Skip to content

Co-operative Education & Engineering Practice

Loading...

สหกิจศึกษา

          คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับการตอบรับว่าเป็นสถานศึกษาที่เน้นการผลิตวิศวกรนักปฏิบัติ มีความเชี่ยวชาญทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติควบคู่กันไป  ซึ่งตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  มหาวิทยาลัยฯ  จึงได้จัดให้มีโครงการสหกิจศึกษาและฝึกงานทางวิศวกรรมขึ้น โดยเริ่มต้นที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยจัดการศึกษาในระบบทวิภาค ด้วยแนวคิด มุมมอง และการวางแผน เพื่อให้มีการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม

สหกิจศึกษา

สหกิจศึกษา (Co-operative Education)  เป็นแผนการศึกษาโดยมีจุดมุ่งหมายให้บัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์ได้มีประสบการณ์ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ โดยนำเอาวิชาการทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ที่ได้ศึกษามาแล้วนำไปปฏิบัติในสถานประกอบการ ทำให้สามารถเรียนรู้ประสบการณ์จากการไปปฏิบัติงาน มีคุณภาพตรงกับที่สถานประกอบการต้องการ และเพื่อเป็นให้เกิดความร่วมมือ และเผยแพร่เกียรติคุณของคณะวิศวกรรมศาสตร์แก่หน่วยงานภายนอก

สหกิจศึกษา

สหกิจศึกษา (Co-operative Education) เป็นการจัดให้มีการผสมผสาน การเรียนของนักศึกษาในสถานศึกษา ให้เข้ากับการหาประสบการณ์จริง จากการทำงานในสถานประกอบการอย่างมีหลักการ และเป็นระบบโดยกำหนดให้นักศึกษาออกปฎิบัติงานในสถานประกอบการ  ในฐานะพนักงานเต็มเวลา  เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ (Vision)       “คณะวิศวกรรมศาสตร์  มุ่งผลิตบัณฑิตสาขาวิศวกรรมศาสตร์นักปฏิบัติการที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีมีคุณภาพและคุณธรรมและมุ่งพัฒนา  สู่ความเป็นมาตรฐานสากล

นโยบายคุณภาพ

นโยบายคุณภาพ    เรามุ่งจัดการศึกษาวิชาชีพและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตอบสนองความพอใจของผู้รับบริการ  ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

Newsflash

Default screen resolution  Wide screen resolution  Increase font size  Decrease font size  Default font size 
You are here:    หน้าหลัก arrow ประชาสัมพันธ์ arrow กิจกรรมนักศึกษา arrow โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษา 1/51
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษา 1/51 พิมพ์
Thursday, 04 September 2008
Imageขอเชิญนักศึกษา และบุคลากรที่สนใจเข้ารับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ตามวันเวลาที่ภาควิชากำหนดดังต่อไปนี้  โดยติดต่อขอเข้าร่วมรับฟังการบรรยายได้ที่ภาควิชาโดยตรง
 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  9 ต.ค. 51
 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า11 ต.ค. 51
 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  5 ต.ค. 51
 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ    9 ต.ค. 51
 ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ  9 ต.ค. 51
 ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ  7 ต.ค. 51
 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   6 ต.ค. 51
 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี  6-7 ต.ค. 51
 ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ  6 ต.ค. 51
 ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร 10 ต.ค. 51
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >