รายชื่อคณบดี รองคณบดี

admin chart

หน่วยงาน
ชื่อ-นามสกุล
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่
คณบดี ผศ.ดร.สมชัย หิรัญวโรดม
0-2549-3401
0-1843-3200
รองคณบดีฝ่ายบริหาร อ.จินตนา นาคะสุวรรณ
0-2549-3402
-
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ไพบูลย์ แย้มเผื่อน
0-2549-3560
-
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา ดร.สมหมาย ผิวสอาด
0-2549-3404
-
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผศ.ชลิตต์ มธุรสมนตรี
0-2549-3405
0-1841-8225
รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ผศ.ดร.สมประสงค์ ภาษาประเทศ
0-2549-3406
-

หสล.

หน่วยงาน
ชื่อ-นามสกุล
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะฯ ผศ.วัฒนา พันธ์ลำเจียก
0-2549-3471
-

ผู้ช่วยคณบดี

หน่วยงาน
ชื่อ-นามสกุล
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ
-
-
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.ฉัตรชัย กันยาวุธ
-
-
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา ดร.วินัย วิชัยพาณิชย์
-
-

หัวหน้าภาควิชา

หน่วยงาน
ชื่อ-นามสกุล
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ผศ.เผ่าพงศ์ นิจจันทร์พันธ์ศรี
0-2549-3411
phaopong_n@rmut.ac.th
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า อ.ศิริชัย แดงเอม
0-2549-3421
jintanan@rmut.ac.th
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
0-2549-3431
 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ผศ.ไพบูลย์ แย้มเผื่อน
0-2549-3448
-
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ ดร.สมนึก สังข์หนู
0-2549-3451
somnuks@rmut.ac.th

ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ

อ.จินตนา นาคะสุวรรณ
0-2549-3421
jintanan@rmut.ac.th
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ดร.สุทินัน พรอนุรักษ์
0-2549-3460
sutinun@rmut.ac.th
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ผศ.ดร.ฉัตรชัย กันยาวุธ
0-2549-4601-2
kchat@rmut.ac.th)
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ ผศ.ดร.สมเกียรติ ฐิติภูมิเดชา
0-2549-3481-5
thitipoomdeja@hotmail.com

ปรับปรุงใหม่วันที่ 5-8-49

แผนกประชาสัมพันธ์ en@rmut.ac.th