Skip to content

Co-operative Education & Engineering Practice

Loading...

สหกิจศึกษา

          คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับการตอบรับว่าเป็นสถานศึกษาที่เน้นการผลิตวิศวกรนักปฏิบัติ มีความเชี่ยวชาญทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติควบคู่กันไป  ซึ่งตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  มหาวิทยาลัยฯ  จึงได้จัดให้มีโครงการสหกิจศึกษาและฝึกงานทางวิศวกรรมขึ้น โดยเริ่มต้นที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยจัดการศึกษาในระบบทวิภาค ด้วยแนวคิด มุมมอง และการวางแผน เพื่อให้มีการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม

สหกิจศึกษา

สหกิจศึกษา (Co-operative Education)  เป็นแผนการศึกษาโดยมีจุดมุ่งหมายให้บัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์ได้มีประสบการณ์ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ โดยนำเอาวิชาการทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ที่ได้ศึกษามาแล้วนำไปปฏิบัติในสถานประกอบการ ทำให้สามารถเรียนรู้ประสบการณ์จากการไปปฏิบัติงาน มีคุณภาพตรงกับที่สถานประกอบการต้องการ และเพื่อเป็นให้เกิดความร่วมมือ และเผยแพร่เกียรติคุณของคณะวิศวกรรมศาสตร์แก่หน่วยงานภายนอก

สหกิจศึกษา

สหกิจศึกษา (Co-operative Education) เป็นการจัดให้มีการผสมผสาน การเรียนของนักศึกษาในสถานศึกษา ให้เข้ากับการหาประสบการณ์จริง จากการทำงานในสถานประกอบการอย่างมีหลักการ และเป็นระบบโดยกำหนดให้นักศึกษาออกปฎิบัติงานในสถานประกอบการ  ในฐานะพนักงานเต็มเวลา  เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ (Vision)       “คณะวิศวกรรมศาสตร์  มุ่งผลิตบัณฑิตสาขาวิศวกรรมศาสตร์นักปฏิบัติการที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีมีคุณภาพและคุณธรรมและมุ่งพัฒนา  สู่ความเป็นมาตรฐานสากล

นโยบายคุณภาพ

นโยบายคุณภาพ    เรามุ่งจัดการศึกษาวิชาชีพและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตอบสนองความพอใจของผู้รับบริการ  ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

Newsflash

Default screen resolution  Wide screen resolution  Increase font size  Decrease font size  Default font size 
You are here:    หน้าหลัก arrow วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม พิมพ์
          หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ของภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม  มุ่งให้การศึกษาทางสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม เพื่อให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากภาควิชา มีความรู้ความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์ ทำงานและออกแบบระบบต่างๆ ทางด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้าสื่อสาร ระบบควบคุมอัตโนมัติ การประยุกต์เทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อใช้งานด้านอุตสาหกรรม ธุรกิจ การสื่อสาร การเกษตร และอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งจำเป็นสำหรับวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมที่จะยึดอาชีพเป็น   นักปฏิบัติหรือนักวิจัย

          
วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ทั้งแนวทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมในขั้นต้น และขั้นก้าวหน้าตามลำดับ ได้อย่างถูกต้อง และที่สำคัญที่สุดก็คือ ต้องมีความคิดสร้างสรรค์อย่างมีระบบ ที่สามารถนำองค์ความรู้เหล่านี้ ไปแก้ปัญหาจริงได้ รวมทั้งสามารถสร้างงานพัฒนาและวิจัยในระดับที่สูงยิ่งขึ้น เพื่อก่อให้เกิดความรู้ และ เทคโนโลยีใหม่ ๆ อันถือเป็นวิวัฒนาการที่ยั่งยืน และไม่หยุดยั้ง ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อสังคมและประเทศชาติ อย่างแท้จริง นอกจากนี้สิ่งสำคัญที่จะทำให้สังคมดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคง ก็คือ วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ต้องมีสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคม โดยต้องผดุงไว้ซึ่งความมีวินัย จรรยาบรรณ คุณธรรม และจริยธรรมที่ดีงามอีกด้วย
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >