Skip to content

Co-operative Education & Engineering Practice

Loading...

สหกิจศึกษา

          คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับการตอบรับว่าเป็นสถานศึกษาที่เน้นการผลิตวิศวกรนักปฏิบัติ มีความเชี่ยวชาญทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติควบคู่กันไป  ซึ่งตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  มหาวิทยาลัยฯ  จึงได้จัดให้มีโครงการสหกิจศึกษาและฝึกงานทางวิศวกรรมขึ้น โดยเริ่มต้นที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยจัดการศึกษาในระบบทวิภาค ด้วยแนวคิด มุมมอง และการวางแผน เพื่อให้มีการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม

สหกิจศึกษา

สหกิจศึกษา (Co-operative Education)  เป็นแผนการศึกษาโดยมีจุดมุ่งหมายให้บัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์ได้มีประสบการณ์ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ โดยนำเอาวิชาการทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ที่ได้ศึกษามาแล้วนำไปปฏิบัติในสถานประกอบการ ทำให้สามารถเรียนรู้ประสบการณ์จากการไปปฏิบัติงาน มีคุณภาพตรงกับที่สถานประกอบการต้องการ และเพื่อเป็นให้เกิดความร่วมมือ และเผยแพร่เกียรติคุณของคณะวิศวกรรมศาสตร์แก่หน่วยงานภายนอก

สหกิจศึกษา

สหกิจศึกษา (Co-operative Education) เป็นการจัดให้มีการผสมผสาน การเรียนของนักศึกษาในสถานศึกษา ให้เข้ากับการหาประสบการณ์จริง จากการทำงานในสถานประกอบการอย่างมีหลักการ และเป็นระบบโดยกำหนดให้นักศึกษาออกปฎิบัติงานในสถานประกอบการ  ในฐานะพนักงานเต็มเวลา  เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ (Vision)       “คณะวิศวกรรมศาสตร์  มุ่งผลิตบัณฑิตสาขาวิศวกรรมศาสตร์นักปฏิบัติการที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีมีคุณภาพและคุณธรรมและมุ่งพัฒนา  สู่ความเป็นมาตรฐานสากล

นโยบายคุณภาพ

นโยบายคุณภาพ    เรามุ่งจัดการศึกษาวิชาชีพและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตอบสนองความพอใจของผู้รับบริการ  ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

Newsflash

Default screen resolution  Wide screen resolution  Increase font size  Decrease font size  Default font size 
You are here:    หน้าหลัก arrow วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง พิมพ์
          ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง มีหน้าที่หลักเพื่อผลิตบัณฑิตวิศวกรไฟฟ้า ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี       ราชมงคลธัญบุรี โดยมุ่งให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้เรียนมา  ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและประเทศชาติ การศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง มุ่งเน้นที่จะให้นักศึกษามีความรู้จริงสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเชี่ยวชาญสมคำว่า ราชมงคล สร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี และจะต้องมีจรรยาบรรณของวิศวกรที่ดี       สมเป็นวิศวกร คนหนึ่งที่มีความสำคัญต่อประเทศชาติ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า พร้อมทั้งคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่านมีความพร้อมที่จะผลิตวิศวกรปฏิบัติการและเชี่ยวชาญในการวิจัยให้เป็นที่ต้องการของสังคม และประเทศชาติ
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >