Skip to content

Department of Civil Engineering,Rajamangala University of Technology Thanyaburi

Narrow screen resolution Wide screen resolution Increase font size Decrease font size Default font size
หน้าแรก arrow รายชื่อนักศึกษา arrow รายชื่อนักศึกษา ( ปี 2547 )
Advertisement

รายชื่อนักศึกษา ( ปี 2547 ) PDF พิมพ์ อีเมล์

กลุ่ม 47541 CNMกลุ่ม 47541 SNMกลุ่ม 47641 CNM
กลุ่ม 47641 CAT 1      กลุ่ม 47641 CAT 2        กลุ่ม 47641 CAT 3
 

กลุ่ม  47541 CNM 

ลำดับรหัสนักศึกษา      ชื่อ -  สกุล
1 014750401003-3 นาย ทีฆทัศน์   บุญใย
2 014750401004-1 นาย ธนะรัชต์   เกตุแก้ว
3 014750401005-8 นาย ธรรมนูญ   ทองอ่อน
4 014750401008-2 นาย ปฐมรัตน์   จิตติศักดิวัตร
5 014750401009-0 นาย พูลสวัสดิ์   ถนัดกิจภัทราวุธ
6 014750401010-8 นาย ภูวนัย   นิยมกุล
7 014750401011-6 นาย มรุต   พุ่มอรุณ
8 014750401012-4 นาย รุ่งโรจน์   เศรษฐพฤกษา
9 014750401013-2 นาย วรวุธ   มิลินทากาศ
10 014750401014-0 นาย วีรพล   หนูทอง
11 014750401015-7 นาย ศุภกิตติ์   กิจจะ
12 014750401018-1 นาย สุรเสกข์   ธนบำรุงกุล
13 014750401019-9 นาย อนุรักษ์   เทพกรณ์
14 014750401020-7 นาย อานัต   กลิ่นกลั่น
15 014750401021-5 นาย พิษณุ   พิทักษ์จินดา
16 014750401022-3 นาย คณาวุฒิ   สารทอง
17 014750401024-9 นาย รวิวัชร   สุขบัติ
18 014750401027-2 นางสาว ศิริลักษณ์   หิรัญวัฒน์
19 014750401028-0 นาย ภานุ   พรตระกูลพิพัฒน์
20 014750401029-8 นาย กฤษฎา   สุภาแก้ว
21 014750401030-6 นางสาว อตินุช   สินศิลาเกตุ
22 014750401031-4 นาย วิทยา   สวนแก้ว
23 014750401034-8 นาย ไสว   แถมเดช
24 014750401035-5 นาย ณฐพร   ตันสกุล
25 014750401036-3 นาย ธีระวุฒิ   รักมิตร
26 014750401038-9 นาย ชัยณรงค์   เรื่องลือ
27 014750401039-7 นาย อรรถพล   แสนปัญญา
28 014750401041-3 นางสาว วิชิดา   ครุฑอาจ
29 014750401042-1นาย ภาณุพงศ์   จันทร์แจ่มใส
30 014750401043-9 นาย เฉลิมพล   ปฏิแพทย์
31 014750401044-7 นาย อดิสรณ์   กองธรรม
32014750401048-8นายเกรียงวิทย์   บุตรดีสุวรรณ
33014750401049-6นางสาว ณัฐวดี   หาญรัตนชัยกุล 

 

