Skip to content

Department of Civil Engineering,Rajamangala University of Technology Thanyaburi

Narrow screen resolution Wide screen resolution Increase font size Decrease font size Default font size
หน้าแรก arrow เปิดรับสมัครโครงการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานของรัฐ

เปิดรับสมัครโครงการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานของรัฐ PDF พิมพ์ อีเมล์

คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานของรัฐ โดยเปิดสอนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา เพื่อบริการให้กับองค์กรบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์กรบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา กรมทงหลวง กรมทางหลวงชนบท เป็นต้น ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดดังเอกสารต่อไปนี้

1. หนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานของรัฐ

2. แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 29 July 2013 )