รายชื่อนักศึกษา ( ปี 2550 )

รายชื่อนักศึกษา ( ปี 2550 )

กลุ่ม  50141 CVEกลุ่ม  50341 CVE     กลุ่ม  50141 SVE   
กลุ่ม  50441 CVE 1       กลุ่ม  50141 EVE         กลุ่ม  50441 CVE 2    
 

กลุ่ม  50141 CVE

ลำดับรหัสนักศึกษา      ชื่อ -  สกุล
1115010411002-0นายโยธิน สวนสันต์
2115010411005-3นางสาวเสาวนีย์ โคนาโล
3115010411007-9นายไชยเพชร คำพันธ์
4115010411009-5นายเกียรติศักดิ์ เจริญอาจ
5115010411010-3นายวิชา ชัยศรี
6115010411013-7นายคพลวัฒน์ มามั่งคั่ง
7115010411014-5นายวรวุฒิ สุวรรณมงคล
8115010411017-8นายขจรศักดิ์ ญาณโกมุท
9115010411018-6นางสาวพวงผกา พูลพิพัฒน์
10115010411019-4นายฉัตรชัย สังฆมะณี
11115010411020-2นายอนุรักษ์ กำจัดโรด
12115010411022-8นายณัฐพล ปรีชา
13115010411024-4นายกมลชัย โกโล่ย
14115010411025-1นายธนพจน์ จะโนภาษ
15115010411026-9นายวิทยา ใหญ่หลวง
16115010411027-7นายวิรัตน์ ฆ้องสุข
17115010411035-0นายประพัทธ์ ศรีนิล
18115010411036-8นายศุภวัฒน์ พันธะลี
19115010411037-6นายสนธยา แซ่โง้ว
20115010411038-4นายสุวัฒน์ เล็กประเสริฐ
21115010411039-2นายนวรัฐ วงศ์ธนโรจน์
22115010411040-0นางสาวพิชญาณัชช์ กสิบุตร
23115010411041-8นายพียะพงศ์ พยนต์ศิริ
24115010411042-6นายเฉลิมพงศ์ แก้วผุดผ่อง
25115010411043-4นายพีระสุทธิ์ กร้ำมาตร
26115010411044-2นางสาวกมลชนก รุ่งสว่าง
27115010411045-9นายวรวิก กฤษบุญ
28115010411046-7นายรัฐพล พรหมกูล
29115010411047-5นายโกวิท มลศิลป์
30115010411048-3นายรุ่งโรจน์ ไวยคณี
31115010411049-1นายพิสน วุฒิพิทักษ์สถาพร
32115010411050-9นายจรัญ ภาคาเนตร
33115010411051-7นายอธิกานต์ ธิวงศ์คำ
34115010411052-5นายจิระพันธุ์ สนธิเมือง
35115010411053-3นายสาโรจน์ ทองเขียว
36115010411054-1นายนริศร ศรีเมนต์

 

