Skip to content

Co-operative Education & Engineering Practice

Loading...

สหกิจศึกษา

          คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับการตอบรับว่าเป็นสถานศึกษาที่เน้นการผลิตวิศวกรนักปฏิบัติ มีความเชี่ยวชาญทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติควบคู่กันไป  ซึ่งตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  มหาวิทยาลัยฯ  จึงได้จัดให้มีโครงการสหกิจศึกษาและฝึกงานทางวิศวกรรมขึ้น โดยเริ่มต้นที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยจัดการศึกษาในระบบทวิภาค ด้วยแนวคิด มุมมอง และการวางแผน เพื่อให้มีการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม

สหกิจศึกษา

สหกิจศึกษา (Co-operative Education)  เป็นแผนการศึกษาโดยมีจุดมุ่งหมายให้บัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์ได้มีประสบการณ์ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ โดยนำเอาวิชาการทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ที่ได้ศึกษามาแล้วนำไปปฏิบัติในสถานประกอบการ ทำให้สามารถเรียนรู้ประสบการณ์จากการไปปฏิบัติงาน มีคุณภาพตรงกับที่สถานประกอบการต้องการ และเพื่อเป็นให้เกิดความร่วมมือ และเผยแพร่เกียรติคุณของคณะวิศวกรรมศาสตร์แก่หน่วยงานภายนอก

สหกิจศึกษา

สหกิจศึกษา (Co-operative Education) เป็นการจัดให้มีการผสมผสาน การเรียนของนักศึกษาในสถานศึกษา ให้เข้ากับการหาประสบการณ์จริง จากการทำงานในสถานประกอบการอย่างมีหลักการ และเป็นระบบโดยกำหนดให้นักศึกษาออกปฎิบัติงานในสถานประกอบการ  ในฐานะพนักงานเต็มเวลา  เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ (Vision)       “คณะวิศวกรรมศาสตร์  มุ่งผลิตบัณฑิตสาขาวิศวกรรมศาสตร์นักปฏิบัติการที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีมีคุณภาพและคุณธรรมและมุ่งพัฒนา  สู่ความเป็นมาตรฐานสากล

นโยบายคุณภาพ

นโยบายคุณภาพ    เรามุ่งจัดการศึกษาวิชาชีพและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตอบสนองความพอใจของผู้รับบริการ  ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

Newsflash

Default screen resolution  Wide screen resolution  Increase font size  Decrease font size  Default font size 
You are here:    หน้าหลัก arrow ประชาสัมพันธ์ arrow กิจกรรมนักศึกษา arrow กำหนดการโครงการปฐมนิเทศ 1/52
กำหนดการโครงการปฐมนิเทศ 1/52 พิมพ์
Friday, 01 May 2009
 Image 

กำหนดการโครงการปฐมนิเทศ นักศึกษาสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2552 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2552

กำหนดการโครงการปฐมนิเทศ นักศึกษาสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2552
ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2552
- - - - - - - - - - - - - - - - -


08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.30 น. พิธีเปิด และบรรยายพิเศษ โดย คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
09.30 – 12.00 น. บรรยายเรื่อง “กิจกรรม 5 ส เบื้องต้น” และ “ระบบคุณภาพ ISO”
                            โดย ทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จากบริษัท ดีดีเค (ประเทศไทย) จำกัด
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น. บรรยายเรื่อง “การใช้อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการทำงานและการเตรียม
                            ความพร้อมก่อนการปฏิบัติงาน” โดย วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จากบริษัท ซูซูกิมอเตอร์ จำกัด
15.00 – 16.00 น. บรรยายเรื่อง “ระเบียบและข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติของนักศึกษาสหกิจศึกษา” และ
                            “การใช้และการจัดส่งแบบฟอร์มสหกิจศึกษา”
                            โดย หัวหน้างานสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
16.00 – 16.30 น. บรรยายสรุปและพิธีปิด โดย หัวหน้างานสหกิจศึกษา


*************************************************************************************
วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2552 (นศ. 301 คน)
1. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2. ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
3. ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
4. ภาควิชาวิศวกรรมเคมีและวัสดุ
5. ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2552 (นศ. 299 คน)
1. ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2. ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
3. ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ
4. ภาควิชาวิศวกรรมอิเลคทรอนิกส์และโทรคมนาคม
5. ภาควิชาวิศวกรรม วัสดุและโลหการ

หมายเหตุ นักศึกษาสหกิจประจำภาคการศึกษาที่ 1/2552 ต้องเข้ารับการปฐมนิเทศทุกคน ผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมงานได้จะต้อง
แจ้งให้งานสหกิจศึกษาทราบ ภายในวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2552

สำหรับการแต่งกายของนักศึกษา
1. นักศึกษาชายให้สวมเสื้อสีขาว กางเกงสีดำ รองเท้าหุ้มส้น
2.นักศึกษาหญิงสวมเสื้อขาว กระโปรงสีดำ รองเท้ารัดส้นหรือหุ้มส้น ห้าม นักศึกษาที่เข้าร่วมงานใส่เสื้อช็อป และกางเกงยีนส์ โดยเด็ดขาด!

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >