ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
          หลักสูตรของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ กำหนดขึ้นเพื่อผลิตวิศวกรปฏิบัติการที่มีความชำนาญทางด้านกระบวนการผลิต เช่น เครื่องมือกลพื้นฐาน เครื่องจักรกลอัตโนมัติ การต่อวัสดุ การวัดและการตรวจสอบ โลหะวิทยา การแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจด้วยเหตุผล หลักสูตรนี้ จึงประกอบด้วยวิชาการวางแผนและควบคุมการผลิต  การศึกษาการทำงาน  การควบคุมคุณภาพ  การวิเคราะห์ระบบและวิธีการ  เทคนิคการวิจัยการดำเนินงานและการออกแบบโรงงาน  ตลอดจนการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานโปรแกรมคอมพิวเตอร์  และคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต เพื่อให้สอดคล้องกับเทคนิคต่างๆ เบื้องต้น ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ยังได้พัฒนาการศึกษาโดยเน้นที่มนุษยสัมพันธ์ในอุตสาหกรรม  การยศาสตร์  และกฎหมายอุตสาหกรรม  นอกจากนี้  ยังปลูกฝังคุณธรรม ความมีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร ความสำนึกในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม การเรียนเต็มเวลาของนักศึกษาปริญญาตรี  ตามหลักสูตรของภาควิชาที่กำหนดไว้ จะได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