กลุ่ม  50141 SVE

ลำดับรหัสนักศึกษา      ชื่อ -  สกุล
1115010412001-1นายศานิต ไทยถนอม
2115010412006-0นางสาวพรรณี เฟื่องอาวรณ์
3115010412008-6นางสาวสุภาพร โคกหอม
4115010412009-4นายพูนลาภ ไม่หลงชั่ว
5115010412011-0นางสาวดารัตน์ กองพิลา
6115010412017-7นายเทวัญ กาบปี
7115010412018-5นายชาตรี โพธิ์แก้ว
8115010412019-3นายธัญพิศิษฐ์ ซำเผือก
9115010412020-1นายก้องนภา ถิ่นวัฒนากูล
10115010412021-9นายสิวะ เทียมภัก
11115010412023-5นายนพพร ก้อนดำมา
12115010412024-3นายจักรกฤช วาดรับ
13115010412025-0นายธวัช น้อยยาโน
14115010412026-8นายจักรพงษ์ ทุมดี
15115010412028-4นายมนทนันท์ ทองสีเหลือง
16115010412029-2นางสาวจันทิมา เปลี่ยนแปลง
17115010412030-0นายบรรจงศักดิ์ รื่นสุนทร
18115010412031-8นายปรัชญา  นรสิงห์วิวัตร
19115010412033-4นางสาวสุธาสินี แท่นนิล
20115010412034-2นายนพรัตน์ ทีปกรกุล
21115010412036-7นายอำนาจ ดวงสวัสดิ์
22115010412041-7นายจักรกริช รักษา
23115010412043-3นางสาวพรพรรณ คุ้มวงษ์
24115010412045-8นายอานนท์ แสนบรรจง
25115010412046-6นายศุภรัตน์ ศิโรทศ
26115010412047-4นางสาวอังสุมา บุญมาเลิศ
27115010412048-2นางสาวรัตนา มูลผดุง
28115010412049-0นายกิตติพล พรหมเอาะ
29115010412050-8นายณัฐพงศ์ รุ่งเรือง
30115010412052-4นายกฤษณะ ทาโม้
31115010412053-2นายมนตรี ทรัพย์เสถียร
32115010412054-0นายวิษณุ ชุมทอง
33115010412055-7นายเลิศเชาว์ คชศิริพงศ์
34115010412056-5นางสาวขวัญฟ้า ขุนทอง
35115010412057-3นายอิสรพงษ์ อังฉกรรจ์
36115010412058-1นางสาวศศิธร คงแสง
37115010412059-9นายกิรพงษ์ จิตร์ไพศาลศักดิ์
38115010412060-7นางสาวสายฝน ลำไธสง
39115010412062-3นายญาณพงศ์ ปัทมชูติ
40115010412064-9นางสาวปราณี แสงเดือนฉาย
41115010412065-6นายชนินทร์ นิลวงษ์
42115010412066-4นายโสภณ พันธ์แตง
43115010412068-0นายทองโอ๋ กรอบแป้น
44115010412069-8นายสุทธิพันธุ์ สุขสำราญ

 

 

กลุ่ม  50341 CVE

ลำดับรหัสนักศึกษา      ชื่อ -  สกุล
1115030411001-0นายนเรศ สืบจ้อน
2115030411002-8นายมาโนชญ์ กลางรัก
3115030411003-6นายปวุต ศรีเทียมศักดิ์
4115030411004-4นายบิณฑ์ รัชโพธิ์
5115030411006-9นายธีรยุทธ เจริญไว
6115030411007-7นายวิเชียร ไชยวรรณา
7115030411008-5นายสุรพันธ์ ทองมี
8115030411009-3นายเมธัส เปลี่ยนจิต
9115030411010-1นายสว่าง พันธ์ลา
10115030411011-9นางสาวภาวิณี อโนดาษ
11115030411012-7นายนิวัตร ณ เชียงใหม่
12115030411013-5นายสุพลศักดิ์ วินทะไชย
13115030411015-0นายสุพล หาญอาษา
14115030411016-8นางสาวสุณารักษ์ เพ็ชรกลับ
15115030411017-6นายอธิวัฒน์ ณ บางช้าง
16115030411019-2นายสมณะ ณ นคร
17115030411020-0นายทวีศิลป์ ดำศรี
18115030411021-8นางสาวนวพร ปิตากรุณา
19115030411022-6นายพิเชษฐ์ จิตระบอบ
20115030411023-4นายณัฐเวทย์ เบ้าศิลป์
21115030411025-9นายนันทวุฒิ บุญจันทร์
22115030411026-7นายเอกชัย วรรณศิริ
23115030411027-5นายกิตติศักดิ์ เลิศยะโส
24115030411028-3นายนิติกานต์ สุทธิประภา
25115030411029-1นายสาธิต สันหมุด
26115030411030-9นายวราพันธุ์ ผลเกิด
27115030411031-7นายจีรศักดิ์ หวังแซงกลาง
28115030411032-5นายธนศักดิ์ ศรีนวกุล
29115030411033-3นายสุรชัย ทิพย์ดวง
30115030411034-1นายเอกชัย  ภาโนมัย
31115030411035-8นายสุรสิทธิ์ ศิริขันแสง
32115030411036-6นายนิพนธ์ กุสุมาลย์
33115030411037-4นางสาวชาริณี กุลจักร์
34115030411038-2นายอรรถพล โมกภา
35115030411039-0นายยุทธนา จีนามูล
36115030411040-8นายธีรพงศ์ ยะปัญญา
37115030411041-6นายนิวัฒน์ ชวลิต
38115030411042-4นายถวัลย์ ไทยสนธิ
39115030411043-2นายจิรภัทร แก้ววิเชียร
40115030411044-0นายอธิฐาน โอ้ทา
41115030411046-5นายธราธร พฤกษาทร
42115030411047-3นายภาณุวัฒน์ สิงห์แก้ววงค์
43115030411048-1นายกิติ ชื่นใจ
44115030411050-7นางสาวชลลดา สวนดอกไม้
45115030411051-5นายพงษ์นเรศ นรารักษ์
46115030411052-3นายเริงชัย กล้าหาญ
47115030411053-1นายวิทวัฒน์ จันรุน
48115030411054-9นายเกรียงศักดิ์ ม้าวมงคล
49115030411055-6นายศิลป์ ยิ่งภิญโญ

