จำนวนนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา ปีการศึษา 2552
จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน

จำนวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2552      
  กลุ่มชายหญิงรวมรวม 4 ปี
1 วิศวกรรมโยธา 52141CVE 3554040
2 วิศวกรรมสำรวจ 52141SVE 3554040
3 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 52141EVE 3554040
4 วิศวกรรมโยธา (ยกเว้นรายวิชา ปกติ) 52341CVE 3554040
5 วิศวกรรมโยธา (ยกเว้นรายวิชา สมทบ 1)  52441CVE1 3554040
6 วิศวกรรมโยธา (ยกเว้นรายวิชา สมทบ 2)  52441CVE2 3554040
 รวม     240
จำนวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2551      
  กลุ่มชายหญิงรวม
1 วิศวกรรมโยธา  51141CVE     
2 วิศวกรรมสำรวจ  51141SVE     
3 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  51141EVE     
4 วิศวกรรมโยธา (ยกเว้นรายวิชา ปกติ)     51341CVE     
5 วิศวกรรมโยธา (ยกเว้นรายวิชา สมทบ 1)  51441CVE1     
6 วิศวกรรมโยธา (ยกเว้นรายวิชา สมทบ 2)  51441CVE2     
 รวม     
จำนวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2551      
  กลุ่มชายหญิงรวม
1 วิศวกรรมโยธา  50141CVE    
2 วิศวกรรมสำรวจ  50141SVE    
3 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  50141EVE    
4 วิศวกรรมโยธา (ยกเว้นรายวิชา ปกติ)     50341CVE    
5 วิศวกรรมโยธา (ยกเว้นรายวิชา สมทบ 1)  50441CVE1    
6 วิศวกรรมโยธา (ยกเว้นรายวิชา สมทบ 2)  50441CVE2    
 รวม     
จำนวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2549
  กลุ่มชายหญิงรวม
1 วิศวกรรมโยธา  49141CVE    
2 วิศวกรรมสำรวจ  49141SVE    
3 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  49141EVE    
4 วิศวกรรมโยธา (ยกเว้นรายวิชา ปกติ)     49341CVE    
5 วิศวกรรมโยธา (ยกเว้นรายวิชา สมทบ 1)  49441CVE1    
6 วิศวกรรมโยธา (ยกเว้นรายวิชา สมทบ 2)  49441CVE2    
 รวม     

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 21 September 2009 )