ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ
           ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ  เป็นส่วนราชการหนึ่ง ที่สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  กระทรวงศึกษาธิการ  จัดการเรียนการสอนเฉพาะแขนงงานต่าง ๆ ทางด้านอุตสาหกรรมสิ่งทออย่างครบวงจร โดยมุ่งเน้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในทุกหลักสูตรที่เปิดสอน

ขณะนี้ได้ทำการเปิดสอนอยู่
4 หลักสูตร ดังนี้
ระดับปริญญาตรี  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  (วศ..)
1.   วิชาเอก  วิศวกรรมสิ่งทอ
2.   วิชาเอก  วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ
         
2.1  แขนงวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ
         
2.2  แขนงวิชาวิศวกรรมการผลิตเส้นใยสังเคราะห์
3.   วิชาเอก  วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม

          
สำหรับหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีในแต่ละสาขาวิชาเอกของภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมการควบคุมและความรู้เฉพาะของแต่ละแขนงงานในอุตสาหกรรมสิ่งทออันเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับวิศวกรปฏิบัติการที่จะยึดถือเป็นอาชีพ