Skip to content

Co-operative Education & Engineering Practice

Loading...

สหกิจศึกษา

          คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับการตอบรับว่าเป็นสถานศึกษาที่เน้นการผลิตวิศวกรนักปฏิบัติ มีความเชี่ยวชาญทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติควบคู่กันไป  ซึ่งตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  มหาวิทยาลัยฯ  จึงได้จัดให้มีโครงการสหกิจศึกษาและฝึกงานทางวิศวกรรมขึ้น โดยเริ่มต้นที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยจัดการศึกษาในระบบทวิภาค ด้วยแนวคิด มุมมอง และการวางแผน เพื่อให้มีการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม

สหกิจศึกษา

สหกิจศึกษา (Co-operative Education)  เป็นแผนการศึกษาโดยมีจุดมุ่งหมายให้บัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์ได้มีประสบการณ์ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ โดยนำเอาวิชาการทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ที่ได้ศึกษามาแล้วนำไปปฏิบัติในสถานประกอบการ ทำให้สามารถเรียนรู้ประสบการณ์จากการไปปฏิบัติงาน มีคุณภาพตรงกับที่สถานประกอบการต้องการ และเพื่อเป็นให้เกิดความร่วมมือ และเผยแพร่เกียรติคุณของคณะวิศวกรรมศาสตร์แก่หน่วยงานภายนอก

สหกิจศึกษา

สหกิจศึกษา (Co-operative Education) เป็นการจัดให้มีการผสมผสาน การเรียนของนักศึกษาในสถานศึกษา ให้เข้ากับการหาประสบการณ์จริง จากการทำงานในสถานประกอบการอย่างมีหลักการ และเป็นระบบโดยกำหนดให้นักศึกษาออกปฎิบัติงานในสถานประกอบการ  ในฐานะพนักงานเต็มเวลา  เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ (Vision)       “คณะวิศวกรรมศาสตร์  มุ่งผลิตบัณฑิตสาขาวิศวกรรมศาสตร์นักปฏิบัติการที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีมีคุณภาพและคุณธรรมและมุ่งพัฒนา  สู่ความเป็นมาตรฐานสากล

นโยบายคุณภาพ

นโยบายคุณภาพ    เรามุ่งจัดการศึกษาวิชาชีพและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตอบสนองความพอใจของผู้รับบริการ  ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

Newsflash

Default screen resolution  Wide screen resolution  Increase font size  Decrease font size  Default font size 
You are here:    หน้าหลัก arrow ประชาสัมพันธ์ arrow กิจกรรมนักศึกษา
กิจกรรมนักศึกษา
ค้นหา     การเรียงลำดับ     แสดง # 
วันที่ ชื่อเรื่อง
Wednesday, 28 September 2011 กำหนดการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ภาคเรียนที่ 1/2554
Tuesday, 15 June 2010 โครงการสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2553
Wednesday, 19 May 2010 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจ 1/53
Wednesday, 20 May 2009 นักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2/2551
Friday, 01 May 2009 กำหนดการโครงการปฐมนิเทศ 1/52
Tuesday, 11 November 2008 โครงการแนะแนวนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2552
Tuesday, 04 November 2008 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น
Tuesday, 04 November 2008 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2551
Monday, 06 October 2008 แจ้งกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียน 2/2551
Thursday, 04 September 2008 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษา 1/51
Monday, 01 September 2008 การประชุมอาจารย์ประสานงานสหกิจ 1/51
Monday, 03 December 2007 กำหนดการแนะแนว นศ. 1/51
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 12 จาก 12