Skip to content

Co-operative Education & Engineering Practice

Loading...

สหกิจศึกษา

          คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับการตอบรับว่าเป็นสถานศึกษาที่เน้นการผลิตวิศวกรนักปฏิบัติ มีความเชี่ยวชาญทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติควบคู่กันไป  ซึ่งตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  มหาวิทยาลัยฯ  จึงได้จัดให้มีโครงการสหกิจศึกษาและฝึกงานทางวิศวกรรมขึ้น โดยเริ่มต้นที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยจัดการศึกษาในระบบทวิภาค ด้วยแนวคิด มุมมอง และการวางแผน เพื่อให้มีการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม

สหกิจศึกษา

สหกิจศึกษา (Co-operative Education)  เป็นแผนการศึกษาโดยมีจุดมุ่งหมายให้บัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์ได้มีประสบการณ์ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ โดยนำเอาวิชาการทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ที่ได้ศึกษามาแล้วนำไปปฏิบัติในสถานประกอบการ ทำให้สามารถเรียนรู้ประสบการณ์จากการไปปฏิบัติงาน มีคุณภาพตรงกับที่สถานประกอบการต้องการ และเพื่อเป็นให้เกิดความร่วมมือ และเผยแพร่เกียรติคุณของคณะวิศวกรรมศาสตร์แก่หน่วยงานภายนอก

สหกิจศึกษา

สหกิจศึกษา (Co-operative Education) เป็นการจัดให้มีการผสมผสาน การเรียนของนักศึกษาในสถานศึกษา ให้เข้ากับการหาประสบการณ์จริง จากการทำงานในสถานประกอบการอย่างมีหลักการ และเป็นระบบโดยกำหนดให้นักศึกษาออกปฎิบัติงานในสถานประกอบการ  ในฐานะพนักงานเต็มเวลา  เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ (Vision)       “คณะวิศวกรรมศาสตร์  มุ่งผลิตบัณฑิตสาขาวิศวกรรมศาสตร์นักปฏิบัติการที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีมีคุณภาพและคุณธรรมและมุ่งพัฒนา  สู่ความเป็นมาตรฐานสากล

นโยบายคุณภาพ

นโยบายคุณภาพ    เรามุ่งจัดการศึกษาวิชาชีพและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตอบสนองความพอใจของผู้รับบริการ  ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

Newsflash

Default screen resolution  Wide screen resolution  Increase font size  Decrease font size  Default font size 
You are here:    หน้าหลัก arrow วิศวกรรมวัสดุและโลหะการ
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหะการ พิมพ์
          วัสดุจัดเป็นทรัพยากรที่มีค่าต่อมวลมนุษย์  ไม่ว่าจะเป็นวัสดุที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือวัสดุที่เกิดจากการสังเคราะห์  มนุษย์ล้วนสามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดเทคโนโลยีหรือ   นวตกรรมใหม่ๆ  ได้เสมอ  ศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมวัสดุ  จึงเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งซึ่งนำคุณประโยชน์มาสู่มนุษยชาติอย่างเหลือคณานับและเป็นศาสตร์ที่ลึกซึ้งจนอาจกล่าวได้ว่าสามารถศึกษาและพัฒนาได้อย่างไม่มีวันสิ้นสุด

          
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหะการเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีหน้าที่ในการผลิตบุคลากร ที่มีความรู้และคุณภาพสู่สังคม โดยมีเป้าหมายในการที่จะเปิดการเรียนการสอนใน 3 สาขาวิชาเอก คือ
     1. สาขาวิชาวิศวกรรมพลาสติก ซึ่งเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2527 และเป็นมหาวิทยาลัย แห่งแรกที่เปิดการเรียนการสอน ในระดับปริญญาตรีแบบครบวงจร         โดยเนื้อหาการสอนครอบคลุม ตั้งแต่เรื่องวัสดุพลาสติก กระบวนการผลิต การทดสอบ การควบคุมคุณภาพ การประกอบและตกแต่งผลิตภัณฑ์ตลอดจนการออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก  มุ่งเน้นการศึกษาในส่วนทฤษฎีและทักษะปฏิบัติ 
     2. สาขาวิชาเอกวิศวกรรมโพลิเมอร์ เป็นสาขาวิชาใหม่ที่เริ่มเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2546 
 
ถัดไป >