศวกรรมเคมีแล้วยังได้เน้นด้านวิศวกรรมระบบควบคุมกระบวนการ ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่าเป็นภาควิชาวิศวกรรมเคมีแห่งแรกของประเทศที่สามารถจัดการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมเคมีที่เน้นด้านวิศวกรรมควบคุมกระบวนการในระดับปริญญาตรี  โดยนักศึกษาของภาควิชาฯ    จะได้เรียนและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบและควบคุมกระบวนการโดยใช้เครื่องมือและอุปกรณ์วัดคุมต่างๆ ที่ทันสมัยและมีใช้ในอุตสาหกรรม นอกจากนี้แล้ววิชาการออกแบบโรงงานทางวิศวกรรมเคมีและวิชาโครงงานวิศวกรรมเคมี   จะช่วยให้นักศึกษามีประสบการณ์ภาคปฏิบัติในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี ในส่วนของคณาจารย์