Skip to content

Co-operative Education & Engineering Practice

Loading...

สหกิจศึกษา

          คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับการตอบรับว่าเป็นสถานศึกษาที่เน้นการผลิตวิศวกรนักปฏิบัติ มีความเชี่ยวชาญทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติควบคู่กันไป  ซึ่งตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  มหาวิทยาลัยฯ  จึงได้จัดให้มีโครงการสหกิจศึกษาและฝึกงานทางวิศวกรรมขึ้น โดยเริ่มต้นที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยจัดการศึกษาในระบบทวิภาค ด้วยแนวคิด มุมมอง และการวางแผน เพื่อให้มีการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม

สหกิจศึกษา

สหกิจศึกษา (Co-operative Education)  เป็นแผนการศึกษาโดยมีจุดมุ่งหมายให้บัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์ได้มีประสบการณ์ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ โดยนำเอาวิชาการทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ที่ได้ศึกษามาแล้วนำไปปฏิบัติในสถานประกอบการ ทำให้สามารถเรียนรู้ประสบการณ์จากการไปปฏิบัติงาน มีคุณภาพตรงกับที่สถานประกอบการต้องการ และเพื่อเป็นให้เกิดความร่วมมือ และเผยแพร่เกียรติคุณของคณะวิศวกรรมศาสตร์แก่หน่วยงานภายนอก

สหกิจศึกษา

สหกิจศึกษา (Co-operative Education) เป็นการจัดให้มีการผสมผสาน การเรียนของนักศึกษาในสถานศึกษา ให้เข้ากับการหาประสบการณ์จริง จากการทำงานในสถานประกอบการอย่างมีหลักการ และเป็นระบบโดยกำหนดให้นักศึกษาออกปฎิบัติงานในสถานประกอบการ  ในฐานะพนักงานเต็มเวลา  เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ (Vision)       “คณะวิศวกรรมศาสตร์  มุ่งผลิตบัณฑิตสาขาวิศวกรรมศาสตร์นักปฏิบัติการที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีมีคุณภาพและคุณธรรมและมุ่งพัฒนา  สู่ความเป็นมาตรฐานสากล

นโยบายคุณภาพ

นโยบายคุณภาพ    เรามุ่งจัดการศึกษาวิชาชีพและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตอบสนองความพอใจของผู้รับบริการ  ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

Newsflash

Default screen resolution  Wide screen resolution  Increase font size  Decrease font size  Default font size 
You are here:    หน้าหลัก

สำหรับนักศึกษาฝึกงาน

สำหรับนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน

เข้าระบบ


ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้เป็นสมาชิก? สมัครสมาชิก
กำหนดการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ภาคเรียนที่ 1/2554 พิมพ์
Wednesday, 28 September 2011

งานสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำหนดจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2554

  1. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา                    วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2554
  2. ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า                   วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2554
  3. ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล             วันอาทิตย์ที่ 16  ตุลาคม 2554
  4. ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ          วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2554
  5. ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ                  วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2554
  6. ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์      วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2554
  7. ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์         วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2554
  8. ภาควิชาวิศวกรรมเคมี                      วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2554
  9. ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ  วันอังคารที่ 18  ตุลาคม 2554
10. ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร                  วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2554

 
ถัดไป >

ประชาพิจารณ์

นักศึกษาพิจารณาเลือกงานสำหรับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจากเหตุผลใด
 

จำนวนผู้ใช้ขณะนี้

สถิติจำนวนผู้ใช้

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday12
mod_vvisit_counterYesterday10
mod_vvisit_counterThis week63
mod_vvisit_counterThis month12
mod_vvisit_counterAll63047