สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

          หลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นหลักสูตรที่ครอบคลุมวิชาการทางด้านการสร้างและประยุกต์ใช้งานเครื่องอิเล็กโทรนิกส์คอมพิวเตอร์ ครอบคลุมตั้งแต่การวิเคราะห์ปัญหา การออกแบบโครงสร้าง และการสังเคราะห์ส่วนทำงาน ของระบบคอมพิวเตอร์ สอนเน้นการสร้าง และประยุกต์ส่วนทำงาน ในสี่แง่มุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยแบ่งออกเป็นสี่แขนงวิชาดังนี้
ก)  แขนงวิชาระบบคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ (Hardware Computer )
ข)   แขนงวิชาระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ (Software Computer )
ค)  แขนงวิชาระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายและสื่อสารข้อมูล (Computer Network and Data Communication System)
 ง)  แขนงวิชาระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมและประมวลผลสัญญาณ (Computer Control and Signal Processing System)

            เมื่อสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้แล้ว นักศึกษาจะได้รับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) สามารถทำงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง และประยุกต์ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ตามแขนงวิชาที่ได้เรียนมา ครอบคลุมถึงหน้าที่ นักวิเคราะห์ระบบซอฟท์แวร์ นักออกแบบระบบซอฟท์แวร์ นักโปรแกรมระบบซอฟท์แวร์ วิศวกรออกแบบระบบควบคุม ผู้จัดการระบบควบคุม ผู้จัดการระบบเครือข่าย นักออกแบบและติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต ผู้จัดการระบบอินเตอร์เน็ต วิศวกรฝ่ายขาย วิศวกรฝ่ายบริการ(ติดตั้ง และตรวจซ่อม) นักออกแบบวงจรประมวลรวม นักพัฒนาระบบฮาร์ดแวร์ นักพัฒนาระบบเครือข่าย นักพัฒนาระบบควบคุม นักพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการบริหาร นักพัฒนาระบบการแปลภาษาคอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยนักวิจัยด้านคอมพิวเตอร์ วิศวกรผู้สร้างโปรแกรมขนาดใหญ่ เป็นต้น