 

กลุ่ม  50441 CVE 1

ลำดับรหัสนักศึกษา      ชื่อ -  สกุล
1115040411001-9นายสันติพงษ์ โมธรรม
2115040411002-7นายประเสริฐศักดิ์ เหมมูล
3115040411003-5นายวรวิทย์ ศรีแกวิน
4115040411004-3นายวัฒนา ดวงรัตน์
5115040411005-0นายศรายุทธ ธิยารักษ์
6115040411007-6นายศรายุทธ เหลืองอร่าม
7115040411011-8นายวัชระ เมืองแก้ว
8115040411012-6นายพรชัย จันทอง
9115040411014-2นายเอกวิทย์ จันทวัน
10115040411015-9นายอนุวัฒน์ กันทะ
11115040411016-7นายพลท เจติยะกุล
12115040411021-7นายสรายุธ เพิ่มทรัพย์
13115040411022-5นายอิทธิพล อ่อนเอม
14115040411024-1นายรัตนศักดิ์ บุญเรือง
15115040411026-6นายสุรไกร บรรจุแก้ว
16115040411029-0นายประภากร อมราพิทักษ์
17115040411032-4นายสัมฤทธิ์ ยอดดี
18115040411033-2นายบัณฑิตย์ ศรีทอง
19115040411034-0นายกลกฤษณ์ อัศวฤทธาอนันต์
20115040411035-7นายสมัชชา มิเถาวัลย์
21115040411036-5นายเอกลักษณ์ อิ่มรักษา
22115040411037-3นายวัชริศ สุจินตกาวงศ์
23115040411038-1นายตฤณภพ จันทณี
24115040411039-9นายวีระพล ถายะเดช
25115040411040-7นายเสนอ จันทะวงค์
26115040411041-5นายณัฐพงษ์ สีหมอก
27115040411044-9นายสุธิพงษ์ ติ๊บโคตร
28115040411045-6นางสาวศรัญญา หารมาก
29115040411047-2นายนพดล แสงเดช
30115040411048-0นางสาววรรณสิริ อินทร์อารี
31115040411049-8นายเจตณรงค์ พละสมบูรณ์
32115040411050-6นางสาวนิมลวรรณ แก้วยานะ
33115040411052-2นายสนธยา ปาละปิน
34115040411053-0นายกิตติ รัตนวิจิตร
35115040411055-5นายประเสริฐ พรหมลัทธิ์
36115040411056-3นายธัชพล เขียวสอาด
37115040411060-5นายอภิชาติ วงษ์เจริญ
38115040411061-3นายเอกฉัตร สุริโย

 

