Skip to content

Co-operative Education & Engineering Practice

Loading...

สหกิจศึกษา

          คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับการตอบรับว่าเป็นสถานศึกษาที่เน้นการผลิตวิศวกรนักปฏิบัติ มีความเชี่ยวชาญทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติควบคู่กันไป  ซึ่งตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  มหาวิทยาลัยฯ  จึงได้จัดให้มีโครงการสหกิจศึกษาและฝึกงานทางวิศวกรรมขึ้น โดยเริ่มต้นที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยจัดการศึกษาในระบบทวิภาค ด้วยแนวคิด มุมมอง และการวางแผน เพื่อให้มีการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม

สหกิจศึกษา

สหกิจศึกษา (Co-operative Education)  เป็นแผนการศึกษาโดยมีจุดมุ่งหมายให้บัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์ได้มีประสบการณ์ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ โดยนำเอาวิชาการทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ที่ได้ศึกษามาแล้วนำไปปฏิบัติในสถานประกอบการ ทำให้สามารถเรียนรู้ประสบการณ์จากการไปปฏิบัติงาน มีคุณภาพตรงกับที่สถานประกอบการต้องการ และเพื่อเป็นให้เกิดความร่วมมือ และเผยแพร่เกียรติคุณของคณะวิศวกรรมศาสตร์แก่หน่วยงานภายนอก

สหกิจศึกษา

สหกิจศึกษา (Co-operative Education) เป็นการจัดให้มีการผสมผสาน การเรียนของนักศึกษาในสถานศึกษา ให้เข้ากับการหาประสบการณ์จริง จากการทำงานในสถานประกอบการอย่างมีหลักการ และเป็นระบบโดยกำหนดให้นักศึกษาออกปฎิบัติงานในสถานประกอบการ  ในฐานะพนักงานเต็มเวลา  เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ (Vision)       “คณะวิศวกรรมศาสตร์  มุ่งผลิตบัณฑิตสาขาวิศวกรรมศาสตร์นักปฏิบัติการที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีมีคุณภาพและคุณธรรมและมุ่งพัฒนา  สู่ความเป็นมาตรฐานสากล

นโยบายคุณภาพ

นโยบายคุณภาพ    เรามุ่งจัดการศึกษาวิชาชีพและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตอบสนองความพอใจของผู้รับบริการ  ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

Newsflash

Default screen resolution  Wide screen resolution  Increase font size  Decrease font size  Default font size 
You are here:    หน้าหลัก arrow ประชาสัมพันธ์ arrow กิจกรรมนักศึกษา arrow ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น พิมพ์
Tuesday, 04 November 2008
Image ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น                           ประจำปีการศึกษา 1/2551
โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้..   

1.  นายศราวุฒิขัติธิ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2.  นายธาริต เย็นพูนสุข ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 
3.  นายณัฐวุฒิภูวดล ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 
4.  นายอาทรนามดา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
5.  นายพูนลาภจิตเพ่ง ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
6.  นายสามารถคูสำโรง ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
7.  นายอนุรักษ์ เครื่องคำ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
8.  น.ส.ณปภัส รอดรัตน์ ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ
9.  นายวัชระ เสือเดช ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ 
10. นายนพพล แพรกอุดม ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
11. นายศิริวัฒน์สุอนันต์พรพนิต ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
12. นายประภาส แสนสามารถ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
13. นางสาวฐิติริน หะริตวัน ภาควิชาวิศวกรรมเคมีและวัสดุ 
14. นายประวิทย์ ใจคล่องแคล่วภาควิชาวิศวกรรมเกษตร 
15. น.ส.จุฬาลักษณ์ อยู่ประสพโชค ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >