อาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา
 

ผศ.ดร.ศุภสิทธิ พงศ์ศิวะสถิตย์

ตำแหน่ง: หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ติดต่อ: 0-2549-3410

อีเมลล์:  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้          

ผลงาน:

ผศ.ดร.ไพฑูรย์ กิติสุนทร (เกษียณ)

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำ

ติดต่อ: 0-2549-3413

อีเมลล์: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้

 

   

ผศ.ประกาศ ทองประไพ (เกษียณ)

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมโครงสร้าง และที่ปรึกษาภาควิชาฯ

ติดต่อ: 0-2549-3410

อีเมลล์: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้

ผลงาน:

รศ.นิรชร นกแก้ว

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมขนส่ง

ติดต่อ: 0-2549-4699

อีเมลล์: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้

ผลงาน:Engineering,Highway Materials Testing ,Highway Materials ,Asphalt Laboratory สื่อการเรียนการสอน IT เสริมกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ข้อมูลเพิ่มเติม

เวบไซต์: http://www.nirachorn.com/

   
 
 

ผศ.ดร.ธรรมศักดิ์ โรจน์วิรุฬห์

ตำแหน่ง:อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ติดต่อ: 0-2549-3410

อีเมลล์: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้

ผลงาน:

ผศ.ดร.จินดารัตน์ มณีเจริญ

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมปฐพีกลศาสตร์/ธรณีเทคนิค

ติดต่อ: 02-549-341002-549-3410

อีเมลล์: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้

ผลงาน:

ผศ.สุคม ลิปิเลิศ

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมโครงสร้าง  

ติดต่อ: 02-549-469302-549-4693

อีเมลล์: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้

ผลงาน:

 

ผศ.ดร.จรุงวิทย์ บุญโนรัตน์

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ติดต่อ: 0-2549-3410

อีเมลล์: 

ผลงาน:

ผศ.ดร.ฐนียา รังษีสุริยะชัย

ตำแหน่ง: หัวหน้าธุรการ

ติดต่อ: 0-2549-3418

อีเมลล์: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้

ผลงาน:

 

อาจารย์คฑาพล ปิ่นพัฒนพงศ์

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ติดต่อ: 0-2549-4695

อีเมลล์:

ผลงาน:

ผศ.ดร.จตุพล ตั้งปกาศิต

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมโครงสร้าง

ติดต่อ: 0-2549-3410

อีเมลล์: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้

ผลงาน:

ผศ.ดร.วีระศักดิ์ ละอองจันทร์

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมปฐพีกลศาสตร์/ธรณีเทคนิค

ติดต่อ: 0-2549-4692

อีเมลล์: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้

ผลงาน:

 รศ.ดร. พุทธพล ทองอินทร์ดำ

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมขนส่ง

ติดต่อ: 02-549-469702-549-4697

อีเมลล์: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้

ผลงาน:

  

ผศ.รำพึง ชัยหลีเจริญ

ตำแหน่ง: หัวหน้าสาขาวิศวกรรมสำรวจ และที่ปรึกษาภาควิชาฯ

ติดต่อ: 0-2549-3410

อีเมลล์: mailto: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้

ผลงาน:

ผศ.สุธี ปิยะพิพัฒน์

ตำแหน่ง: รองฝ่ายกิจการและพัฒนานักศึกษาและ หัวหน้าสาขาวิศวกรรมปฐพีกลศาสตร์/ธรณีเทคนิค

ติดต่อ:0-2549-3417

อีเมลล์: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้

ผลงาน:

 ผศ.ดร.สุรชัย โกเมนธรรมโสภณ

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมปฐพีกลศาสตร์/ธรณีเทคนิค

ติดต่อ: 0-2549-3410

อีเมลล์: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้

ผลงาน:

 อาจารย์ประชุม คำพุฒ

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมโครงสร้าง

ติดต่อ:0-2549-4032

อีเมลล์: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้

ผลงาน:

อาจารย์อมเรศ บกสุวรรณ

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำ

ติดต่อ: 0-2549-3410

อีเมลล์: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้

ผลงาน: ข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์ศุภกร ศิรพจนกุล

ตำแหน่ง: หัวหน้าสาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำ

ติดต่อ: 0-2549-3414

อีเมลล์: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้

ผลงาน:

 

รศ.ดร.บวร อิศรางกูร ณ อยุธยา

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมโครงสร้าง

ติดต่อ: 0-2549-3410

อีเมลล์: 

ผลงาน:

รศ.ดร.ปิติศานต์ กร้ำมาตร

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมโครงสร้าง

ติดต่อ: 0-2549-3410

อีเมลล์: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้

ผลงาน:

ผศ.อรวรรณ โรจน์วิรุฬห์ (ลาศึกษาต่อ)

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ติดต่อ: 02-549-341802-549-3418

อีเมลล์: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้

ผลงาน:

อาจารย์สมพิศ ตันตวรนาท

ตำแหน่ง: หัวหน้าสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ติดต่อ: 0-2549-3418

อีเมลล์: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้

ผลงาน:

ผศ.ดร.บุญชัย ผึ้งไผ่งาม

ตำแหน่ง: รองฝ่ายวิชาการและวิจัย 

ติดต่อ: 0-2549-4689

อีเมลล์: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้

ผลงาน:ข้อมูลเพิ่มเติม

 

ผศ.ดร.กำธรเกียรติ มุสิเกต

ตำแหน่ง: รองฝ่ายบริหารและวางแผน และหัวหน้าสาขาวิศวกรรมโยธา

ติดต่อ:02-549-3410

อีเมลล์: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้

ผลงาน:

 

ดร.กุลยา สาริชีวิน

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ติดต่อ: 0-2549-3418

อีเมลล์: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้

ผลงาน:

ดร.กิตติพงษ์ สุวีโร

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมโครงสร้าง

ติดต่อ: 0-2549-3410 ,แฟกซ์ 0-2549-3412

อีเมลล์: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้

ผลงาน: 

 

นางน้ำอ้อย ดำแดง

ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา

ติดต่อ: 0-2549-3410 ,แฟกซ์ 0-2549-3412

อีเมลล์:  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้

 

นายสมบูรณ์ จินดาราม

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโครงสร้าง

ติดต่อ: 02-549-341502-549-3415

อีเมลล์:

นายสุรพงษ์ รักพงษ์

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานห้องปฏิบัติการวิศวกรรมสำรวจ 

ติดต่อ: 02-549-341002-549-3410

อีเมลล์:

 

นาย  

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานห้องปฏิบัติการวิศวกรรมแหล่งน้ำ

ติดต่อ: 02-549-341002-549-3410

อีเมลล์:

นายวิทวัฒน์ จันรุน

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานห้องปฏิบัติการวิศวกรรมปฐพีกลศาสตร์/ธรณีเทคนิค

ติดต่อ: 02-549-341002-549-3410

อีเมลล์:

นางปัญญา จูหลี 

ตำแหน่ง: พนักงานบริการ

ติดต่อ: 02-549-341002-549-3410

อีเมลล์:

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Sunday, 24 November 2019 )