Skip to content

Co-operative Education & Engineering Practice

Loading...

สหกิจศึกษา

          คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับการตอบรับว่าเป็นสถานศึกษาที่เน้นการผลิตวิศวกรนักปฏิบัติ มีความเชี่ยวชาญทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติควบคู่กันไป  ซึ่งตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  มหาวิทยาลัยฯ  จึงได้จัดให้มีโครงการสหกิจศึกษาและฝึกงานทางวิศวกรรมขึ้น โดยเริ่มต้นที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยจัดการศึกษาในระบบทวิภาค ด้วยแนวคิด มุมมอง และการวางแผน เพื่อให้มีการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม

สหกิจศึกษา

สหกิจศึกษา (Co-operative Education)  เป็นแผนการศึกษาโดยมีจุดมุ่งหมายให้บัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์ได้มีประสบการณ์ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ โดยนำเอาวิชาการทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ที่ได้ศึกษามาแล้วนำไปปฏิบัติในสถานประกอบการ ทำให้สามารถเรียนรู้ประสบการณ์จากการไปปฏิบัติงาน มีคุณภาพตรงกับที่สถานประกอบการต้องการ และเพื่อเป็นให้เกิดความร่วมมือ และเผยแพร่เกียรติคุณของคณะวิศวกรรมศาสตร์แก่หน่วยงานภายนอก

สหกิจศึกษา

สหกิจศึกษา (Co-operative Education) เป็นการจัดให้มีการผสมผสาน การเรียนของนักศึกษาในสถานศึกษา ให้เข้ากับการหาประสบการณ์จริง จากการทำงานในสถานประกอบการอย่างมีหลักการ และเป็นระบบโดยกำหนดให้นักศึกษาออกปฎิบัติงานในสถานประกอบการ  ในฐานะพนักงานเต็มเวลา  เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ (Vision)       “คณะวิศวกรรมศาสตร์  มุ่งผลิตบัณฑิตสาขาวิศวกรรมศาสตร์นักปฏิบัติการที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีมีคุณภาพและคุณธรรมและมุ่งพัฒนา  สู่ความเป็นมาตรฐานสากล

นโยบายคุณภาพ

นโยบายคุณภาพ    เรามุ่งจัดการศึกษาวิชาชีพและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตอบสนองความพอใจของผู้รับบริการ  ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

Newsflash

Default screen resolution  Wide screen resolution  Increase font size  Decrease font size  Default font size 
You are here:    หน้าหลัก arrow ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม

เลือกภาพกิจกรรม

1.jpg เข้าร่วมฟังการนำเสนอ Project นักศึกษาสหกิจศึกษา
อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร, สุวรรณภูมิ, ธัญบุรี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น สวนจิตรลดา ฯลฯ เข้าร่วมฟังการนำเสนอ Project ของนักศึกษาสหกิจศึกษา ณ บริษัท ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จำกัด จ.นนทบุรี  ในวันที่  15  กันยายน  2554
ดูรูปภาพ

1.jpg งานสัมนาโครงการสหกิจวิชาการ
สำนักสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  จัดโครงการสหกิจวิชาการ ในวันที่ 14 มิถุนายน 2554  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เพื่อให้นักศึกษาเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของระบบสหกิจศึกษา  พร้อมทั้งสามารถนำความรู้ความสามารถ/แนวคิดจากการสัมมนาไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีวิทยากรหลายท่านมาบรรยายให้ความรู้ รวมถึงการอภิปรายจากผู้แทนสถานประกอบการ และศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จ 
ดูรูปภาพ

1.jpg วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 3

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าร่วมงาน "วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่  3  พ.ศ. 2554" ในวันที่ 6 มิถุนายน 2554 ณ ห้อง Royal  Jubilee  Ballroom  อาคาร  IMPACT  Challenger  เมืองทองธานี  และขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่ได้รับรางวัลโครงงาน/งานประจำสหกิจดีเด่น ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับเครือข่าย ภาคกลางตอนบน


ดูรูปภาพ

kb_1.jpg โครงการพัฒนารายวิชาสหกิจศึกษา
งานสหกิจศึกษา จัดโครงการพัฒนารายวิชาสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กับมาตรฐานของสมาคมสหกิจศึกษาไทย เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากร ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้นำเสนอแนวคิดในการปรับปรุงรายวิชาสหกิจศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และฝึกปฏิบัติการการรายงานผลการดำเนินงาน สหกิจศึกษา ตาม TQF(Thai Qualification Framework) รวมถึงการรับฟังการดำเนินงานสหกิจศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานของหลักสูตรและกระบวนการสหกิจศึกษา จากผู้มีประสบการณ์เกี่ยวกับสหกิจศึกษา เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาการดำเนินงานสหกิจศึกษาของคณะฯ ในระหว่างวันที่ 13-17 ตุลาคม 2552  ณ  โรงแรมศาลา ทะเล รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยมีการเข้าศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษา  ณ  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ดูรูปภาพ

sm_1.jpg โครงการสัมนาและแสดงผลงานทางด้านสหกิจศึกษา
ทีมงานสหกิจศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมจัดกิจกรรมในโครงการการสัมนาและแสดงผลงานทางด้านสหกิจศึกษา ของเครือข่ายสหกิจศึกษา ภาคกลางตอนบน กลุ่มย่อยที่ 1 ในวันที่ 14 กันยายน 2552 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ดูรูปภาพ

pr_1.jpg โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2552 ในวันที่ 26 พ.ค. 52 ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
ดูรูปภาพ

rp10.jpg คณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยราชพฤกษ์

งานสหกิจศึกษา ให้การต้อนรับ คณาจารย์และบุคลากรจากวิทยาลัยราชพฤกษ์ ที่เข้าศึกษาดูงาน การดำเนินงานสหกิจศึกษา ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2552

 


ดูรูปภาพ

dsc08984.jpg โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มทร.ธัญบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมสัมมนาผู้ปฏิบัติงานทางด้านสหกิจศึกษา ในระหว่างวันที่  9 – 11  มิถุนายน  2552  ณ  โรงแรมแคนทารี  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 


ดูรูปภาพ

dsc08835.jpg งานวันสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ สำนักสหกิจศึกษา ร่วมแสดงนิทรรศการในงาน " วันสหกิจศึกษาไทย พ.ศ. 2552 " ในวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2552 ณ ห้อง Sapphire 4-6 (ชั้น 2) อาคาร IMPACT CONVENTION CENTER (ICC) ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็คเมืองทองธานี
ดูรูปภาพ

dscf2728.jpg การปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจ 1/52 และมอบเกียรติบัตร

ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2552


ดูรูปภาพ

dsc09583.jpg คณะเยี่ยมชมจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๒ เวลา ๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.


ดูรูปภาพ

dsc_0027.jpg คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม
ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.
ดูรูปภาพ

dsc09508.jpg คณะศึกษาดูงานจากสมาคมสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 2
ณ ห้องประชุมริลลอุบล ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒ เวลา ๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
ดูรูปภาพ

coop049.jpg โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2/51
งานสหกิจศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2551  เมื่อวันที่  30 ตุลาคม 2551 ณ ห้องกาสะลอง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
ดูรูปภาพ

pic_0070.jpg คณะศึกษาดูงานจากสมาคมสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 1

ณ ห้องเฟืองฟ้า ชั้ย ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พระชันษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๒ เวลา ๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. 


ดูรูปภาพ

coop033.jpg โครงการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานสหกิจศึกษา

งานสหกิจศึกษา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานสหกิจศึกษา เมื่อวันที่ 14 - 16 ตุลาคม 2551 
ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ  จ.เพชรบุรี


ดูรูปภาพ

dsc03875.jpg การนิเทศนักศึกษาสหกิจ 1/51 / เยี่ยมชมโรงงาน
ประมวลผลการไปนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา / เยี่ยมชมโรงงาน
ดูรูปภาพ

dsc_0416.jpg ดูงานประเทศเกาหลี 28 เม.ย. - 1 พ.ค. 51

ดูรูปภาพ

dsc07368.jpg การสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 28 - 29 ก.ค. 51
หัวข้อเรื่อง "การดำเนินงานสหกิจศึกษาอย่างยั่งยืน"
ดูรูปภาพ

dsc00761.jpg โครงการสัมมนาระดมความคิดเห็นการจัดการแบบสหกิจศึกษา
พุธที่ 19 มีนาคม 2551 งานสหกิจศึกษา ได้จัดโครงการส่งเสริมความเข้าใจในการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษากับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์ของประเทศไทย ณ หอประชุมใหญ่ มทร.ธัญบุรี
ดูรูปภาพ

dsc01630.jpg NECTECT สัมภาษณ์อาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษา

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ NECTEC เข้าสัมภาษณ์ อ.ประสานงานสหกิจศึกษา และนักศึกษา ในวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2551 ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหารและวางแผน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี


ดูรูปภาพ

coop01.jpg สัมมนา จ.อยุธยา 8-9 พ.ย 50

ดูรูปภาพ