กลุ่ม  50141 EVE

ลำดับรหัสนักศึกษา      ชื่อ -  สกุล
1115010416003-3นางสาวศรัญญา เล็กเลิศ
2115010416004-1นายฐิติพงศ์ กุฏีพันธุ์
3115010416005-8นางสาวปรียาพร บุญชื่น
4115010416012-4นางสาวสมสุภา ศักดิ์บริบูรณ์
5115010416016-5นางสาวอุทัยวรรณ น้อยรักษา
6115010416017-3นางสาวธิดารัตน์ ผาตะพงษ์
7115010416018-1นางสาวอักษราภัค สำรวมจิตร์
8115010416022-3นายณรงค์ฤทธิ์ ธนีเจริญ
9115010416024-9นางสาวปรียา จันทร์ดี
10115010416031-4นางสาวกาญจนา ลอยทะเล
11115010416032-2นายอรรพล สถาวรสมิต
12115010416033-0นางสาวปัทมา เดชดง
13115010416034-8นายพงศ์ศิษฏ์ ศรีเพ็ญ
14115010416035-5นางสาวชฏารัตน์ เยี่ยงจันทึก
15115010416036-3นางสาวสมร ศรีสุขใหญ่
16115010416038-9นายเอกลักษณ์ จั่นบรรจง
17115010416039-7นายธนากร พุฒคำ
18115010416040-5นางสาวดุษฎี เจริญปาละ
19115010416041-3นายสุปรีดี บานเย็น
20115010416042-1นางสาวพัชราภรณ์ ฟูทำ
21115010416045-4นายกิตติพันธ์ วงศ์เกย
22115010416046-2นางสาวสุดาภรณ์ พิกุล
23115010416047-0นางสาวลิตา สังข์รุ่ง
24115010416048-8นางสาวปภัสรา ศรีสุขสวัสดิ์
25115010416049-6นายวีรวัฒน์ วุฑฒิโชติ
26115010416050-4นางสาววิภา ปัญญาเจริญธรรม
27115010416053-8นายอิสระพงษ์ อ่วมภักดี
28115010416054-6นายภูมิศักดิ์ นิลภูมิ
29115010416055-3นางสาวธัญจิรารัช ม่วงงาม
30115010416056-1นายกิตติ ปานสายลม
31115010416057-9นางสาวจีรวรรณ ปี่แก้ว
32115010416058-7นายปริญญ์ ม่วงสังข์
33115010416059-5นายนภัส คล้ายแจ้ง
34115010416060-3นายอนุชา ตลุดกำ
35115010416061-1นางสาวมัทริยา บัวขาวสุทธิกุล
36115010416062-9นายชัยภัทร วรนุช
37115010416063-7นางสาวภรณ์ทิพย์ เต๊ะดอเลาะ
38115010416064-5นางสาวสุกัญญา บึงอ้อ
39115010416066-0นายนิพนธ์ โตแย้ม
40115010416068-6นายเด่นชัย สาเกตุ
41115010416069-4นายวีรชัช  การสมพจน์     

 

กลุ่ม  50441 CVE 2

ลำดับรหัสนักศึกษา      ชื่อ -  สกุล
1115040411101-7นายก้องเกียรติ ลีละศุภพงษ์
2115040411102-5นายยงยุทธ หมานปุเต๊ะ
3115040411103-3นายบุรินทร์ ปัญญาเปี่ยมศักดิ์
4115040411104-1นายฟาฮาด หะยียูโซ๊ะ
5115040411105-8นายวรพงษ์ ทองพิมพ์
6115040411106-6นายเอนก ยอดภิระ
7115040411107-4นางสาววิชุดา สวมทอง
8115040411108-2นางสาวตรีรัตน์ โกสัย
9115040411109-0นายพอดี ทิมเจริญ
10115040411110-8นายภัทรพงษ์ ทองอนันต์
11115040411111-6นายชาตรี ศรีสว่าง
12115040411113-2นายจำรูญ อินทร์รัตน์
13115040411115-7นายมานัส มาศิริ
14115040411116-5นายเจษฎา สุธัมมะ
15115040411117-3นายวัฒนา กิติโสภากูล
16115040411119-9นางชนัดดา จุลพันธ์
17115040411120-7นายประเจตน์ จุลพันธ์
18115040411121-5นายสุวัตชัย นนทะโย
19115040411122-3นายอติศักดิ์ ทองพันชั่ง
20115040411123-1นายปุณณรัตน์ ทวีศักดิ์
21115040411124-9นายอัสนัย พรหมสุข
22115040411125-6นายอภิรัช สร้อยจิต
23115040411126-4นายสิทธิเนช อินทรานุกูล
24115040411127-2นายพิสา วัฒนศิลป์
25115040411128-0นางสาวเกษร คงเสถียร
26115040411130-6นายไพฑูรย์ สุพัฒน์ผล
27115040411131-4นายพรชัย วิริยาจิตสมบูรณ์
28115040411132-2นายสุริโย ขันธจีรวัฒน์

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 05 September 2008 )