กลุ่ม  47541 SNM

ลำดับรหัสนักศึกษา      ชื่อ -  สกุล
1 014750401203-9 นางสาว พฤกษาทิพย์   สริรักษ์
2 014750401204-7 นาย วีระชาติ   เครื่องทิพย์
3 014750401205-4 นาย ธนวัฒน์   ตาปิง
4 014750401206-2 นาย วีรยุทธ   แสงสว่าง
5 014750401207-0 นาย เอกราช   พูนลาภเดชา
6 014750401208-8 นาย ศราวุธ   กันทะจันทร์
7 014750401211-2 นาย ปฐม   ศรีหามาตย์
8 014750401212-0 นาย พัชรพงษ์   พิบูลย์
9 014750401213-8 นางสาว ศศิธร   อทิศนาธร
10 014750401214-6 นาย ศิวายุทธ   ด้วงจินดา
11 014750401215-3 นาย รณรงค์   ศาสตร์สมัย
12 014750401216-1 นางสาว วารุณี   ภากรธรรม
13 014750401217-9 นาย วุฒิชัย   มั่นคงวงศ์ศิริ
14 014750401219-5 นาย วีระพันธ์   ศรีเมือง
15 014750401221-1 นาย ธีระพงษ์   กุลชะโมรินทร์
16 014750401222-9 นาย เอกลักษณ์   กิจประยูร
17 014750401223-7 นาย จตุพงษ์   แสงทอง
18 014750401224-5 นาย ณัฐนนท์   ทรงแก้ว
19 014750401226-0 นาย กฤษฎา   มัครเมธี
20 014750401227-8 นาย ชัยวุฒิ   บำรุงศรี
21 014750401229-4 นาย ชยุฒฆ์   ชัยโฉม
22 014750401231-0 นาย จักรพันธุ์   ศุกระรุจิ
23 014750401232-8 นาย อลงกต   เพ็ญศศิธร
24 014750401233-6 นาย ศรายุธ   คุณทะวงษ์
25 014750401234-4 นาย นราศักดิ์   ไหมมาลา
26 014750401235-1 นาย พัชรพงษ์   วัฒนศิริ
27 014750401236-9 นาย ณัชพล   วรรณพฤกษ์
28 014750401237-7 นาย บัญญัติ   วารินทร์ใหล

 

กลุ่ม  47641 CNM

ลำดับรหัสนักศึกษา      ชื่อ -  สกุล
1 014760401001-6 นาย กิตติพันธ์   บุญสุข
2 014760401002-4 นาย พรชัย   ชุ่มจิตต์
3 014760401004-0 นาย สรไกร   โสภณพิพัฒน์
4 014760401005-7 นางสาว วิภาพร   อุ่นใจ
5 014760401007-3 นาย เอกชัย   พรมดำ
6 014760401008-1 นาย นพดล   จันทร์เพ็ญ
7 014760401009-9 นาย ปิยวัฒน์   รัตนคช
8 014760401010-7 นาย กฤษดา   พวงทวี
9 014760401012-3 นาย กิตติคุณ   ชัยมัง
10 014760401013-1 นาย คธาวุธ   สุวรรณสังข์
11 014760401014-9 นาย จักรกฤษณ์   รุ่งแดง
12 014760401015-6 นางสาว จาริยา   ฤทธิ์เนื่อง
13 014760401016-4 นาย ชาคริส   ไชยยศ
14 014760401017-2 นาย ชาลี   ชาวนา
15 014760401019-8 นาย ธรรมรงค์   สุนยานัย
16 014760401020-6 นาย ธัชเวชช์   ชูหว่าง
17 014760401021-4 นาย ธีระ   วงษ์นรินทร์
18 014760401022-2 นาย นรา   ดวงพระคลัง
19 014760401023-0 นาย นำพนธ์   กุศลวัตร
20 014760401024-8 นาย ปกานต์นันท์   สังข์ช่วย
21 014760401025-5 นาย ประสงค์   บุญมียงค์
22 014760401026-3 นางสาว ปริญญา   จันทร์คนึง
23 014760401027-1 นาย วัชรชัย   สุวรรณ
24 014760401028-9 นาย วินัย   ริมเขตร
25 014760401029-7 นาย ศรายุทธ   เทพทอง
26 014760401031-3 นาย สามชาย   ทีฑา
27 014760401032-1 นาย สุรชัย   ประจญกล้า
28 014760401033-9 นาย อติชาต   ศักดิ์วิจารณ์
29 014760401034-7 นาย อาทิตย์   เครือคำ
30 014760401037-0 นาย เจ๊ะอามีร์   เจ๊ะกายอ

 

