Skip to content

Department of Civil Engineering,Rajamangala University of Technology Thanyaburi

Narrow screen resolution Wide screen resolution Increase font size Decrease font size Default font size
หน้าแรก arrow รายชื่อนักศึกษา arrow รายชื่อนักศึกษา ( ปี 2548 )
Advertisement

รายชื่อนักศึกษา ( ปี 2548 ) PDF พิมพ์ อีเมล์

รายชื่อนักศึกษา ( ปี 2548 )

กลุ่ม 48541 CNM         กลุ่ม 48641 CNM         กลุ่ม 48641 CAT         กลุ่ม 48541 SNM      

กลุ่ม  48541 CNM

ลำดับรหัสนักศึกษา      ชื่อ -  สกุล
1014850401001-5นาย ยงยุทธ   สมีพวง
2014850401002-3นาย ภาณุวัฒน์   วิเชียรบรรณ
3014850401004-9นาย ประสิทธิ์   อุ่นมุกดา
4014850401005-6นาย สมชาย   มูลเมือง
5014850401006-4นาย ยุทธนา   มะยมตัน
6014850401007-2นาย ชวลิต   หนูเงิน
7014850401009-8นาย เอกพจน์   ทรัพย์เจริญกูล
8014850401010-6นาย เกียรติศักดิ์   อุ่นเสียม
9014850401011-4นาย ทรงศักดิ์   เวชสุบรรณ
10014850401012-2นาย ณัฐฎ์   พิชัยยุทธ์
11014850401013-0นาย ดาราศักดิ์   ยิ้มแสง
12014850401014-8นาย พิสิทธิ์   นฤชัย
13014850401015-5นาย นภดล   ทับอินทร์
14014850401016-3นาย ปานรินทร์   ชูสนิท
15014850401017-1นาย อัจฉริยะ   ศรีเรือง
16014850401018-9นาย ปารดี   ปิยะวาทินทร์
17014850401019-7นาย ณัฐพงศ์   เศรษฐีโปฎก
18014850401020-5นาย สุทธิลักษณ์   คำทับทิม
19014850401021-3นาย อดิเรกลาภ   บุญรอด
20014850401022-1นาย วิรัตน์   เวสาลี
21014850401023-9นาย คมกฤช   ชาตวนิช
22014850401025-4นาย สุรกิจ   ไชยทองศรี
23014850401026-2นาย เฉลิม   บุญผลิตกุล
24014850401027-0นาย วิษณุ   เอี่ยมบุญเสริฐ
25014850401030-4นาย ธนาเดช   วิจิตรธารา
26014850401032-0นาย ปิติพงษ์   ชัยมีแรง
27014850401034-6นายอภิวัฒน์   สาตร์สมบุญ
28014850401035-3นาย นรากร   อยู่สุข
29014850401036-1นาย สุรศักดิ์   สิงห์ทองลา
30014850401037-9นาย สราวุฒิ   ทุมอนันต์
31014850401038-7นาย ชาญวิทย์   จิตปรีชา
32014850401039-5นายสมพงษ์   อินสด
33014850401040-3นาย นรากร   กล่ำรักษ์
34014850404041-1นาย ประพจน์   สลุงอยู่
35014850401043-7นาย บันเทิง   แป้นเพ็ชร
36014850401044-5นาย จิรัตน์   พรมสุข
37014850401045-2นาย ยุทธภูมิ   หนองสิงห์
38014850401047-8นาย สุวิทย์    บำรุงรัตน์
39014850401049-4นายพันธ์ศักดิ์  ตันวโรภาส

 

กลุ่ม  48641 CNM

ลำดับรหัสนักศึกษา      ชื่อ -  สกุล
1014860401001-4นาย ภาณุมาศ   สพานแก้ว
2014860401002-2นาย คมสันต์   ขจรสมบัติ
3014860401003-0นาย ชัยเชษฐ   วุ่นดำ
4014860401004-8นาย นัทวุธ  บุญมา
5014860401005-5นาย กิจถาวร   โลหะ
6014860401006-3นาย ธนวัฒน์   ไตรโพธิ์
7014860401007-1นาย วิทธวัช   หนุมาศ
8014860401008-9นาย เอกชัย   ไชยพลฤทธิ์
9014860401009-7นาย วีรพันธ์   เพ็ชร์นนท์
10014860401010-5นางสาว กรรณิการ์   อัศวไมตรี
11014860401011-3นาย ภูริวัจน์   พรหมฉิม
12014860401012-1นาย บุรินทร์   อินทรฤทธิ์
13014860401013-9นาย พิภพ   บุญประเสริฐ
14014860401014-7นาย ธงไทย   เต่าหิม
15014860401016-2นาย ดบัสวิน   สิงห์ดา
16014860401018-8นาย วรวุธ   สินธุระหัส
17014860401019-6นาย ศุภชัย   ใจหลัก
18014860401021-2นาย ทัศนัย   อาจสัญจร
19014860401022-0นาย นิติ   พันธุ์โอภาส
20014860401024-6นาย สุรศักดิ์   พรหมชาติ
21014860401025-3นาย สุพจน์   เพ็ชรกุล
22014860401026-1นาย สราวุธ   นิลเหล็กเพชร
23014860401028-7นางสาว ชลาลัย   สุวรรณศรี
24014860401029-5นาย อภิชาติ   เทียนแก้ว
25014860401030-3นาย ปรีชา   วิทย์วัฒนากร
26014860401031-1นางสาว ขนิษฐา   เพชรคงทอง
27014860401032-9นางสาว ศุราภรณ์   เจียรติ้ว
28014860401033-7นาย จารุวัฒน์   บุญส่ง
29014860401034-5นาย ดนัย   ขวัญทอง
30014860401037-8นาย อมรชัย   ทองแก้ว
31014860401038-6นาย ปฐมพงศ์   เพชรรัตน์
32014860401040-2นาย พิทักษ์   ทาตะนาม
33014860401041-0นาย จรินทร์   เพ็ชรสง
34014860401044-4นาย อดิศักดิ์   ไชยธวัช
35014860401047-7นาย พลรัฐ  อัตถาวงศ์

