Skip to content

Department of Civil Engineering,Rajamangala University of Technology Thanyaburi

Narrow screen resolution Wide screen resolution Increase font size Decrease font size Default font size
หน้าแรก arrow รายชื่อนักศึกษา arrow รายชื่อนักศึกษา ( ปี 2550 )
Advertisement

รายชื่อนักศึกษา ( ปี 2550 ) PDF พิมพ์ อีเมล์

รายชื่อนักศึกษา ( ปี 2550 )

กลุ่ม  50141 CVEกลุ่ม  50341 CVE     กลุ่ม  50141 SVE   
กลุ่ม  50441 CVE 1       กลุ่ม  50141 EVE         กลุ่ม  50441 CVE 2    
 

กลุ่ม  50141 CVE

ลำดับรหัสนักศึกษา      ชื่อ -  สกุล
1115010411002-0นายโยธิน สวนสันต์
2115010411005-3นางสาวเสาวนีย์ โคนาโล
3115010411007-9นายไชยเพชร คำพันธ์
4115010411009-5นายเกียรติศักดิ์ เจริญอาจ
5115010411010-3นายวิชา ชัยศรี
6115010411013-7นายคพลวัฒน์ มามั่งคั่ง
7115010411014-5นายวรวุฒิ สุวรรณมงคล
8115010411017-8นายขจรศักดิ์ ญาณโกมุท
9115010411018-6นางสาวพวงผกา พูลพิพัฒน์
10115010411019-4นายฉัตรชัย สังฆมะณี
11115010411020-2นายอนุรักษ์ กำจัดโรด
12115010411022-8นายณัฐพล ปรีชา
13115010411024-4นายกมลชัย โกโล่ย
14115010411025-1นายธนพจน์ จะโนภาษ
15115010411026-9นายวิทยา ใหญ่หลวง
16115010411027-7นายวิรัตน์ ฆ้องสุข
17115010411035-0นายประพัทธ์ ศรีนิล
18115010411036-8นายศุภวัฒน์ พันธะลี
19115010411037-6นายสนธยา แซ่โง้ว
20115010411038-4นายสุวัฒน์ เล็กประเสริฐ
21115010411039-2นายนวรัฐ วงศ์ธนโรจน์
22115010411040-0นางสาวพิชญาณัชช์ กสิบุตร
23115010411041-8นายพียะพงศ์ พยนต์ศิริ
24115010411042-6นายเฉลิมพงศ์ แก้วผุดผ่อง
25115010411043-4นายพีระสุทธิ์ กร้ำมาตร
26115010411044-2นางสาวกมลชนก รุ่งสว่าง
27115010411045-9นายวรวิก กฤษบุญ
28115010411046-7นายรัฐพล พรหมกูล
29115010411047-5นายโกวิท มลศิลป์
30115010411048-3นายรุ่งโรจน์ ไวยคณี
31115010411049-1นายพิสน วุฒิพิทักษ์สถาพร
32115010411050-9นายจรัญ ภาคาเนตร
33115010411051-7นายอธิกานต์ ธิวงศ์คำ
34115010411052-5นายจิระพันธุ์ สนธิเมือง
35115010411053-3นายสาโรจน์ ทองเขียว
36115010411054-1นายนริศร ศรีเมนต์

 

กลุ่ม  50141 SVE

ลำดับรหัสนักศึกษา      ชื่อ -  สกุล
1115010412001-1นายศานิต ไทยถนอม
2115010412006-0นางสาวพรรณี เฟื่องอาวรณ์
3115010412008-6นางสาวสุภาพร โคกหอม
4115010412009-4นายพูนลาภ ไม่หลงชั่ว
5115010412011-0นางสาวดารัตน์ กองพิลา
6115010412017-7นายเทวัญ กาบปี
7115010412018-5นายชาตรี โพธิ์แก้ว
8115010412019-3นายธัญพิศิษฐ์ ซำเผือก
9115010412020-1นายก้องนภา ถิ่นวัฒนากูล
10115010412021-9นายสิวะ เทียมภัก
11115010412023-5นายนพพร ก้อนดำมา
12115010412024-3นายจักรกฤช วาดรับ
13115010412025-0นายธวัช น้อยยาโน
14115010412026-8นายจักรพงษ์ ทุมดี
15115010412028-4นายมนทนันท์ ทองสีเหลือง
16115010412029-2นางสาวจันทิมา เปลี่ยนแปลง
17115010412030-0นายบรรจงศักดิ์ รื่นสุนทร
18115010412031-8นายปรัชญา  นรสิงห์วิวัตร
19115010412033-4นางสาวสุธาสินี แท่นนิล
20115010412034-2นายนพรัตน์ ทีปกรกุล
21115010412036-7นายอำนาจ ดวงสวัสดิ์
22115010412041-7นายจักรกริช รักษา
23115010412043-3นางสาวพรพรรณ คุ้มวงษ์
24115010412045-8นายอานนท์ แสนบรรจง
25115010412046-6นายศุภรัตน์ ศิโรทศ
26115010412047-4นางสาวอังสุมา บุญมาเลิศ
27115010412048-2นางสาวรัตนา มูลผดุง
28115010412049-0นายกิตติพล พรหมเอาะ
29115010412050-8นายณัฐพงศ์ รุ่งเรือง
30115010412052-4นายกฤษณะ ทาโม้
31115010412053-2นายมนตรี ทรัพย์เสถียร
32115010412054-0นายวิษณุ ชุมทอง
33115010412055-7นายเลิศเชาว์ คชศิริพงศ์
34115010412056-5นางสาวขวัญฟ้า ขุนทอง
35115010412057-3นายอิสรพงษ์ อังฉกรรจ์
36115010412058-1นางสาวศศิธร คงแสง
37115010412059-9นายกิรพงษ์ จิตร์ไพศาลศักดิ์
38115010412060-7นางสาวสายฝน ลำไธสง
39115010412062-3นายญาณพงศ์ ปัทมชูติ
40115010412064-9นางสาวปราณี แสงเดือนฉาย
41115010412065-6นายชนินทร์ นิลวงษ์
42115010412066-4นายโสภณ พันธ์แตง
43115010412068-0นายทองโอ๋ กรอบแป้น
44115010412069-8นายสุทธิพันธุ์ สุขสำราญ

 

 

กลุ่ม  50341 CVE

ลำดับรหัสนักศึกษา      ชื่อ -  สกุล
1115030411001-0นายนเรศ สืบจ้อน
2115030411002-8นายมาโนชญ์ กลางรัก
3115030411003-6นายปวุต ศรีเทียมศักดิ์
4115030411004-4นายบิณฑ์ รัชโพธิ์
5115030411006-9นายธีรยุทธ เจริญไว
6115030411007-7นายวิเชียร ไชยวรรณา
7115030411008-5นายสุรพันธ์ ทองมี
8115030411009-3นายเมธัส เปลี่ยนจิต
9115030411010-1นายสว่าง พันธ์ลา
10115030411011-9นางสาวภาวิณี อโนดาษ
11115030411012-7นายนิวัตร ณ เชียงใหม่
12115030411013-5นายสุพลศักดิ์ วินทะไชย
13115030411015-0นายสุพล หาญอาษา
14115030411016-8นางสาวสุณารักษ์ เพ็ชรกลับ
15115030411017-6นายอธิวัฒน์ ณ บางช้าง
16115030411019-2นายสมณะ ณ นคร
17115030411020-0นายทวีศิลป์ ดำศรี
18115030411021-8นางสาวนวพร ปิตากรุณา
19115030411022-6นายพิเชษฐ์ จิตระบอบ
20115030411023-4นายณัฐเวทย์ เบ้าศิลป์
21115030411025-9นายนันทวุฒิ บุญจันทร์
22115030411026-7นายเอกชัย วรรณศิริ
23115030411027-5นายกิตติศักดิ์ เลิศยะโส
24115030411028-3นายนิติกานต์ สุทธิประภา
25115030411029-1นายสาธิต สันหมุด
26115030411030-9นายวราพันธุ์ ผลเกิด
27115030411031-7นายจีรศักดิ์ หวังแซงกลาง
28115030411032-5นายธนศักดิ์ ศรีนวกุล
29115030411033-3นายสุรชัย ทิพย์ดวง
30115030411034-1นายเอกชัย  ภาโนมัย
31115030411035-8นายสุรสิทธิ์ ศิริขันแสง
32115030411036-6นายนิพนธ์ กุสุมาลย์
33115030411037-4นางสาวชาริณี กุลจักร์
34115030411038-2นายอรรถพล โมกภา
35115030411039-0นายยุทธนา จีนามูล
36115030411040-8นายธีรพงศ์ ยะปัญญา
37115030411041-6นายนิวัฒน์ ชวลิต
38115030411042-4นายถวัลย์ ไทยสนธิ
39115030411043-2นายจิรภัทร แก้ววิเชียร
40115030411044-0นายอธิฐาน โอ้ทา
41115030411046-5นายธราธร พฤกษาทร
42115030411047-3นายภาณุวัฒน์ สิงห์แก้ววงค์
43115030411048-1นายกิติ ชื่นใจ
44115030411050-7นางสาวชลลดา สวนดอกไม้
45115030411051-5นายพงษ์นเรศ นรารักษ์
46115030411052-3นายเริงชัย กล้าหาญ
47115030411053-1นายวิทวัฒน์ จันรุน
48115030411054-9นายเกรียงศักดิ์ ม้าวมงคล
49115030411055-6นายศิลป์ ยิ่งภิญโญ

 

กลุ่ม  50441 CVE 1

ลำดับรหัสนักศึกษา      ชื่อ -  สกุล
1115040411001-9นายสันติพงษ์ โมธรรม
2115040411002-7นายประเสริฐศักดิ์ เหมมูล
3115040411003-5นายวรวิทย์ ศรีแกวิน
4115040411004-3นายวัฒนา ดวงรัตน์
5115040411005-0นายศรายุทธ ธิยารักษ์
6115040411007-6นายศรายุทธ เหลืองอร่าม
7115040411011-8นายวัชระ เมืองแก้ว
8115040411012-6นายพรชัย จันทอง
9115040411014-2นายเอกวิทย์ จันทวัน
10115040411015-9นายอนุวัฒน์ กันทะ
11115040411016-7นายพลท เจติยะกุล
12115040411021-7นายสรายุธ เพิ่มทรัพย์
13115040411022-5นายอิทธิพล อ่อนเอม
14115040411024-1นายรัตนศักดิ์ บุญเรือง
15115040411026-6นายสุรไกร บรรจุแก้ว
16115040411029-0นายประภากร อมราพิทักษ์
17115040411032-4นายสัมฤทธิ์ ยอดดี
18115040411033-2นายบัณฑิตย์ ศรีทอง
19115040411034-0นายกลกฤษณ์ อัศวฤทธาอนันต์
20115040411035-7นายสมัชชา มิเถาวัลย์
21115040411036-5นายเอกลักษณ์ อิ่มรักษา
22115040411037-3นายวัชริศ สุจินตกาวงศ์
23115040411038-1นายตฤณภพ จันทณี
24115040411039-9นายวีระพล ถายะเดช
25115040411040-7นายเสนอ จันทะวงค์
26115040411041-5นายณัฐพงษ์ สีหมอก
27115040411044-9นายสุธิพงษ์ ติ๊บโคตร
28115040411045-6นางสาวศรัญญา หารมาก
29115040411047-2นายนพดล แสงเดช
30115040411048-0นางสาววรรณสิริ อินทร์อารี
31115040411049-8นายเจตณรงค์ พละสมบูรณ์
32115040411050-6นางสาวนิมลวรรณ แก้วยานะ
33115040411052-2นายสนธยา ปาละปิน
34115040411053-0นายกิตติ รัตนวิจิตร
35115040411055-5นายประเสริฐ พรหมลัทธิ์
36115040411056-3นายธัชพล เขียวสอาด
37115040411060-5นายอภิชาติ วงษ์เจริญ
38115040411061-3นายเอกฉัตร สุริโย

 

กลุ่ม  50141 EVE

ลำดับรหัสนักศึกษา      ชื่อ -  สกุล
1115010416003-3นางสาวศรัญญา เล็กเลิศ
2115010416004-1นายฐิติพงศ์ กุฏีพันธุ์
3115010416005-8นางสาวปรียาพร บุญชื่น
4115010416012-4นางสาวสมสุภา ศักดิ์บริบูรณ์
5115010416016-5นางสาวอุทัยวรรณ น้อยรักษา
6115010416017-3นางสาวธิดารัตน์ ผาตะพงษ์
7115010416018-1นางสาวอักษราภัค สำรวมจิตร์
8115010416022-3นายณรงค์ฤทธิ์ ธนีเจริญ
9115010416024-9นางสาวปรียา จันทร์ดี
10115010416031-4นางสาวกาญจนา ลอยทะเล
11115010416032-2นายอรรพล สถาวรสมิต
12115010416033-0นางสาวปัทมา เดชดง
13115010416034-8นายพงศ์ศิษฏ์ ศรีเพ็ญ
14115010416035-5นางสาวชฏารัตน์ เยี่ยงจันทึก
15115010416036-3นางสาวสมร ศรีสุขใหญ่
16115010416038-9นายเอกลักษณ์ จั่นบรรจง
17115010416039-7นายธนากร พุฒคำ
18115010416040-5นางสาวดุษฎี เจริญปาละ
19115010416041-3นายสุปรีดี บานเย็น
20115010416042-1นางสาวพัชราภรณ์ ฟูทำ
21115010416045-4นายกิตติพันธ์ วงศ์เกย
22115010416046-2นางสาวสุดาภรณ์ พิกุล
23115010416047-0นางสาวลิตา สังข์รุ่ง
24115010416048-8นางสาวปภัสรา ศรีสุขสวัสดิ์
25115010416049-6นายวีรวัฒน์ วุฑฒิโชติ
26115010416050-4นางสาววิภา ปัญญาเจริญธรรม
27115010416053-8นายอิสระพงษ์ อ่วมภักดี
28115010416054-6นายภูมิศักดิ์ นิลภูมิ
29115010416055-3นางสาวธัญจิรารัช ม่วงงาม
30115010416056-1นายกิตติ ปานสายลม
31115010416057-9นางสาวจีรวรรณ ปี่แก้ว
32115010416058-7นายปริญญ์ ม่วงสังข์
33115010416059-5นายนภัส คล้ายแจ้ง
34115010416060-3นายอนุชา ตลุดกำ
35115010416061-1นางสาวมัทริยา บัวขาวสุทธิกุล
36115010416062-9นายชัยภัทร วรนุช
37115010416063-7นางสาวภรณ์ทิพย์ เต๊ะดอเลาะ
38115010416064-5นางสาวสุกัญญา บึงอ้อ
39115010416066-0นายนิพนธ์ โตแย้ม
40115010416068-6นายเด่นชัย สาเกตุ
41115010416069-4นายวีรชัช  การสมพจน์     

 

กลุ่ม  50441 CVE 2

ลำดับรหัสนักศึกษา      ชื่อ -  สกุล
1115040411101-7นายก้องเกียรติ ลีละศุภพงษ์
2115040411102-5นายยงยุทธ หมานปุเต๊ะ
3115040411103-3นายบุรินทร์ ปัญญาเปี่ยมศักดิ์
4115040411104-1นายฟาฮาด หะยียูโซ๊ะ
5115040411105-8นายวรพงษ์ ทองพิมพ์
6115040411106-6นายเอนก ยอดภิระ
7115040411107-4นางสาววิชุดา สวมทอง
8115040411108-2นางสาวตรีรัตน์ โกสัย
9115040411109-0นายพอดี ทิมเจริญ
10115040411110-8นายภัทรพงษ์ ทองอนันต์
11115040411111-6นายชาตรี ศรีสว่าง
12115040411113-2นายจำรูญ อินทร์รัตน์
13115040411115-7นายมานัส มาศิริ
14115040411116-5นายเจษฎา สุธัมมะ
15115040411117-3นายวัฒนา กิติโสภากูล
16115040411119-9นางชนัดดา จุลพันธ์
17115040411120-7นายประเจตน์ จุลพันธ์
18115040411121-5นายสุวัตชัย นนทะโย
19115040411122-3นายอติศักดิ์ ทองพันชั่ง
20115040411123-1นายปุณณรัตน์ ทวีศักดิ์
21115040411124-9นายอัสนัย พรหมสุข
22115040411125-6นายอภิรัช สร้อยจิต
23115040411126-4นายสิทธิเนช อินทรานุกูล
24115040411127-2นายพิสา วัฒนศิลป์
25115040411128-0นางสาวเกษร คงเสถียร
26115040411130-6นายไพฑูรย์ สุพัฒน์ผล
27115040411131-4นายพรชัย วิริยาจิตสมบูรณ์
28115040411132-2นายสุริโย ขันธจีรวัฒน์

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 05 September 2008 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
Advertisement