ติดต่อภาควิชา
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

บ้านเลขที่:
39 ม.1 ถ.รังสิต-นครนายก ก.ม.ที่ 13
ต.คลองหก อ.ธัญบุรี
จ.ปทุมธานี
ประเทศไทย
12110

เบอร์โทรศัพท์: 0-2549-3410
แฟกซ์: 0-2549-3412