Skip to content

Co-operative Education & Engineering Practice

Loading...

สหกิจศึกษา

          คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับการตอบรับว่าเป็นสถานศึกษาที่เน้นการผลิตวิศวกรนักปฏิบัติ มีความเชี่ยวชาญทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติควบคู่กันไป  ซึ่งตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  มหาวิทยาลัยฯ  จึงได้จัดให้มีโครงการสหกิจศึกษาและฝึกงานทางวิศวกรรมขึ้น โดยเริ่มต้นที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยจัดการศึกษาในระบบทวิภาค ด้วยแนวคิด มุมมอง และการวางแผน เพื่อให้มีการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม

สหกิจศึกษา

สหกิจศึกษา (Co-operative Education)  เป็นแผนการศึกษาโดยมีจุดมุ่งหมายให้บัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์ได้มีประสบการณ์ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ โดยนำเอาวิชาการทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ที่ได้ศึกษามาแล้วนำไปปฏิบัติในสถานประกอบการ ทำให้สามารถเรียนรู้ประสบการณ์จากการไปปฏิบัติงาน มีคุณภาพตรงกับที่สถานประกอบการต้องการ และเพื่อเป็นให้เกิดความร่วมมือ และเผยแพร่เกียรติคุณของคณะวิศวกรรมศาสตร์แก่หน่วยงานภายนอก

สหกิจศึกษา

สหกิจศึกษา (Co-operative Education) เป็นการจัดให้มีการผสมผสาน การเรียนของนักศึกษาในสถานศึกษา ให้เข้ากับการหาประสบการณ์จริง จากการทำงานในสถานประกอบการอย่างมีหลักการ และเป็นระบบโดยกำหนดให้นักศึกษาออกปฎิบัติงานในสถานประกอบการ  ในฐานะพนักงานเต็มเวลา  เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ (Vision)       “คณะวิศวกรรมศาสตร์  มุ่งผลิตบัณฑิตสาขาวิศวกรรมศาสตร์นักปฏิบัติการที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีมีคุณภาพและคุณธรรมและมุ่งพัฒนา  สู่ความเป็นมาตรฐานสากล

นโยบายคุณภาพ

นโยบายคุณภาพ    เรามุ่งจัดการศึกษาวิชาชีพและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตอบสนองความพอใจของผู้รับบริการ  ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

Newsflash

Default screen resolution  Wide screen resolution  Increase font size  Decrease font size  Default font size 
You are here:    หน้าหลัก arrow วิศวกรรมเครื่องกล
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ พิมพ์
          หลักสูตรของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ กำหนดขึ้นเพื่อผลิตวิศวกรปฏิบัติการที่มีความชำนาญทางด้านกระบวนการผลิต เช่น เครื่องมือกลพื้นฐาน เครื่องจักรกลอัตโนมัติ การต่อวัสดุ การวัดและการตรวจสอบ โลหะวิทยา การแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจด้วยเหตุผล หลักสูตรนี้ จึงประกอบด้วยวิชาการวางแผนและควบคุมการผลิต  การศึกษาการทำงาน  การควบคุมคุณภาพ  การวิเคราะห์ระบบและวิธีการ  เทคนิคการวิจัยการดำเนินงานและการออกแบบโรงงาน  ตลอดจนการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานโปรแกรมคอมพิวเตอร์  และคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต เพื่อให้สอดคล้องกับเทคนิคต่างๆ เบื้องต้น ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ยังได้พัฒนาการศึกษาโดยเน้นที่มนุษยสัมพันธ์ในอุตสาหกรรม  การยศาสตร์  และกฎหมายอุตสาหกรรม  นอกจากนี้  ยังปลูกฝังคุณธรรม ความมีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร ความสำนึกในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม การเรียนเต็มเวลาของนักศึกษาปริญญาตรี  ตามหลักสูตรของภาควิชาที่กำหนดไว้ จะได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >