Skip to content

Co-operative Education & Engineering Practice

Loading...

สหกิจศึกษา

          คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับการตอบรับว่าเป็นสถานศึกษาที่เน้นการผลิตวิศวกรนักปฏิบัติ มีความเชี่ยวชาญทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติควบคู่กันไป  ซึ่งตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  มหาวิทยาลัยฯ  จึงได้จัดให้มีโครงการสหกิจศึกษาและฝึกงานทางวิศวกรรมขึ้น โดยเริ่มต้นที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยจัดการศึกษาในระบบทวิภาค ด้วยแนวคิด มุมมอง และการวางแผน เพื่อให้มีการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม

สหกิจศึกษา

สหกิจศึกษา (Co-operative Education)  เป็นแผนการศึกษาโดยมีจุดมุ่งหมายให้บัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์ได้มีประสบการณ์ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ โดยนำเอาวิชาการทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ที่ได้ศึกษามาแล้วนำไปปฏิบัติในสถานประกอบการ ทำให้สามารถเรียนรู้ประสบการณ์จากการไปปฏิบัติงาน มีคุณภาพตรงกับที่สถานประกอบการต้องการ และเพื่อเป็นให้เกิดความร่วมมือ และเผยแพร่เกียรติคุณของคณะวิศวกรรมศาสตร์แก่หน่วยงานภายนอก

สหกิจศึกษา

สหกิจศึกษา (Co-operative Education) เป็นการจัดให้มีการผสมผสาน การเรียนของนักศึกษาในสถานศึกษา ให้เข้ากับการหาประสบการณ์จริง จากการทำงานในสถานประกอบการอย่างมีหลักการ และเป็นระบบโดยกำหนดให้นักศึกษาออกปฎิบัติงานในสถานประกอบการ  ในฐานะพนักงานเต็มเวลา  เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ (Vision)       “คณะวิศวกรรมศาสตร์  มุ่งผลิตบัณฑิตสาขาวิศวกรรมศาสตร์นักปฏิบัติการที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีมีคุณภาพและคุณธรรมและมุ่งพัฒนา  สู่ความเป็นมาตรฐานสากล

นโยบายคุณภาพ

นโยบายคุณภาพ    เรามุ่งจัดการศึกษาวิชาชีพและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตอบสนองความพอใจของผู้รับบริการ  ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

Newsflash

Default screen resolution  Wide screen resolution  Increase font size  Decrease font size  Default font size 
You are here:    หน้าหลัก arrow วิศวกรรมสิ่งทอ
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ พิมพ์
           ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ  เป็นส่วนราชการหนึ่ง ที่สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  กระทรวงศึกษาธิการ  จัดการเรียนการสอนเฉพาะแขนงงานต่าง ๆ ทางด้านอุตสาหกรรมสิ่งทออย่างครบวงจร โดยมุ่งเน้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในทุกหลักสูตรที่เปิดสอน

ขณะนี้ได้ทำการเปิดสอนอยู่
4 หลักสูตร ดังนี้
ระดับปริญญาตรี  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  (วศ..)
1.   วิชาเอก  วิศวกรรมสิ่งทอ
2.   วิชาเอก  วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ
         
2.1  แขนงวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ
         
2.2  แขนงวิชาวิศวกรรมการผลิตเส้นใยสังเคราะห์
3.   วิชาเอก  วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม

          
สำหรับหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีในแต่ละสาขาวิชาเอกของภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมการควบคุมและความรู้เฉพาะของแต่ละแขนงงานในอุตสาหกรรมสิ่งทออันเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับวิศวกรปฏิบัติการที่จะยึดถือเป็นอาชีพ
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >