Skip to content

Department of Civil Engineering,Rajamangala University of Technology Thanyaburi

Narrow screen resolution Wide screen resolution Increase font size Decrease font size Default font size
หน้าแรก arrow รายชื่อนักศึกษา arrow รายชื่อนักศึกษา ( ปี 2549 )
Advertisement

รายชื่อนักศึกษา ( ปี 2549 ) PDF พิมพ์ อีเมล์
รายชื่อนักศึกษา ( ปี 2549 )
กลุ่ม 49141 CNM กลุ่ม 49141 SNM กลุ่ม 49341 CNM        
กลุ่ม 49441 CAT 1          กลุ่ม 49141 CAT 2           

 กลุ่ม  49141 CNM

ลำดับรหัสนักศึกษา      ชื่อ -  สกุล
1114910401005-7นางสาวสโรชา เสวกวิหารี
2114910401008-1นายวิษณุ เจียมอุย
3114910401009-9นายจุลเดช ปัญญาใส
4114910401010-7นายวงศกร ศรีชัย
5114910401011-5นายปิยพงษ์ บุญศิริ
6114910401016-4นายวรากร ด้วงพันธุ์
7114910401017-2นายชาญชิต ผาสุก
8114910401019-8นายโชคดี ชมบุตร
9114910401021-4นายณัฐพล มูลซาง
10114910401022-2นายแก่นพงศ์ ภูริภักดีสนอง
11114910401024-8นายอัครชัย มากเพียร
12114910401025-5นายปิยณัฐ ชินโคตร
13114910401029-7นายพิชัย ฐิติพิพัฒน์ไชย
14114910401030-5นายพิพัฒน์ แก้วกมล
15114910401031-3นายมานะชัย อุทัย
16114910401032-1นายกุลพันธ์ คล้ายสุบรรณ
17114910401035-4นายธิปกโชติ เกตุอังกูร
18114910401037-0นายพรหมลิขิต ศรีไชย
19114910401038-8นายศรายุทธ บุญส่ง
20114910401042-0นายนิพนธ์ จันทร์มณี
21114910401044-6นายธีรณพ พรมนุชาธิป
22114910401045-3นายรังสิวุฒิ นิคมเพ็ชร์
23114910401046-1นางสาวขวัญตา จันทร์ภักดี
24114910401047-9นางสาวบษรินทร์ พวงผกา
25114910401048-7นายพศวัต งามขำ
26114910401049-5นายธนาสิน อุ้ยดำ
27114910401050-3นายรัตนโชติ โพธิ์ย้อย
28114910401051-1นายเอกลักษณ์ สงค์พิมพ์
29114910401052-9นายวิทยา โพชสาลี
30114910401053-7นายแปลง ปานมี
31114910401054-5นายประวิทย์ จันทระ
32114910401055-2นายอิทธิ ปฏิทัศน์
33114910401056-0นายธเนศ อินทชิต
34114910401057-8นายอำนาจ ไตรทองอยู่
35114910401058-6นายภฤศ จลโพธิ์
36114910401059-4นายณรงค์ฤทธิ์ อุทัยเก่า
37114910401060-2นางสาวชลธิชา ยะพลหา
38114910401061-0นายชัชนนทิ์ เขียววิลัย
39114910401062-8นายเจษฎา กาญจนะ
40114910401063-6นายศุภชัย สองแก้ว
41114910401064-4นายศรกฤษณ์ สุขขวัญ
42114910401065-1นายไชยรัตน์ คงปาน
43114910401066-9นายมานพ เจ๊ะมะ
44114910401067-7นายวิษณุกร เพ็งสระเกษ
45114910401068-5นายเทิดศักดิ์ เสือสา
46114910401069-3นายพงษ์พันธ์ ชัยณรงค์รัตน์

 

กลุ่ม  49141 SNM

ลำดับรหัสนักศึกษา      ชื่อ -  สกุล
1114910411005-5นายอรรถพล บุญวโรรัตน์
2114910411006-3นายธนวัฒน์ สิงห์กวาง
3114910411007-1นายกฤษณ์ วีระตระกูล
4114910411008-9นายนนทชัย กรพรม
5114910411009-7นายวรวัฒน์  แก่นจำปา
6114910411010-5นายวรวุฒิ เตชะพร้อมวุฒิ
7114910411011-3นายวีระ คงสุข
8114910411012-1นางสาวทัศวรรณ ผาเจริญ
9114910411013-9นายฉลอง กองสุข
10114910411014-7นายมนัส ทำนา
11114910411015-4นางสาววรงพร รุ่งจำรัส
12114910411016-2นายเฉลิมพล เกตุจอม
13114910411017-0นายปิยะพงษ์ ขามสันเทียะ
14114910411018-8นายชัยวัฒน์ พงค์โสภี
15114910411020-4นายฐานันดร์ หล่วนพานิช
16114910411021-2นายอิสระพันธุ์ เสนนอก
17114910411022-0นายธีรพงษ์ แววสีงาม
18114910411023-8นายสุทธิชัย วิโรจน์
19114910411024-6นายพงษ์พันธ์ ชัยณรงค์รัตน์
20114910411025-3นายพิชัย มีคุณ
21114910411026-1นายอนุชา จันทรา
22114910411027-9นายปรีชา ชุมศรี
23114910411028-7นายกานตรัตน์ จันทร์รุ่งเรือง
24114910411029-5นายมีชัย คำเพ็ง
25114910411031-1นางสาวปภาวรินทร์ ประไพ
26114910411032-9นายสุทธิศักดิ์ คุ้มแก้ว
27114910411035-2นายสราวุธ  เอี้ยวสำราญ

 

กลุ่ม  49341 CNM

ลำดับรหัสนักศึกษา      ชื่อ -  สกุล
1114930401001-4นายสุริยา ศึกขะชาติ
2114930401002-2นายธงชัย ป้องโส
3114930401003-0นายวรชาติ สุภาราช
4114930401007-1นายชนาธิป รัตนโกเศศ
5114930401009-7นายณัฎฐวัฒน์ หวะสุวรรณ์
6114930401010-5นายวิชญพงศ์  ทั่วด้าว
7114930401011-3นายวุฒิชัย นามรินทร์
8114930401012-1นายกิตติศักดิ์ เผ่าพันธุ์
9114930401013-9นายหัสพฤษ น้อยวงศ์
10114930401014-7นางสาวจันทิมา คะเชนทร์
11114930401015-4นายกิตติศักดิ์ คำปลิว
12114930401017-0นายเมฆนิวัฒน์ คงศักดิ์
13114930401018-8นายคมสิงห์ คุ้มญาติ
14114930401020-4นายมนตรี หนูแจ่ม
15114930401021-2นายชนินทร์ ผ่องกมลกุล
16114930401023-8นายพัลลภ ทองกลิ่น
17114930401025-3นายปรเมศวร์ สุวรรณพงศ์
18114930401027-9นายธีรพล สินเสริฐ
19114930401028-7นายธนัตพงษ์ ปาลิไลยก์
20114930401029-5นางสาวขวัญจิตร เจริญฐานะ
21114930401030-3นายธีรภัทร ทาเหล็ก
22114930401031-1นายสุระชัย ห้วยทราย
23114930401033-7นายสุชาติ รองพล
24114930401038-6นายสิทธิโชค พยุงพงษ์
25114930401039-4นางสาวฐิฎิภา กสิกรรม
26114930401042-8นางสาวศณุภรณ์ คำอักษร
27114930401043-6นายไพรสณฑ์ แจ่มสว่าง
28114930401044-4นายทรงวุฒิ ใสดี
29114930401045-1นายอรรถพล เพชรสุวรรณ
30114930401047-7นายศราวุฒิ ขัติธิ
31114930401049-3นายนฤชัย จงรักษ์
32114930401050-1นายทรงศักดิ์ ซุ้นสุวรรณ
33114930401052-7นายอาภากร พรหมปลัด
34114930401053-5นายประพัฒน์ ภูมิสถาน
35114930401054-3นายกรวิก รัชอินทร์
36114930401058-4นายจิระวัฒน์ เต่แก้ว
37114930401060-0นายสมชาย รัตนวงศ์
38114930401064-2นายถาวร อ่อนแก้ว
39114930401065-9นายณัฐพงษ์ แก้วยอด

 

กลุ่ม  49441 CAT 1

ลำดับรหัสนักศึกษา      ชื่อ -  สกุล
1114940401001-3นายเกียรติชัย ทองแก้วจันทร์
2114940401002-1นายชุติเดช    ปีบ้านใหม่
3114940401006-2นายสาธร คงจีบ
4114940401007-0นายสุขุม โพธิ์เงิน
5114940401010-4นายยอดรัก สวัสดี
6114940401014-6นายจิรพงศ์ ม่วงพันธุ์
7114940401015-3นายทนงศักดิ์ รักธรรม
8114940401016-1นายสุริยา สิทธิพงษ์
9114940401017-9นายพิเชษฐ สายทอง
10114940401021-1นายอาทิตย์ กล้าหาญ
11114940401022-9นายอภิเชษฐ ศรีวิเชียร
12114940401025-2นายวัฒนพงษ์ สุวรรณเก
13114940401026-0นายเอกนรินทร์ กุลศรีสมบัติ
14114940401027-8นายพชร ศุภวัตรวิบูลย์
15114940401030-2นายณัฐพร ดีเลิศ
16114940401031-0นายณัฐกร ดอกชะเอม
17114940401032-8นายอดุลย์ ประทุมมา
18114940401033-6นายสุริยา พุงแอ
19114940401035-1นางสาวสายใจ กองคำ
20114940401038-5นายปณัฐพงษ์ นนทะโคตร
21114940401043-5นายภราดร สุภรัตน์
22114940401044-3นายพิสิฐ แสนท้าว
23114940401046-8นายสนธยา จันทร์หวาน
24114940401047-6นายอนุชิต แซ่ลิ้ม
25114940401048-4นายอโนเชาว์ ชาติไธสง
26114940401053-4นายทวีศักดิ์ แก้วสุริยา
27114940401057-5นายสุวัฒน์ สว่างรัตน์

 

กลุ่ม  49441 CAT 2

ลำดับรหัสนักศึกษา      ชื่อ -  สกุล
1114940401059-1นายกิตติ ทองคง
2114940401060-9นายกิตติศักดิ์ บุญสนิท
3114940401061-7นายเกรียงไกร ชาติบุตร
4114940401062-5นายเกรียงศักดิ์ สินศิริวัฒนา
5114940401063-3นายจิราวัฒน์ พุ่มเกษร
6114940401064-1นายจิตติพันธ์ พันธง
7114940401065-8นายเจษฎา กันจันทร์วงศ์
8114940401066-6นายเฉลิมพร นาคแจ้ง
9114940401067-4นายโชคชัย ปัดถามา
10114940401068-2นายชล จีระกุล
11114940401073-2นายธวัช สีนวล
12114940401074-0นายธนาพัฒน์ แย้มสุนทรา
13114940401075-7นายนิเวศน์ บุญนิรันดร์
14114940401076-5นายบัณฑิต สีรินทร์
15114940401077-3นายปรเมศวร์ แก้วหนองเสม็ด
16114940401078-1นายประเสริฐ ภิรมยา
17114940401080-7นายพลศิลป์ เอกตาแสง
18114940401083-1นายเมธาสิทธิ์ โอผล
19114940401084-9นายยอดชาย ศรีสายหยุด
20114940401085-6นายมลคล สิทธิเขต
21114940401087-2นายวิศิษฎ์ ขอมเดช
22114940401091-4นายสนิท เพชรแก้วนา
23114940401093-0นายสาธิต สุขสว่าง
24114940401094-8นายสาวิตร จำลองแก้ว
25114940401095-5นายสมภพ จำลองเนตร
26114940401096-3นายเสกสรร ชายเพ็ชร
27114940401097-1นายอนุวัตน์ วงษ์ใส
28114940401098-9นายอโนทัย พรเจริญ
29114940401099-7นายโอภาส ปานแก้ว
30114940401100-3นายวรรณชัย  สุขารมย์

 

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 05 September 2008 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
Advertisement