ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
          หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ของภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม  มุ่งให้การศึกษาทางสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม เพื่อให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากภาควิชา มีความรู้ความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์ ทำงานและออกแบบระบบต่างๆ ทางด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้าสื่อสาร ระบบควบคุมอัตโนมัติ การประยุกต์เทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อใช้งานด้านอุตสาหกรรม ธุรกิจ การสื่อสาร การเกษตร และอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งจำเป็นสำหรับวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมที่จะยึดอาชีพเป็น   นักปฏิบัติหรือนักวิจัย

          
วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ทั้งแนวทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมในขั้นต้น และขั้นก้าวหน้าตามลำดับ ได้อย่างถูกต้อง และที่สำคัญที่สุดก็คือ ต้องมีความคิดสร้างสรรค์อย่างมีระบบ ที่สามารถนำองค์ความรู้เหล่านี้ ไปแก้ปัญหาจริงได้ รวมทั้งสามารถสร้างงานพัฒนาและวิจัยในระดับที่สูงยิ่งขึ้น เพื่อก่อให้เกิดความรู้ และ เทคโนโลยีใหม่ ๆ อันถือเป็นวิวัฒนาการที่ยั่งยืน และไม่หยุดยั้ง ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อสังคมและประเทศชาติ อย่างแท้จริง นอกจากนี้สิ่งสำคัญที่จะทำให้สังคมดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคง ก็คือ วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ต้องมีสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคม โดยต้องผดุงไว้ซึ่งความมีวินัย จรรยาบรรณ คุณธรรม และจริยธรรมที่ดีงามอีกด้วย