Skip to content

Co-operative Education & Engineering Practice

Loading...

สหกิจศึกษา

          คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับการตอบรับว่าเป็นสถานศึกษาที่เน้นการผลิตวิศวกรนักปฏิบัติ มีความเชี่ยวชาญทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติควบคู่กันไป  ซึ่งตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  มหาวิทยาลัยฯ  จึงได้จัดให้มีโครงการสหกิจศึกษาและฝึกงานทางวิศวกรรมขึ้น โดยเริ่มต้นที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยจัดการศึกษาในระบบทวิภาค ด้วยแนวคิด มุมมอง และการวางแผน เพื่อให้มีการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม

สหกิจศึกษา

สหกิจศึกษา (Co-operative Education)  เป็นแผนการศึกษาโดยมีจุดมุ่งหมายให้บัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์ได้มีประสบการณ์ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ โดยนำเอาวิชาการทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ที่ได้ศึกษามาแล้วนำไปปฏิบัติในสถานประกอบการ ทำให้สามารถเรียนรู้ประสบการณ์จากการไปปฏิบัติงาน มีคุณภาพตรงกับที่สถานประกอบการต้องการ และเพื่อเป็นให้เกิดความร่วมมือ และเผยแพร่เกียรติคุณของคณะวิศวกรรมศาสตร์แก่หน่วยงานภายนอก

สหกิจศึกษา

สหกิจศึกษา (Co-operative Education) เป็นการจัดให้มีการผสมผสาน การเรียนของนักศึกษาในสถานศึกษา ให้เข้ากับการหาประสบการณ์จริง จากการทำงานในสถานประกอบการอย่างมีหลักการ และเป็นระบบโดยกำหนดให้นักศึกษาออกปฎิบัติงานในสถานประกอบการ  ในฐานะพนักงานเต็มเวลา  เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ (Vision)       “คณะวิศวกรรมศาสตร์  มุ่งผลิตบัณฑิตสาขาวิศวกรรมศาสตร์นักปฏิบัติการที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีมีคุณภาพและคุณธรรมและมุ่งพัฒนา  สู่ความเป็นมาตรฐานสากล

นโยบายคุณภาพ

นโยบายคุณภาพ    เรามุ่งจัดการศึกษาวิชาชีพและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตอบสนองความพอใจของผู้รับบริการ  ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

Newsflash

Default screen resolution  Wide screen resolution  Increase font size  Decrease font size  Default font size 
You are here:    หน้าหลัก arrow วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี พิมพ์
          ภาควิชาวิศวกรรมเคมีเป็นหนึ่งใน 9 ภาควิชาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับการจัดตั้งในปี พ.. 2536 มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตวิศวกรเคมีให้แก่องค์กรและอุตสาหกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต โดยสามารถปฏิบัติงานซึ่งครอบคลุมถึงการออกแบบและควบคุมหน่วยอุปกรณ์ต่างๆ  ในอุตสาหกรรม ตลอดจนการพัฒนากระบวนการผลิต

          
ในระยะเริ่มแรกภาควิชาฯ ได้ให้บริการด้านการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมเคมี ให้กับนักศึกษาหลายสาขาของคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์  ภาควิชาวิศวกรรมเคมีได้เปิดทำการสอน  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (4 ปี) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2542 ภาควิชาวิศวกรรมเคมีสามารถรับนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีประมาณปีละ 35 คน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตของภาควิชาวิศวกรรมเคมี       นอกจากจะมีความทันสมัยครอบคลุมเนื้อหาหลักของสาขาวิศวกรรมเคมีแล้วยังได้เน้นด้านวิศวกรรมระบบควบคุมกระบวนการ ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่าเป็นภาควิชาวิศวกรรมเคมีแห่งแรกของประเทศที่สามารถจัดการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมเคมีที่เน้นด้านวิศวกรรมควบคุมกระบวนการในระดับปริญญาตรี  โดยนักศึกษาของภาควิชาฯ    จะได้เรียนและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบและควบคุมกระบวนการโดยใช้เครื่องมือและอุปกรณ์วัดคุมต่างๆ ที่ทันสมัยและมีใช้ในอุตสาหกรรม นอกจากนี้แล้ววิชาการออกแบบโรงงานทางวิศวกรรมเคมีและวิชาโครงงานวิศวกรรมเคมี   จะช่วยให้นักศึกษามีประสบการณ์ภาคปฏิบัติในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี ในส่วนของคณาจารย์
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >