รายชื่อนักศึกษา ( ปี 2549 )
รายชื่อนักศึกษา ( ปี 2549 )
กลุ่ม 49141 CNM กลุ่ม 49141 SNM กลุ่ม 49341 CNM        
กลุ่ม 49441 CAT 1          กลุ่ม 49141 CAT 2           

 กลุ่ม  49141 CNM

ลำดับรหัสนักศึกษา      ชื่อ -  สกุล
1114910401005-7นางสาวสโรชา เสวกวิหารี
2114910401008-1นายวิษณุ เจียมอุย
3114910401009-9นายจุลเดช ปัญญาใส
4114910401010-7นายวงศกร ศรีชัย
5114910401011-5นายปิยพงษ์ บุญศิริ
6114910401016-4นายวรากร ด้วงพันธุ์
7114910401017-2นายชาญชิต ผาสุก
8114910401019-8นายโชคดี ชมบุตร
9114910401021-4นายณัฐพล มูลซาง
10114910401022-2นายแก่นพงศ์ ภูริภักดีสนอง
11114910401024-8นายอัครชัย มากเพียร
12114910401025-5นายปิยณัฐ ชินโคตร
13114910401029-7นายพิชัย ฐิติพิพัฒน์ไชย
14114910401030-5นายพิพัฒน์ แก้วกมล
15114910401031-3นายมานะชัย อุทัย
16114910401032-1นายกุลพันธ์ คล้ายสุบรรณ
17114910401035-4นายธิปกโชติ เกตุอังกูร
18114910401037-0นายพรหมลิขิต ศรีไชย
19114910401038-8นายศรายุทธ บุญส่ง
20114910401042-0นายนิพนธ์ จันทร์มณี
21114910401044-6นายธีรณพ พรมนุชาธิป
22114910401045-3นายรังสิวุฒิ นิคมเพ็ชร์
23114910401046-1นางสาวขวัญตา จันทร์ภักดี
24114910401047-9นางสาวบษรินทร์ พวงผกา
25114910401048-7นายพศวัต งามขำ
26114910401049-5นายธนาสิน อุ้ยดำ
27114910401050-3นายรัตนโชติ โพธิ์ย้อย
28114910401051-1นายเอกลักษณ์ สงค์พิมพ์
29114910401052-9นายวิทยา โพชสาลี
30114910401053-7นายแปลง ปานมี
31114910401054-5นายประวิทย์ จันทระ
32114910401055-2นายอิทธิ ปฏิทัศน์
33114910401056-0นายธเนศ อินทชิต
34114910401057-8นายอำนาจ ไตรทองอยู่
35114910401058-6นายภฤศ จลโพธิ์
36114910401059-4นายณรงค์ฤทธิ์ อุทัยเก่า
37114910401060-2นางสาวชลธิชา ยะพลหา
38114910401061-0นายชัชนนทิ์ เขียววิลัย
39114910401062-8นายเจษฎา กาญจนะ
40114910401063-6นายศุภชัย สองแก้ว
41114910401064-4นายศรกฤษณ์ สุขขวัญ
42114910401065-1นายไชยรัตน์ คงปาน
43114910401066-9นายมานพ เจ๊ะมะ
44114910401067-7นายวิษณุกร เพ็งสระเกษ
45114910401068-5นายเทิดศักดิ์ เสือสา
46114910401069-3นายพงษ์พันธ์ ชัยณรงค์รัตน์

 