 

กลุ่ม  48641 CAT

ลำดับรหัสนักศึกษา      ชื่อ -  สกุล
1014860401102-0นาย จเร   บัวทอง
2014860401104-6นายอนุชิต บุญเรือน
3014860401106-1นางสาว วรนุช   นุสสะ
4014860401107-9นาย วิโรจน์   ไกรเทพ
5014860401108-7นาย หัสใน   ฤทธิ์ทอง
6014860401109-5นาย ประทีป   ริมธาน
7014860401110-3นาย ภาณุ   อัลภาชน์
8014860401111-1นาย อภิวัชร์   เสนบัว
9014860401116-0นาย ทศพร   พรมวงค์
10014860401117-8นาย กัมพล   เพ็งพินิจ
11014860401120-2นาย ไชยวุฒิ   ภูครองทุ่ง
12014860401122-8นาย นวรัตน์   แสนมาตย์
13014860401126-9นาย เสกสรร   เกษรบัว
14014860401127-7นาย พรชัย   เวชอภิกุล
15014860401128-5นาย จิระวัฒน์   ปรีชา
16014860401129-3นาย คุณวุฒิ   อภัยนุกูล
17014860401130-1นาย สุธี   ยอดเสาร์
18014860401131-9นาย อนันต์   พัฒเจริญ
19014860401132-7นาย สาโรจน์   รัตนบุรี
20014860401134-3นาย ณรัฐ   ศาสตรพันธ์
21014860401135-0นาย สมปอง   พลายมี
22014860401136-8นาย สมภพ   รัตนชาติไพศาล
23014860401137-6นาย ทวี   แสงอาวุธ
24014860401139-2นาย ศุภกร   ไทยกำเหนิด
25014860401141-8นาย ชัยวัฒน์   อาจชะนะ
26014860401142-6นาย ครรชิตพล   ตั่งน้อย
27014860401143-4นาย ใหญ่   วรรณา
28014860401144-2นาย กฤษดากรณ์   กรแก้ว
29014860401147-5นาย ปรีชา   แย้มกลีบ
30014860401148-3นาย วัฒนา   สวัสดี
31014860401151-7นาย ศยาม   อึ้งประดิษฐ์
32014860401153-3นาย ทวีศักดิ์   ศรีคุณ
33014860401154-1นาย ศักดิ์เกษม   ใฝ่บุญ

 

กลุ่ม  48541 SNM

ลำดับรหัสนักศึกษา      ชื่อ -  สกุล
1014850401202-9นาย สุทธิพงศ์   ฉันทวิเชียร
2014850401203-7นาย อนาวิล   แสนหาญ
3014850401204-5นาย อรุณวัฒน์   น้อยนะวะกุล
4014850401205-2นาย ฐนัฎพงษ์   ทองเที่ยงธรรม
5014850401206-0นาย รัชพล   รณกิตติพิสุทธิ์
6014850401208-6นาย กิตติ   แก่งสันเทียะ
7014850401209-4นางสาว ธนิตา   เทียนทอง
8014850401210-2นาย ขจรศักดิ์   ใบแบน
9014850401212-8นาย ยศนันท์   เนียมจั่น
10014850401214-4นาย จิรวัฒน์   แสงแก้ว
11014850401215-1นาย ธาริต   เย็นพูนสุข
12014850401220-1นางสาว สุภาวดี   ศรีหาเจียม
13014850401221-9นางสาว นิตยาภรณ์   อินทราชา
14014850401224-3นาย สุรศักดิ์   พรหมเอาะ
15014850401226-8นาย ภาสกร   สกุลพราหมณ์
16014850401228-4นางสาว เพ็ญนภา   พูลศิลป์
17014850401229-2นาย อดิศร   อยู่สนอง
18014850401230-0นางสาว ศิริเพ็ญ   ระคำภา
19014850401233-4นางสาว สุกัญญา   ตันเจริญ
20014850401236-7นาย ปฐมพงษ์   วนาพรไพพฤกษ์
21014850401237-5นาย ชัยรัตน์   สังสวัสดิ์
22014850401238-3นาย อานนท์   โชควนากุล
23014850401239-1นาย ประพัฒน์   กมสิน
24014850401240-9นาย นำโชค   เส็งใหญ่
25014850401241-7นาย พรพล   หัตถกรรม
26014850401242-5นาย ประเสริฐสิทธิ์   พุทเปลี่ยน
27014850401243-3นาย การุณย์   ห่อกุล

 

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 05 September 2008 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
Advertisement