กลุ่ม  47641 CAT 1

ลำดับรหัสนักศึกษา      ชื่อ -  สกุล
1 014760401101-4 นาย กฤษฎา   ใจรักษ์
2 014760401103-0 นาย โกวิทย์   ทองเฟื่อง
3 014760401106-3 นาย ชนานันท์   ทองสอาด
4 014760401108-9 นาย ดร๊าฟ   แสนกลาง
5 014760401109-7 นาย นาวิน   สิงห์ลา
6 014760401110-5 นาย บรรชา   เงินยวง
7 014760401111-3 นาย ปราโมท   อินทอง
8 014760401112-1 นาย ปิยพงศ์   สุพรัตน์
9 014760401113-9 นาย ปิโย   ชูกลิ่น
10 014760401114-7 นาย พงษ์สยาม   โสมาบุตร
11 014760401115-4 นาย พชร   สุพลพิชิต
12 014760401116-2 นาย พรชนก   วิรัตน์ธรรม
13 014760401118-8 นาย ภัทรพล   รังสิกรรพุม
14 014760401119-6 นาย มานิตย์   จันนาคา
15 014760401120-4 นาย สมเกียรติ   สามัคคี
16 014760401122-0 นาย สราวุธ   ชูทอง
17 014760401123-8 นาย สุรพล   เสาวคนธ์
18 014760401124-6 นาย อกนิษฐ์   กลิ่นสกุล
19 014760401126-1 นาย อนุสรณ์   บุญสม
20 014760401128-7 นาย อัมรินทร์   อุบลหอม
21 014760401129-5 นาย ธเนตร   สู่เพื่อน
22 014760401131-1 นาย สมประสงค์   บุญยิ้ม
23 014760401132-9 นาย เอกชัย   วิไลรัตน์
24 014760401137-8 นาย ไพโรจน์   ขีรัมย์

 

กลุ่ม  47641 CAT 2 อบต.

ลำดับรหัสนักศึกษา      ชื่อ -  สกุล
1 014760401201-2 นาย เอกชัย   จันทรวิชัย
2 014760401203-8 นาย วิทยา   นุชพุ่ม
3 014760401204-6 นาย สุริยะมงคล   ศรีสุระ
4 014760401205-3 นาย โกมินทร์   ถาวรผล
5 014760401206-1 นาย ธนเดช   ชาติศรี
6 014760401207-9 นาย นรเศรษฐ์   ชูทรัพย์
7 014760401208-7 นาย สุพรรณ   เชื้อสายสิทธิ์
8 014760401211-1 นาย อิทธิพงษ์   พวงดี
9 014760401212-9 นาย อาวุธ   พันธ์ฟอง
10 014760401213-7 นาย ยุทธนา   จิ๋วสำอางค์
11 014760401215-2 นาย สายชล   ประสพบุญ
12 014760401216-0 นาย พงศ์เดช   พุ่มนิคม
13 014760401217-8 นาย สนธยา   ฟ้าหทัย
14 014760401218-6 นาย จิตติ   ศุภจิตรานนท์
15 014760401219-4 นาย กฤษณุ   ศุภจิตรานนท์
16 014760401220-2 นาย จีระศักดิ์   ศรีเมือง
17 014760401221-0 นาย สวัสดิ์   เสถียร
18 014760401223-6 นาย อดุลย์   การชาคำ
19 014760401227-7 นาย นิรันดร์   ขันโท
20 014760401229-3 นาย นรนิติ   แก่นพะวา
21 014760401231-9 นาย คมสันต์   สูนสมงาม

 

กลุ่ม  47641 CAT 3 อบต.

ลำดับรหัสนักศึกษา      ชื่อ -  สกุล
1 014760401301-0นาย ธาดา   แวงดิศร
2 014760401302-8นาย ทรงฤทธิ์   วงศ์บุตร
3 014760401303-6นาย ชูเกียรติ   คงหา
4014760401310-1นาย วรสวรรค์   แสนตระกูล
5014760401311-9นาย วีรยุทธ์   คเชนทร
6014760401313-5นาย ประสงค์   สุวรรณ์
7014760401315-0นาย คงเดช   พยุงศิลป์
8014760401317-6นาย มนต์เทพ   เนติกุล
9014760401319-2นาย ประยุทธ   นิ่มขาว
10014760401320-0นาย สายยัญ   นวลจันทร์
11014760401331-7นาย ศักดิ์ดา    นิตย์มี
12014760401332-5นาย ธนาภูมิ   คงศรี

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 05 September 2008 )
 
< ก่อนหน้า
Advertisement