กลุ่ม  49141 SNM

ลำดับรหัสนักศึกษา      ชื่อ -  สกุล
1114910411005-5นายอรรถพล บุญวโรรัตน์
2114910411006-3นายธนวัฒน์ สิงห์กวาง
3114910411007-1นายกฤษณ์ วีระตระกูล
4114910411008-9นายนนทชัย กรพรม
5114910411009-7นายวรวัฒน์  แก่นจำปา
6114910411010-5นายวรวุฒิ เตชะพร้อมวุฒิ
7114910411011-3นายวีระ คงสุข
8114910411012-1นางสาวทัศวรรณ ผาเจริญ
9114910411013-9นายฉลอง กองสุข
10114910411014-7นายมนัส ทำนา
11114910411015-4นางสาววรงพร รุ่งจำรัส
12114910411016-2นายเฉลิมพล เกตุจอม
13114910411017-0นายปิยะพงษ์ ขามสันเทียะ
14114910411018-8นายชัยวัฒน์ พงค์โสภี
15114910411020-4นายฐานันดร์ หล่วนพานิช
16114910411021-2นายอิสระพันธุ์ เสนนอก
17114910411022-0นายธีรพงษ์ แววสีงาม
18114910411023-8นายสุทธิชัย วิโรจน์
19114910411024-6นายพงษ์พันธ์ ชัยณรงค์รัตน์
20114910411025-3นายพิชัย มีคุณ
21114910411026-1นายอนุชา จันทรา
22114910411027-9นายปรีชา ชุมศรี
23114910411028-7นายกานตรัตน์ จันทร์รุ่งเรือง
24114910411029-5นายมีชัย คำเพ็ง
25114910411031-1นางสาวปภาวรินทร์ ประไพ
26114910411032-9นายสุทธิศักดิ์ คุ้มแก้ว
27114910411035-2นายสราวุธ  เอี้ยวสำราญ

 

กลุ่ม  49341 CNM

ลำดับรหัสนักศึกษา      ชื่อ -  สกุล
1114930401001-4นายสุริยา ศึกขะชาติ
2114930401002-2นายธงชัย ป้องโส
3114930401003-0นายวรชาติ สุภาราช
4114930401007-1นายชนาธิป รัตนโกเศศ
5114930401009-7นายณัฎฐวัฒน์ หวะสุวรรณ์
6114930401010-5นายวิชญพงศ์  ทั่วด้าว
7114930401011-3นายวุฒิชัย นามรินทร์
8114930401012-1นายกิตติศักดิ์ เผ่าพันธุ์
9114930401013-9นายหัสพฤษ น้อยวงศ์
10114930401014-7นางสาวจันทิมา คะเชนทร์
11114930401015-4นายกิตติศักดิ์ คำปลิว
12114930401017-0นายเมฆนิวัฒน์ คงศักดิ์
13114930401018-8นายคมสิงห์ คุ้มญาติ
14114930401020-4นายมนตรี หนูแจ่ม
15114930401021-2นายชนินทร์ ผ่องกมลกุล
16114930401023-8นายพัลลภ ทองกลิ่น
17114930401025-3นายปรเมศวร์ สุวรรณพงศ์
18114930401027-9นายธีรพล สินเสริฐ
19114930401028-7นายธนัตพงษ์ ปาลิไลยก์
20114930401029-5นางสาวขวัญจิตร เจริญฐานะ
21114930401030-3นายธีรภัทร ทาเหล็ก
22114930401031-1นายสุระชัย ห้วยทราย
23114930401033-7นายสุชาติ รองพล
24114930401038-6นายสิทธิโชค พยุงพงษ์
25114930401039-4นางสาวฐิฎิภา กสิกรรม
26114930401042-8นางสาวศณุภรณ์ คำอักษร
27114930401043-6นายไพรสณฑ์ แจ่มสว่าง
28114930401044-4นายทรงวุฒิ ใสดี
29114930401045-1นายอรรถพล เพชรสุวรรณ
30114930401047-7นายศราวุฒิ ขัติธิ
31114930401049-3นายนฤชัย จงรักษ์
32114930401050-1นายทรงศักดิ์ ซุ้นสุวรรณ
33114930401052-7นายอาภากร พรหมปลัด
34114930401053-5นายประพัฒน์ ภูมิสถาน
35114930401054-3นายกรวิก รัชอินทร์
36114930401058-4นายจิระวัฒน์ เต่แก้ว
37114930401060-0นายสมชาย รัตนวงศ์
38114930401064-2นายถาวร อ่อนแก้ว
39114930401065-9นายณัฐพงษ์ แก้วยอด

