ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
          ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง มีหน้าที่หลักเพื่อผลิตบัณฑิตวิศวกรไฟฟ้า ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี       ราชมงคลธัญบุรี โดยมุ่งให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้เรียนมา  ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและประเทศชาติ การศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง มุ่งเน้นที่จะให้นักศึกษามีความรู้จริงสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเชี่ยวชาญสมคำว่า ราชมงคล สร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี และจะต้องมีจรรยาบรรณของวิศวกรที่ดี       สมเป็นวิศวกร คนหนึ่งที่มีความสำคัญต่อประเทศชาติ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า พร้อมทั้งคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่านมีความพร้อมที่จะผลิตวิศวกรปฏิบัติการและเชี่ยวชาญในการวิจัยให้เป็นที่ต้องการของสังคม และประเทศชาติ