 

กลุ่ม  49441 CAT 1

ลำดับรหัสนักศึกษา      ชื่อ -  สกุล
1114940401001-3นายเกียรติชัย ทองแก้วจันทร์
2114940401002-1นายชุติเดช    ปีบ้านใหม่
3114940401006-2นายสาธร คงจีบ
4114940401007-0นายสุขุม โพธิ์เงิน
5114940401010-4นายยอดรัก สวัสดี
6114940401014-6นายจิรพงศ์ ม่วงพันธุ์
7114940401015-3นายทนงศักดิ์ รักธรรม
8114940401016-1นายสุริยา สิทธิพงษ์
9114940401017-9นายพิเชษฐ สายทอง
10114940401021-1นายอาทิตย์ กล้าหาญ
11114940401022-9นายอภิเชษฐ ศรีวิเชียร
12114940401025-2นายวัฒนพงษ์ สุวรรณเก
13114940401026-0นายเอกนรินทร์ กุลศรีสมบัติ
14114940401027-8นายพชร ศุภวัตรวิบูลย์
15114940401030-2นายณัฐพร ดีเลิศ
16114940401031-0นายณัฐกร ดอกชะเอม
17114940401032-8นายอดุลย์ ประทุมมา
18114940401033-6นายสุริยา พุงแอ
19114940401035-1นางสาวสายใจ กองคำ
20114940401038-5นายปณัฐพงษ์ นนทะโคตร
21114940401043-5นายภราดร สุภรัตน์
22114940401044-3นายพิสิฐ แสนท้าว
23114940401046-8นายสนธยา จันทร์หวาน
24114940401047-6นายอนุชิต แซ่ลิ้ม
25114940401048-4นายอโนเชาว์ ชาติไธสง
26114940401053-4นายทวีศักดิ์ แก้วสุริยา
27114940401057-5นายสุวัฒน์ สว่างรัตน์

 

กลุ่ม  49441 CAT 2

ลำดับรหัสนักศึกษา      ชื่อ -  สกุล
1114940401059-1นายกิตติ ทองคง
2114940401060-9นายกิตติศักดิ์ บุญสนิท
3114940401061-7นายเกรียงไกร ชาติบุตร
4114940401062-5นายเกรียงศักดิ์ สินศิริวัฒนา
5114940401063-3นายจิราวัฒน์ พุ่มเกษร
6114940401064-1นายจิตติพันธ์ พันธง
7114940401065-8นายเจษฎา กันจันทร์วงศ์
8114940401066-6นายเฉลิมพร นาคแจ้ง
9114940401067-4นายโชคชัย ปัดถามา
10114940401068-2นายชล จีระกุล
11114940401073-2นายธวัช สีนวล
12114940401074-0นายธนาพัฒน์ แย้มสุนทรา
13114940401075-7นายนิเวศน์ บุญนิรันดร์
14114940401076-5นายบัณฑิต สีรินทร์
15114940401077-3นายปรเมศวร์ แก้วหนองเสม็ด
16114940401078-1นายประเสริฐ ภิรมยา
17114940401080-7นายพลศิลป์ เอกตาแสง
18114940401083-1นายเมธาสิทธิ์ โอผล
19114940401084-9นายยอดชาย ศรีสายหยุด
20114940401085-6นายมลคล สิทธิเขต
21114940401087-2นายวิศิษฎ์ ขอมเดช
22114940401091-4นายสนิท เพชรแก้วนา
23114940401093-0นายสาธิต สุขสว่าง
24114940401094-8นายสาวิตร จำลองแก้ว
25114940401095-5นายสมภพ จำลองเนตร
26114940401096-3นายเสกสรร ชายเพ็ชร
27114940401097-1นายอนุวัตน์ วงษ์ใส
28114940401098-9นายอโนทัย พรเจริญ
29114940401099-7นายโอภาส ปานแก้ว
30114940401100-3นายวรรณชัย  สุขารมย์

 

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 05 September 2008 )